eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › KPN/30/2022 Usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, floty pojazdów Karkonoskiego Parku Narodowego w 2023-2024r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KPN/30/2022 Usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, floty pojazdów Karkonoskiego Parku Narodowego w 2023-2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021781314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-570

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kpnmab.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpnmab.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KPN/30/2022 Usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, floty pojazdów Karkonoskiego Parku Narodowego w 2023-2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cf7116b-6caa-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011156/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, floty pojazdów Karkonoskiego Parku Narodowego w latach 2023-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.kpnmab.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim
przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej : przetargi@kpnmab.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty odbywa się wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu . W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Wszystkie oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wraz z plikami stanowiącymi ofertę wykonawca skompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP). Po skompletowaniu oferty wykonawca jest zobowiązany podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i musi zaszyfrować ofertę przy pomocy miniPortalu. Oferta będzie zapisywana w formacie zip, następnie będzie przesyłana do Zamawiającego za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
6. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia na miniPortalu „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w treści SWZ oraz jako załącznik nr 6 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP lub ID postępowania .
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
11. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra, tel. 75 75 537 26, adres mail: sekretariat@kpnmab.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl
3. Wskazane dane osobowe przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia KPN/30/2022;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5. Wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO: Posiadają Państwo:
− Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
− Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
− Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Państwu:
− W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
− Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
− Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Jednocześnie KPN przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPN/30/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ PIERWSZA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w wysokości 30% dla części pierwszej zamówienia .
2. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności zostaną spełnione następujące warunki:
1) Wykonawca zaakceptuje zakres ubezpieczenia wynikający z dotychczasowej umowy,
2) Przedmiot ubezpieczenia będzie tożsamy rodzajowo z przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z zamówieniem podstawowym
3) Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania stawek nie wyższych od zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu faktycznie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej według systemu pro rata temporis.
3. Zakres przewidywanych zamówień podobnych obejmuje w szczególności objęcie ochroną nowo nabytych przedmiotów ubezpieczenia lub wzrostu wartości mienia Zamawiającego już objętego umową ubezpieczenia w szczególności w przypadku, gdy nie znajduje zastosowanie klauzula automatycznego pokrycia zdefiniowana w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach CZĘŚCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA Zamawiający będzie stosował następujące kryteria wyboru:

Lp. Nazwa kryterium Wartość punktowa wagi
1. CENA (SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA) 85
2. DODATOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA 15
RAZEM 100

Zasady oceny ofert dla kryterium CENA (składka ubezpieczeniowa)
Przydzielona punktacja w kryterium „CENA” będzie obliczana według następującego wzoru:
Dla CZĘSCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA:

Pc=Cn/Co x 100 % x 85

gdzie:
Pc – liczba punktów przyznana badanej ofercie
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena badanej oferty


Zasady oceny ofert dla kryterium „DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA”

Przydzielona punktacja w kryterium „DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA” będzie obliczana według następującego wzoru:
Dla CZĘSCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA:

Pw=Wo/Wm x 100 % x 15

gdzie:
Pw – liczba punktów przyznana badanej ofercie
Wo – suma punktów przyznanych badanej ofercie za akceptację poszczególnych klauzul fakultatywnych
Wm – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za akceptację poszczególnych klauzul fakultatywnych

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania według kryterium „DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA” to:
15 punktów dla części pierwszej zamówienia,

Na kryterium „DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA” składa się liczba punktów przyznanych za wnioskowane klauzule dodatkowe,
Za akceptację poszczególnych w/w warunków dodatkowych można otrzymać taką liczbę punków jaka została przypisana danemu warunkowi.

Liczba punktów jaka została przypisana danemu warunkowi została określona w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”
Brak akceptacji poszczególnych warunków dodatkowych to „0” punktów.

