eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Usługi ochrony osób i mieniaOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ochrony osób i mienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146807616

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.suchocka@debica.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.debica.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ochrony osób i mienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94941ddd-6ca2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00093483/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona osób, obiektu i mienia oraz monitoring budynku Sądu Rejonowego w Dębicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94941ddd-6ca2-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem III SIWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem III SIWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D-223-89/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Bezpośrednia ochrona fizyczna oraz monitoring w Sądzie Rejonowym w Dębicy, w tym zapewnienie grupy interwencyjnej zgodnie z rozdziałem IV SIWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie pracowników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, które dotyczą:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie wyznacza warunku w przedmiotowym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2021, 1995 tj) oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U, z 2021 r. poz. 162).
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej – na potwierdzenie należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł
d) zdolności technicznej i zawodowej – na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże co najmniej 1 wykonaną lub wykonywaną usługę ochrony osób i mienia realizowaną w sposób ciągły przez minimum okres 12 miesięcy i wartości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych brutto.
Należy do wykazu dołączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
e) dysponuje minimum 6 osobami, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez komendanta głównego policji zatrudnionymi u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, posiadającymi min. 2 letnie doświadczenie
w pracy w ochronie -na potwierdzenie należy złożyć – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Należy do wykazu dołączyć kserokopię poświadczone za zgodność z oryginałem legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony dla wszystkich osób wskazanych w ww. wykazie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ora spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia/dokumenty do oferty.
2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.
oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wcześniej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub dokument potwierdzający, ze wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

b) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność ).
c) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże co najmniej 1 wykonaną lub wykonywaną usługę ochrony osób i mienia realizowaną w sposób ciągły przez minimum okres 12 miesięcy i wartości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych brutto – załącznik nr 4 do SIWZ.
Należy do wykazu dołączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
d)Wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego ( minimum 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, posiadającymi min. 2 letnie doświadczenie w pracy w ochronie). – załącznik nr 5 do SIWZ.
Należy do wykazu dołączyć kserokopię poświadczone za zgodność z oryginałem legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony dla wszystkich osób wskazanych w ww. wykazie.

Dokument w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub dokument jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym pub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dołączone do oferty i powinno zawierać:
a) Dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania wraz z informacją, którego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczy;
b) Wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
a) Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale X pkt 3a) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje usługi objęte zamówieniem do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
c) Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale X pkt. 3b) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
d) Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale X pkt. 3c) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje usługi sprzątania realizowane w sposób ciągły przez minimum okres 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 100.000 złotych brutto podając ich wartość, przedmiot, daty wykonania i dane podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej 1 wykonaną lub wykonywaną usługą sprzątania realizowaną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy.

e) Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
f) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X (załącznik nr 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
g) W przypadku wspólnego ubiegania się udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale X, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale X pkt. 3a), 3b) i 3c) składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale X, zaś pozostałe środki dowodowe oświadczenia i dokumenty składa każdy z wykonawców odrębnie.
h) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w ofercie podają adresy wszystkich wykonawców, ze wskazaniem który z wykonawców wyznaczony jest jako pełnomocnik. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony umowy przewidują możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1. Zamiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy może nastąpić w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne: jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę, przy czym zmiana wynagrodzenia polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia wykonawcy nastąpi wyłącznie pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, ze zmiany przepisów wpłynęły na koszt wykonania przedmiotu umowy. Przy ocenie istnienia powyższej okoliczności uwzględnia się jedynie koszty ponoszone wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić stosownie do wartości wzrostu kosztów spowodowanych zmianami, w przypadku wzrostu kosztów osobowych, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii umów o pracę, zanonimizowanych zgodnie z z zasadami o których mowa w ֻ§ 5 ust. 4 oraz zestawienia tabelarycznego z wyliczeniem wzrostu kosztów osobowych. W celu weryfikacji zestawienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający jest uprawniony do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz dowodów potwierdzających wzrost ponoszonych kosztów. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmienionych przepisów.
2. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z występowaniem COVID-19 wpływają na nienależyte wykonanie umowy, zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r..374 ze zm). Wystąpienie wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń wykonawcy do ich dokonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.