eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonanie systemu kontroli dostępu zintegrowanego z RCP pracy w bud. Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul.: Przytorowej 2, Kościuszki 69, Sejneńskiej 30Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonanie systemu kontroli dostępu zintegrowanego z RCP pracy w bud. Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul.: Przytorowej 2, Kościuszki 69, Sejneńskiej 30

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Waryńskiego 45

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@suwalki.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: suwalki.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonanie systemu kontroli dostępu zintegrowanego z RCP pracy w bud. Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul.: Przytorowej 2, Kościuszki 69, Sejneńskiej 30

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-801bf504-6c07-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458021

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00093628/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu kontroli dostępu zintegrowanego z RCP oraz wykonanie SKD zintegrowanego z RCP w budynkach SR w Suwałkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-801bf504-6c07-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na platformie, ani logowania do platformy.
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej „rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych".
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych (oferty, oświadczenia,
0 których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności", z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
9.1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
9.2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".- cd- w/g SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), dalej „RODO” oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781), Zamawiający w przypadku pozyskania, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego względem osób fizycznych danych osobowych spełnia obowiązek informacyjny w tym zakresie i informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych w tym zakresie jest Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 13 00.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@suwalki.so.gov.pl.
3. Uzyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie systemu kontroli dostępu (SKD)…”, znak sprawy SG-220-5/22.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2022.1710), zwaną „ustawą Pzp”.
5. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby, która je podała jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiada:
1) prawo do dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą,
2) prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie zgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które jej
dotyczą, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG-220-5/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 172357,72 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem rejestracji czasu pracy oraz wykonanie SKD zintegrowanego z RCP w budynkach Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul.: Przytorowej 2, Kościuszki 69, Sejneńskiej 30.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42961100-1 - System kontroli dostępu

35123300-5 - System kontroli czasu

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:
1. Cena brutto - 60 %,
2. Gwarancja jakości 1 rok minimum – 0 pkt, 2 lata - 20 pkt, 3 lata - 30 pkt, 4 lat - 40 pkt. (pełne lata)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów, po zsumowaniu punktów uzyskanych za każde kryterium.
Ad. 1. Najwyższą liczbę punktów w kryterium - cena brutto - (60 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następną oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru:
Ocena oferty badanej =(najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych: cena brutto badanej oferty)x 60 % x 100

Ad. 2. Najwyższą liczbę punktów w kryterium – gwarancja jakości - (40 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy który zadeklarował 4 pełne lata gwarancji.

Oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów, w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2. Gwarancja jakości 1 rok minimum – 0 pkt, 2 lata - 20 pkt, 3 lata - 30 pkt, 4 lat - 40 pkt.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, dla wszystkich części postępowania - Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny .
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 złotych.
4. Zdolności technicznej i zawodowej - warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.
4.2 dysponuje jedną osobą która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
4.3 dysponuje jedną osobą która posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych oraz która jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne zaświadczenie.
4.4 Dysponuje jedną osobą która jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
4.5 Projektanci robót muszą być członkami Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
Wykonawca w wykazie usług wyraźnie określi zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wzór oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń osobno dla każdego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
1.1 oświadczenie Wykonawcy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń osobno dla każdego z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wzór oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń osobno dla każdego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego środki dowodowe. Oświadczenie wraz z ofertą winny zostać złożone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, spółce jawnej lub partnerskiej
2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000 złotych,
3. wykazu zrealizowanych lub aktualnie realizowanych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegających na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, do którego Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji projektanta:
4.1 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych
4.2 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
4.3 uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych
4.4 dokument poświadczający wpis na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa,
5.. Od Wykonawców składających ofertę wspólną lub przy udziale Podwykonawcy, Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2, 3 osobno dla każdego z Wykonawców lub Podwykonawców.
6. Od Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający zażąda dokumentu z właściwego rejestru potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-cd wg SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) tj.
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Od Wykonawców składających ofertę wspólną lub przy udziale Podwykonawcy, Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w pkt 2.1, 2.2, 2.3 osobno dla każdego z Wykonawców lub Podwykonawców.
3. Od Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający zażąda dokumentu z właściwego rejestru potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
we właściwych dokumentach wyszczególnionych w rozdziale XIX niniejszej SWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki określone w niniejszym rozdziale oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy bez skutków finansowych:
1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
1.2. w przypadku ograniczenia planu wydatków lub cofnięcia środków finansowych przez jednostkę nadrzędną.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie rozpoczął prac związanych z przedmiotem umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, powstałej po dacie złożenia oferty, czego pomimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę należy przygotować w/g SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.