eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Dęba › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tarnobrzeski - Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 831205339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 20

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: /15/ 846 49 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpt@tarnobrzeski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdpt.nowadeba.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb4fcbd6-6c99-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459206

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001160/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zdpt@tarnobrzeski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150MB.
4. Oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe środki dowodowe muszą być sporządzone w formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, .xls, .xlsx.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji”, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal,
b) poczty elektronicznej, na adres email: zdpt@tarnobrzeski.pl (nie dotyczy składania ofert).
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4;
b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu: 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4, pokój nr 42; email: ido@tarnobrzeski.pl, tel.: 15-822-39-22 wew. 351 ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2023 roku”;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZD.2620.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 Zimowe utrzymanie dróg o łącznej długości 9 869 mb
Zamawiający dla części nr 1 przewiduje następujący zakres:
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości w IV standardzie zimowego utrzymania:
- droga nr 1128 R ( ul. Jana Pawła II) – 705 mb
- droga nr 1126 R (ul. Sienkiewicza) – 479 mb
- droga nr 1132 R (ul. Podleśna – 1265 mb, ul. Borowa – 1865 mb) – 3130 mb
- droga nr 1131 R (ul. Majdańska) – 570 mb
- droga nr 1129 R (ul. 1 Maja) – 217 mb
- droga nr 1127 R (ul. Kościuszki – 1582 mb, ul. Szypowskiego – 790) – 2372 mb
- droga nr 1125 R (ul. Kolejowa) – 505 mb
- droga nr 1104 R (ul. Sikorskiego) – 1471 mb
- droga nr 1130 R (ul. Mickiewicza) – 420 mb
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na parkingach i miejscach postojowych:
- droga nr 1128 R ( ul. Jana Pawła II) – 1435 m2
- droga nr 1129 R (ul. 1 Maja) – 100 m2
- droga nr 1127 R (ul. Kościuszki, ul. Szypowskiego ) – 4000 m2
- droga nr 1104 R (ul. Sikorskiego) – 300 m2
Uwaga: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na parkingach odbywa się wyłącznie na wyraźne polecenie Zamawiającego
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach (średnia szerokość – 1,75m)
- droga nr 1128 R ( ul. Jana Pawła II) – 345 mb
- droga nr 1132 R (ul. Podleśna) – 1200 mb
- droga nr 1127 R (ul. Kościuszki, ul. Szypowskiego) – 1800 mb
- droga nr 1104 R (ul. Sikorskiego) – 1090 mb
- droga nr 1132R (ul. Borowa) – 855 mb
- droga nr 1131R (ul. Majdańska) – 385 mb
Zamawiający zastrzega, że w razie konieczności może zlecić Wykonawcy wykonanie usługi na innych odcinkach dróg powiatowych na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym sprzętem:
Nośnik z piaskarką i pługiem – szt. 2, Ładowarka – szt. 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Do 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 Zimowe utrzymanie dróg o łącznej długości 54 065 mb
Zamawiający dla części nr 2 przewiduje następujący zakres:
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości w IV standardzie zimowego utrzymania:
- droga nr 1121 R Suchorzów – Gawłuszowice, w km 1+238 – 4+226.
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości w V standardzie zimowego utrzymania:
- droga nr 1121 R Suchorzów – Gawłuszowice, w km 0+000 – 1+238, 4+226 – 6+734,
- droga nr 1117 R Tarnowska Wola – Wola Baranowska, w km 0+000 – 16+070,
- droga nr 1119 R Durdy – Marki – Józefów, w km 0+000 – 6+335,
- droga nr 1113 R Stale – Chmielów – Dąbrowica, w km 14+420 – 14+560,
- droga nr 1120 R dojazd do stacji kolejowej Skopanie, w km 0+000 – 1+670,
- droga nr 1122 R Dymitrów Duży – Dymitrów Mały, w km 0+000 – 2+903,
- droga nr 1123 R Dymitrów Duży – Domacyny Wielkie, w km 0+000 – 1+566,
- droga nr 1118R Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki, km 1+611 – 10+257,
- droga nr 1124 R Knapy – Zachwiejów – Zarównie, w km 0+000 – 3+252,
- droga nr 2401 R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpol, w km 12+944 – 13+536
- droga nr 3600R Dąbrowica – Góra „ZWAŁKA” – 3 840 mb
Odśnieżanie interwencyjne:
- droga nr 2401 R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpol, w km 10+627 – 12+944.
Zamawiający zastrzega, że w razie konieczności może zlecić Wykonawcy wykonanie usługi na innych odcinkach dróg powiatowych na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym sprzętem:
Nośnik z piaskarką i pługiem - szt. 2, Ładowarka - szt. 1, Równiarka - szt. 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Do 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 Zimowe utrzymanie dróg o łącznej długości 28 954 mb
