eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ MONITOROWANIE CHORZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z PRAWEM OPCJI DOTYCZĄCYM OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA PODCZAS IMPREZ W 2023 ROKUOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ MONITOROWANIE
CHORZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z PRAWEM OPCJI DOTYCZĄCYM OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA PODCZAS IMPREZ W 2023 ROKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240765254

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 3

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 349-78-66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna@chck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ MONITOROWANIE
CHORZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z PRAWEM OPCJI DOTYCZĄCYM OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA PODCZAS IMPREZ W 2023 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93c7629b-6ca3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie
p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w SWZ składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
4. Rejestracja na miniPortal, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga: Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5. Rejestracja i korzystanie z miniPortal: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ichprzekazania na ePUAP.
14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, (nie dotyczy składania ofert i wniosków), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
15. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej -
email: anna@chck.pl
16. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chorzowskie Centrum Kultury z siedzibą
w Chorzowie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów,
 inspektorem ochrony danych osobowych - iod@ras-serwis.com.pl, +48 694-377-950
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB
I MIENIA ORAZ MONITOROWANIE CHORZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z PRAWEM OPCJI DOTYCZĄCYMOCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA PODCZAS IMPREZ W 2023 ROKU - Nr sprawy: ZP/2/2022/CHCK, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, który dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie do co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2022/CHCK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 340600,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia w Chorzowskim Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3 Chorzów,
Usługa ochrony fizycznej będzie realizowana przez cały czas trwania umowy siłami jednego pracownika ochrony 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu, tj. 8760 godzin.
2) monitorowanie sygnałów p.poż w budynku Chorzowskiego Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3, Chorzów
3) monitorowanie sygnału z systemu sygnalizacji włamania i napadu Chorzowskiego Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3, Chorzów oraz oddziału Starochorzowskiego Domu Kultury ul. Siemianowicka 59, Chorzów.
4) świadczenie usługi ochrony osób i mienia Starochorzowskiego Domu Kultury ul. Siemianowicka 59, Chorzów oddział Chorzowskiego Centrum Kultury w formie:
a) bezpośredniej ochrony fizycznej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
b) podglądu terenu obiektu w formie obserwacji online z wykorzystaniem systemu wizyjnego,
c) bezpośredniej ochronie fizycznej stałej lub doraźnej, realizowanej przez Grupy Patrolowe.
5) świadczenie doraźnej usługi ochrony osób i mienia podczas imprez organizowanych przez
Chorzowskie Centrum Kultury (prawo opcji).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

świadczenie doraźnej usługi ochrony osób i mienia podczas imprez organizowanych przez Chorzowskie Centrum Kultury.
Usługa ochrony objęta prawem opcji realizowana będzie w ciągu trwania umowy tj. od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku w zależności od potrzeb Zamawiającego i nie przekroczy 1000 roboczogodzin. Potrzeba Zamawiającego może pojawić się w momencie organizacji przez niego imprezy, na której niezbędna okaże się ochrona fizyczna osób i/lub mienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował
nast. kryteriami:
a) cena ofertowa – 60 pkt (waga kryterium wyrażona w pkt)
b) doświadczenie personelu – 40 pkt (waga kryterium wyrażona w pkt)
2.Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący
sposób:
ad. a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru:
CN
IPc = ------- x Zc
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu ofert
(suma cz. 1 i 2),
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej) (suma cz. 1 i 2),
Zc – znaczenie/waga kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 60 pkt.
Uwaga. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , dla
celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Uwaga. Przy obliczaniu punktów,
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po
przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra
po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. ad. b) doświadczenie
personelu – IPd (40 punktów):
W celu oceny i potwierdzenia doświadczenia personelu Wykonawca musi dołączyć do oferty
dokumenty 3 osób, które będą realizowały zamówienie u Zamawiającego, potwierdzające zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę i staż pracy oraz ze wskazaniem zatrudnienia w instytucji kultury
wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury, np. zanonimizowane umowy o pracę lub świadectwa pracy.
Liczba punktów zostanie obliczona następująco:
- staż pracy 5 lat – 40 pkt, - staż pracy 4 lata – 20 pkt, - staż pracy 3 lata – 0 pkt
Zamawiający zastrzega, iż: • minimalny staż pracy wymagany przez Zamawiającego to 3 lata –
Wykonawcy, którzy zaoferują taki staż pracy swoich pracowników otrzymają 0 pkt, • maksymalną ilość
punktów przyznanych dla tego kryterium tj. 40 pkt, otrzymają Wykonawcy, którzy potwierdzą minimum
5 letni staż pracy swoich pracowników. UWAGI: 1. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie
staż pracy swoich pracowników poniżej 3 lat Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako niezgodną z zapisami niniejszej specyfikacji. 2.W przypadku
wskazania przez Wykonawcę w ofercie różnego stażu pracy swoich pracowników (z zachowaniem
minimalnego stażu pracy 3 lat) Zamawiający wyciągnie średnią z sumy lat pracy wszystkich 3
pracowników, przy czym do sumy liczyć będzie się maksymalnie 5 letni staż pracy. 3.W ramach
wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma końcową (łączną) ilość punktówwyliczoną w następujący sposób: KIP = IPc + IPd gdzie poszczególne symbole oznaczają: KIP –
końcowa ilość punktów, IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa, IPd – ilość
punktów uzyskanych w kryterium: doświadczenie personelu. 4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie
uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma
najwyższą punktację. 5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 6. Jeżeli
oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z
najniższą ceną. 7.Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 6
powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą spełni warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli udokumentuje, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli udokumentuje, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony usług i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1995) – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegającymi się o zamówienie warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada ww. koncesję.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu ochrony osób i mienia:
• na warunkach obowiązkowego ubezpieczenia określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalności gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1550) oraz
• na warunkach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumą gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe) nie mniejsza niż 10 000 000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia niezależnie od źródła obowiązkowego odszkodowania (OC delikt i kontrakt), obejmującą klauzulę dodatkową, poszerzającą zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach wskazanej sumy gwarancyjnej poprzez włączenia szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem.

