eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Roboty budowlane dla zadania pn ,,Prace inwestycyjne związane z modernizacją Terenowego Oddziału RCKiK w Kraśniku" w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-UżytkowegoOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane dla zadania pn ,,Prace inwestycyjne związane z modernizacją Terenowego Oddziału RCKiK w Kraśniku” w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029412

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierzy Niepodległej 8

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-078

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rckik.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane dla zadania pn ,,Prace inwestycyjne związane z modernizacją Terenowego Oddziału RCKiK w Kraśniku” w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f09d28fe-6bfe-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036149/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Roboty budowlane dla zadania pn ,,Prace inwestycyjne związane z modernizacją Terenowego Oddziału RCKiK w Kraśniku” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.rckik.lublin.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_lublin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_lublin
UWAGA:
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
przetargi@rckik.lublin.pl.
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, W tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) computer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, processor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalne wersje 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi date oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z Rozdziałem XXIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z Rozdziałem XXIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RCKiK.DAE.SZ-3321/117/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane dla zadania pn ,,Prace inwestycyjne związane z modernizacją Terenowego Oddziału RCKiK w Kraśniku”
w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący:sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę 100 000,00 zł.
Warunek dotyczący: zdolności zawodowej:
Wykonawca dysponuje kadrą do kierowania robotami budowlanymi: a) kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej – osoba ta musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Okres doświadczenia należy liczyć od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do dnia złożenia oferty,
b) kierownikami robót:
-jeden z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ,
-jeden z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Możliwość i warunki zmiany niniejszej umowy:
1) dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia o tyle dni ile trwała przeszkoda lub wstrzymanie prac spowodowane:
a) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac,
b) prowadzeniem i opóźnieniem robót kolidujących z przedmiotem umowy przez inne podmioty,
c) zmianą przepisów prawnych w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia a dotyczących przedmiotu zamówienia i wynikających z tego obowiązków Wykonawcy.
d) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
e) uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje), w tym uniemożliwienie dojścia, dojazdu do miejsca robót,
f) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, w tym szczegółowych ustaleń w okresie pandemii,
g) w przypadku zmian w umowie dokonanych zgodnie z art. 455 ust. 3 pkt c i art. 455 ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Wykonawca może wnieść o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:
a) przekazania terenu budowy,
b) przekazania dokumentacji budowy (kopii zgłoszenia robót budowlanych, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, innych dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany),
c) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie,
d) istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeśli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót,
e) jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w razie konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
f) w razie niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
3) dopuszcza się zmianę treści niniejszej umowy w zakresie:
a) wartości zamówienia, która może zostać spowodowana ustawową zmianą stawki VAT,
b) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,
c) wykonania przedmiotu zamówienia, która może zostać spowodowana zmianą przepisów w zakresie wymogów certyfikacji, świadectw i dopuszczeń,
d) osób pełniących funkcje Kierownika Budowy, pod warunkiem zaproponowania osoby o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SWZ i doświadczeniu nie krótszym niż trzy lata,
e) podwykonawstwa, pod warunkiem zaproponowania podmiotu o nie gorszych kwalifikacjach, jeżeli Wykonawca opierała się na jego zasobach składając ofertę,
f) zasad płatności wynagrodzenia w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia tj. wprowadzenia dodatkowych faktur częściowych zgodnie z wykonanym zakresem...cd w załaczniku nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_lublin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.