Zamawiający dla części nr 3 przewiduje następujący zakres:
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości w IV standardzie zimowego utrzymania:
- droga nr 1110 R Ocice – Jadachy, w km 2+248 – 8+350
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości w V standardzie zimowego utrzymania:
- droga nr 1112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów, w km 0+000 – 1+115
- droga nr 1113 R Stale – Chmielów – Dąbrowica, w km 0+000 – 11+205
- droga nr 1094 R Furmany – Żupawa – Stale, w km 0+000 – 7+317
Odśnieżanie interwencyjne:
- droga nr 1113 R Stale – Chmielów – Dąbrowica, w km 11+205 – 14+420
Zamawiający zastrzega, że w razie konieczności może zlecić Wykonawcy wykonanie usługi na innych odcinkach dróg powiatowych na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym sprzętem:
Nośnik z piaskarką i pługiem - szt. 2, Ładowarka - szt. 1, Równiarka - szt. 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Do 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 Zimowe utrzymanie dróg o łącznej długości 49 333 mb
Zamawiający dla części nr 4 przewiduje następujący zakres:
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości w V standardzie zimowego utrzymania:
- droga nr 1116 R Alfredówka – Ciosy – Wydrza, w km 0+000 – 8+125, 12+925 – 15+767
- droga nr 1114 R Stale do drogi nr 9, w km 0+000 – 13+607
- droga nr 1115 R Grębów – Wydrza – Krawce, w km 0+000 – 7+929
- droga nr 1030 R Grębów – Stany, w km 0+000 – 9+310
- droga nr 1015 R Jamnica – Zbydniów, w km 0+000 – 2+720
Odśnieżanie interwencyjne:
- droga nr 1116 R Alfredówka – Ciosy – Wydrza, w km 8+125 – 12+925
Zamawiający zastrzega, że w razie konieczności może zlecić Wykonawcy wykonanie usługi na innych odcinkach dróg powiatowych na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym sprzętem:
Nośnik z piaskarką i pługiem – szt. 2, Ładowarka – szt. 1, Równiarka – szt. 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Do 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 Zimowe utrzymanie dróg o łącznej długości 33 323 mb
Zamawiający dla części nr 5 przewiduje następujący zakres:
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości w IV standardzie zimowego utrzymania:
- droga nr 1090 R Trześń – Grębów, w km 0+000 – 13+023
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości w V standardzie zimowego utrzymania:
- droga nr 1093 R Tarnobrzeg – Stacja kolejowa Grębów, w km 7+080 – 11+355
- droga nr 1092 R Trześń – Furmany, w km 0+000 – 4+507
- droga nr 1017 R Zaleszany – Zabrnie, w km 2+263 – 6+677
- droga nr 1091 R Sokolniki – Orliska, w km 0+000 – 3+377
- droga nr 1089 R Od drogi 854 – Goczałkowice, w km 0+000 – 2+553
- droga nr 1011 R Kawęczyn – Skowierzyn, w km 0+000 – 1+174
Zamawiający zastrzega, że w razie konieczności może zlecić Wykonawcy wykonanie usługi na innych odcinkach dróg powiatowych na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym sprzętem:
Nośnik z piaskarką i pługiem – szt. 2, Ładowarka – szt. 1, Równiarka – szt. 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Do 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6 Przygotowanie i załadunek mieszanki piaskowo-solnej
Przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej na terenie bazy Zarządu Dróg w ilości niezbędnej do zapewnienia płynnego i zgodnego z wymaganymi standardami wykonania usługi zwalczania śliskości.
Załadunek mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki w takich ilościach i w takim czasie jakie wynikają z aktualnych na dany dzień potrzeb.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym sprzętem:
Ładowarka – szt. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Do 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować sprzętem koniecznym do wykonania zamówienia właściwym dla każdego zadania oddzielnie:
Zadanie nr 1 Nośnik z piaskarką i pługiem: szt. 2; Ładowarka: szt. 1
Zadanie nr 2 Nośnik z piaskarką i pługiem: szt. 2; Ładowarka: szt. 1; Równiarka: szt. 1
Zadanie nr 3 Nośnik z piaskarką i pługiem: szt. 2; Ładowarka: szt. 1; Równiarka: szt. 1
Zadanie nr 4 Nośnik z piaskarką i pługiem: szt. 2; Ładowarka: szt. 1; Równiarka: szt. 1
Zadanie nr 5 Nośnik z piaskarką i pługiem: szt. 2; Ładowarka: szt. 1; Równiarka: szt. 1
Zadanie nr 6 Ładowarka: szt. 1

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą odrębne oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) Wynagrodzenia Wykonawcy, jedynie w następstwie:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług – poprzez ustalenie wartości brutto wynagrodzenia
Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania
obowiązku podatkowego (wystawienia faktury VAT);
W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian
leży obowiązek udokumentowania powstałej okoliczności.
Zmiany umowy są możliwe w sytuacjach opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zmiany umowy są możliwe w przypadkach określonych w art. 15r ust. 4 Ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.