Polisa może być zawarta na okres krótszy niż realizacja całości zamówienia.
W takim przypadku Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia w trakcie jego realizacji dostarczy kopię przedłużonej lub nowo zawartej polisy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:
Jeżeli wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 3 usług stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach instytucji kultury wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury o wartości 220 000,00 złotych brutto każda w okresie 12 miesięcy (umowa musi być realizowana nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy).

Wykonawca przedstawi usługi, o których mowa powyżej z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
Uwaga!
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia.

Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługi, w których Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.


b) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego:
Jeżeli dysponuje własną zmotoryzowaną grupą interwencyjną (minimum dwie osoby wyposażone w środki przymusu bezpośredniego) z możliwością dojazdu do obiektu w czasie nie dłuższym niż 6 minut w porze dziennej w dni robocze oraz w dniu wolne od pracy (w godzinach od 6.00 do 22.00) oraz w czasie nie dłuższym niż 4 minut w porze nocnej w dniu robocze oraz dni wolne od pracy (w godzinach od 22.00 do 6.00).

c) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Jeżeli dysponuje minimum 3 osobami, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi doświadczenie w ochronie obiektów użyteczności publicznej, w tym przynajmniej jednej instytucji kultury wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury. Osoby te muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę i posiadać przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy i użycia defibrylatora – aktualne na dzień składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 274 ust 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych 9aktualnych na dzień ich złożenia).
1. 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 275.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2.2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)W celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.2: kopię, potwierdzoną za zgodność z oryg. aktualnej koncesji MSWiA w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1995) – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegającymi się o zamówienie warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada ww. koncesję.
b)W celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.3: kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu ochrony osób i mienia: •na warunkach obow. ubezp. określonego w Rozporządzeniu MF z dnia 9.12.2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odp. cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalności gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1550) oraz •na warunkach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumą gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe) nie mniejsza niż 10 000 000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia niezależnie od źródła obowiązkowego odszkodowania (OC delikt i kontrakt), obejmującą klauzulę dodatkową, poszerzającą zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach wskazanej sumy gwarancyjnej poprzez włączenia szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem.
Umowa może być zawarta na okres krótszy niż realizacja całości zamówienia.
W takim przypadku Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia w trakcie jego realizacji, na wezwanie Zamawiającego, dostarczy kopię przedłużonej lub nowo zawartej umowy.
Umowa ubezpieczenia ma być przedłożona wraz z potwierdzeniem zapłaty.
c)W celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.4a Wykaz usług, które wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 3 usług stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach instytucji kultury wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury o wartości 220 000,00 złotych brutto każda w okresie 12 m-cy (umowa musi być realizowana nieprzerwanie przez min. 12 m-cy).
Wykonawca przedstawi usługi, o których mowa powyżej z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Uwaga! Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługi, w których Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
d)W celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.4b: Wykonawca przedłoży oświadczenie o dysponowaniu grupą interwencyjną z odpowiednimi uprawnieniami. e)W celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.4c: Wykonawca przedłoży oświadczenie o dysponowaniu minimum 3 os. , które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi doświadczenie w ochronie obiektów użyteczności publicznej, w tym przynajmniej jednej instytucji kultury wpisanej do RIK.
Osoby te muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę i posiadać przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy i użycia defibrylatora.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani się złożyć wraz z
ofertą stosowne pełnomocnictwo nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego
pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy
wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie
złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez
pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy,
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Przed zawarciem umowy wymagane jest dopełnienie formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXI SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa dostępna pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art.
308 ust. 2 ustawy. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie,
Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
(zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o
ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych
Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia,
2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracętych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego realizację.
3) przedłożenia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie minimum 3 pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie pierwszej pomocy i użycia defibrylatora –
aktualne na dzień składania ofert.
4) przedłożenia kopi dokumentów – pozwoleń radiowych na:
􀀀 używanie urządzenia radiowego nadawczego oraz nadawczo – odbiorczego pracującego w
służbie ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1954 tj.) na dysponowanie częstotliwościami radiowymi na terenie kompleksów
podlegających ochronie.
􀀀 używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych pracujących w sieci typu
monitorowanie systemów alarmowych wydanymi na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca
2004 roku – Prawo telekomunikacyjne/tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, zw.zm./ dla
obszaru obejmującego miasto, w którym w każdej części przedmiotu zamówienia realizowane
będą usługi objęte przedmiotem zamówienia.
5) w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia
Wykonawca przedstawi celem uzyskania zgody Zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej
projekt, wraz ze wskazaniem części usługi powierzonej do wykonania (dotyczy wszystkich
części),
6) złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z projektowanych postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylać się będzie
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
8) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.