Akceptacja danego dodatkowego warunku ubezpieczenia jest jednoznaczna z przyjęciem go do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, do których został przypisany w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

Sposób obliczenia łącznej punktacji ofert

Łączna punktacja poszczególnych ofert będzie obliczana według następującego wzoru:

Łączna liczba punktów=Pc+Pw

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w ramach kryterium „CENA” oraz „WARUNKI DODATKOWE UBEZPIECZENIA”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ DRUGA: Ubezpieczenia pojazdów
1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM)
2. Ubezpieczenie Auto Casco (AC)
3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)
4. Ubezpieczenie Assistance (ASS)

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w wysokości 80% dla części drugiej zamówienia.
2. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności zostaną spełnione następujące warunki:
1) Wykonawca zaakceptuje zakres ubezpieczenia wynikający z dotychczasowej umowy,
2) Przedmiot ubezpieczenia będzie tożsamy rodzajowo z przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z zamówieniem podstawowym
3) Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania stawek nie wyższych od zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu faktycznie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej według systemu pro rata temporis.
3. Zakres przewidywanych zamówień podobnych obejmuje w szczególności objęcie ochroną nowo nabytych przedmiotów ubezpieczenia lub wzrostu wartości mienia Zamawiającego już objętego umową ubezpieczenia w szczególności w przypadku, gdy nie znajduje zastosowanie klauzula automatycznego pokrycia zdefiniowana w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA Zamawiający będzie stosował następujące kryteria wyboru:

Lp. Nazwa kryterium Wartość punktowa wagi
1. CENA (SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA) 95
2. DODATOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA 5
RAZEM 100

Zasady oceny ofert dla kryterium CENA (składka ubezpieczeniowa)
Przydzielona punktacja w kryterium „CENA” będzie obliczana według następującego wzoru:
Dla CZĘSCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA:

Pc=Cn/Co x 100 % x 95

gdzie:
Pc – liczba punktów przyznana badanej ofercie
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena badanej oferty

Zasady oceny ofert dla kryterium „DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA”
Przydzielona punktacja w kryterium „DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA” będzie obliczana według następującego wzoru:
Dla CZĘSCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA:
Pw=Wo/Wm x 100 % x 5

gdzie:
Pw – liczba punktów przyznana badanej ofercie
Wo – suma punktów przyznanych badanej ofercie za akceptację poszczególnych klauzul fakultatywnych
Wm – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za akceptację poszczególnych klauzul fakultatywnych

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania według kryterium „DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA” to:
5 punktów dla części drugiej zamówienia.

Na kryterium „DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA” składa się liczba punktów przyznanych za wnioskowane klauzule dodatkowe,
Za akceptację poszczególnych w/w warunków dodatkowych można otrzymać taką liczbę punków jaka została przypisana danemu warunkowi.

Liczba punktów jaka została przypisana danemu warunkowi została określona w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”
Brak akceptacji poszczególnych warunków dodatkowych to „0” punktów.

Akceptacja danego dodatkowego warunku ubezpieczenia jest jednoznaczna z przyjęciem go do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, do których został przypisany w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

Sposób obliczenia łącznej punktacji ofert

Łączna punktacja poszczególnych ofert będzie obliczana według następującego wzoru:

Łączna liczba punktów=Pc+Pw

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w ramach kryterium „CENA” oraz „WARUNKI DODATKOWE UBEZPIECZENIA”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2021 poz. 1130 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczął działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania w związku z terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia, na podstawie art. 274 ust. 2 Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w postaci:

2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 274 ust.4 Pzp Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej o których mowa powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeśli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym, ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2021 poz. 1130 ze zm.), a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) - zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Zezwolenie to przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

W przypadku gdy zezwolenie, o którym mowa powyżej zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.1 Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców).
1.2. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału (wg wzoru określonego w załączniku 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań polegających na wykonywaniu czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Oznacza to, że czynności ubezpieczeniowe mogą być wykonywane przez współwykonawców, którzy posiadają uprawnienia, o których mowa w pkt. 10.3.2 SWZ.
6. Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy konsorcjantów.
W myśl przepisu art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wzór oświadczenia znajduje w się Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 i 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian opisany jest w Załączniku nr 5 do SWZ dla części pierwszej oraz Załączniku nr 6 do SWZ dla części drugiej w § 8 Zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki ochrony prawnej:
1) Odwołanie,
2) Skarga do sądu.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.