eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI W OKRESIE 01.12.2022-30.11.2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI W OKRESIE 01.12.2022-30.11.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/21wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI W OKRESIE 01.12.2022-30.11.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-766e8b4a-3efc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370992/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.34.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 426803,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, na zasadach określonych w umowie (w tym załadunek i wywóz z jednostki własnym środkiem transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 w ilości 110 000 kg przewidzianej na czas obowiązywania umowy oraz odpadów o kodzie 16 03 80 (produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia)
w ilości 25 000 kg przewidzianej na czas obowiązywania umowy.
Podane ilości odpadów są wartościami szacunkowymi. Zamawiający, bez odrębnej akceptacji Wykonawcy, może dokonywać wszelkich zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi rodzajami odpadów zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia,
w zależności od faktycznej liczby ich wytworzenia. Zmiany ilościowe nie mogą spowodować zwiększenia wartości umowy.
Miejsca odbioru odpadów:
• 82-300 Elbląg: ul. Podchorążych 1, ul. Łęczycka 10-12, ul. E. Kwiatkowskiego 11,
ul. E. Kwiatkowskiego 15, ul. Królewiecka 130, ul. Królewiecka 169,
ul. Dąbrowskiego 35;
• 14-500 Braniewo: ul. Sikorskiego 41, Al. Wojska Polskiego 7;
• 11-200 Bartoszyce: ul. Wojska Polskiego 4;
• 14-300 Morąg: Al. Wojska Polskiego 16.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 247104,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, na zasadach określonych w umowie (w tym załadunek i wywóz z jednostki własnym środkiem transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami) odpadów wyszczególnionych poniżej.

Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia przez Zamawiającego w okresie trwania Umowy (Lp./Rodzaj odpadu/Kod odpadu/Przewidywana ilość[kg]/12 mies.):
1/Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone/15 01 10*/2 500/
2/Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi (np. PCB)/15 02 02*/9 000
3/Filtry olejowe/16 01 07*/2 000
4/Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje/16 01 14*/200
5/Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12/16 02 13*/1 400
6/Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne/16 03 03*/500
7/Baterie i akumulatory ołowiowe/16 06 01*/2 500
8/Baterie i akumulatory niklowo kadmowe/16 06 02*/200
9/Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty/16 07 08*/200

Podana ilość odpadów jest ilością szacunkową. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu (w ramach wartości umowy) w trakcie realizacji umowy, w zależności od faktycznej liczby wytworzonych (powstałych) odpadów - bez odrębnej akceptacji Wykonawcy.
Miejsca odbioru odpadów:
• 82-300 Elbląg: ul. Łęczycka 10-12, ul. E. Kwiatkowskiego 11, ul. E. Kwiatkowskiego 15, ul. Królewiecka 130, ul. Królewiecka 169, ul. Dąbrowskiego 35;
• 14-500 Braniewo: ul. Sikorskiego 41, Al. Wojska Polskiego 7;
• 11-200 Bartoszyce: ul. Wojska Polskiego 4;
14-300 Morąg: Al. Wojska Polskiego 16.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 94837,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, na zasadach określonych w umowie (w tym załadunek i wywóz z jednostki własnym środkiem transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami) odpadów wyszczególnionych poniżej.
Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia przez Zamawiającego w okresie trwania Umowy (Lp./Rodzaj odpadu/Kod odpadu/Przewidywana ilość[kg]/12 mies.):
1/Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir/03 01 05/20 000
2/Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)/10 01 01/6 000
3/Opakowania z papieru i tektury/15 01 01/1 000
4/Opakowania z drewna/15 01 03/500
5/Opakowania ze szkła/15 01 07/500
6/Sorbenty, materiały filtracyjne , tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02/15 02 03/1 500
7/Zużyte opony/16 01 03/1 200
8/Tworzywa sztuczne/16 01 19/1 500
9/Inne niewymienione odpady/16 01 99/500
10/Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13/16 02 14/2 500
11/Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15/16 02 16/800
12/Inne baterie i akumulatory/16 06 05/400
13/Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów/17 01 01/10 000
14/Gruz ceglany/17 01 02/2 000
15/Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia/17 01 03/500
16/Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06/17 01 07/5 000
17/Drewno/17 02 01/2 000
18/Szkło/17 02 02/1 000
19/Tworzywa sztuczne/17 02 03/4 000
20/Odpadowa papa/17 03 80/500
21/Kable inne niż wymienione w 17 04 10/17 04 11/1 000
Podana ilość odpadów jest ilością szacunkową. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu (w ramach wartości umowy) w trakcie realizacji umowy, w zależności od faktycznej liczby wytworzonych (powstałych) odpadów - bez odrębnej akceptacji Wykonawcy.
Miejsca odbioru odpadów:
• 82-300 Elbląg: ul. Podchorążych 1, ul. Łęczycka 10-12, ul. E. Kwiatkowskiego 11,
ul. E. Kwiatkowskiego 15, ul. Królewiecka 130, ul. Królewiecka 169,
ul. Dąbrowskiego 35;
• 14-500 Braniewo: ul. Sikorskiego 41, Al. Wojska Polskiego 7;
• 11-200 Bartoszyce: ul. Wojska Polskiego 4;
14-300 Morąg: Al. Wojska Polskiego 16.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 63663,60 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, na zasadach określonych w umowie (w tym załadunek i wywóz z jednostki własnym środkiem transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami) odpadów wyszczególnionych poniżej.
Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. (Lp./Rodzaj odpadu/Kod odpadu/Przewidywana ilość[kg]/12 mies.):
1/Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)/18 01 01/10
2/Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82/18 01 03*/180
3/Chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne/18 01 06*/5
4/Leki inne niż wymienione w 18 01 08/18 01 09/300

Podana ilość odpadów jest ilością szacunkową. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu (w ramach wartości umowy) w trakcie realizacji umowy, w zależności od faktycznej liczby wytworzonych (powstałych) odpadów - bez odrębnej akceptacji Wykonawcy.
Miejsca odbioru odpadów:
• 82-300 Elbląg: ul. Łęczycka 10-12, ul. E. Kwiatkowskiego 15, ul. Królewiecka 130,
ul. Królewiecka 169;
• 14-500 Braniewo: ul. Sikorskiego 41, Al. Wojska Polskiego 7;
• 11-200 Bartoszyce: ul. Wojska Polskiego 4;
14-300 Morąg: Al. Wojska Polskiego 16.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 21198,32 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 204120,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 303264,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 204120,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SARIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7740006061

7.3.3) Ulica: Jutrzenki nr 137 A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-231

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 204120,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-12-01 do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87318,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159998,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87318,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UTYL – SERVICE BIS Joanna Sochaczewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451337018

7.3.3) Ulica: Jagiellońska nr 1

7.3.4) Miejscowość: Brodnica

7.3.5) Kod pocztowy: 87-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87318,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-12-01 do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77576,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 182038,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77576,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UTYL – SERVICE BIS Joanna Sochaczewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451337018

7.3.3) Ulica: Jagiellońska nr 1

7.3.4) Miejscowość: Brodnica

7.3.5) Kod pocztowy: 87-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77576,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-12-01 do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23760,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23760,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ABBA-EKOMED” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790168464

7.3.3) Ulica: Filomatów Pomorskich nr 8

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23760,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-12-01 do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin realizacji zamówienia:
Część zamówienia nr 1 – od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż do dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023 r.;
Część zamówienia nr 2 – od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż do dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023 r.;
Część zamówienia nr 3 - od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż do dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023 r.;
Część zamówienia nr 4 - od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż do dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.