eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w granicach administracyjnych miasta Suwałk.Ogłoszenie z dnia 2023-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w granicach administracyjnych miasta Suwałk.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200662077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sejneńska 84

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 – 567 57 32, 87 – 566 78 55

1.5.8.) Numer faksu: 87 – 565 99 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdiz.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.suwalki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a422200-56c5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w granicach administracyjnych miasta Suwałk.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a422200-56c5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00457787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056852/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402834

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 813810,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w granicach administracyjnych miasta Suwałk.
2. Szczegółowy zakres robót obejmuje m.in.:
1)Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 w ilości 500,00 m2;
2)Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową w ilości: 183 ton;
3)Roboty rozbiórkowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 6km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm: w ilości: 500,00 m2;
4)Roboty rozbiórkowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 6km – frezowanie nawierzchni bitumicznej dodatek do kolejnego 1 cm frezowanej nawierzchni w ilości: 500,00 m2
5)Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm dla KR4-KR2 (naprawa ubytków o powierzchni od 15 m2 do 100 m2) w ilości: 500,00 m2;
6)Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm dla KR4-KR3 (naprawa ubytków o powierzchni od 15 m2 do 100 m2) w ilości: 500,00 m2;
7)Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC5S lub AC8S - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm, dla KR1 szerokości od 1,2 m - do 3.0 m - ścieżki rowerowe w ilości: 300,00 m2;
8)Wykonanie nawierzchni ze sfrezowanej mieszanki mineralno-bitumicznej (wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej, rozplantowanie, wyprofilowanie i wałowanie); grubość po zagęszczeniu 10 cm. w ilości 100,00 m3;
9)Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową -(wykonywana na gorąco z otaczarki o powierzchni ubytku nie większym niż 15 m2) w ilości: 100 ton;
10)Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową -(wykonywana na gorąco z recyklera o powierzchni ubytku nie większym niż 15 m2) w ilości: 50 ton;
11)Naprawa pęknięć w nawierzchni bitumicznej (masą zalewową do naprawy pęknięć poprzecznych i podłużnych): 500 mb;
12)Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych w ilości 5 szt;
13)Regulacja pionowa włazów kanałowych w ilości 10 szt;
14)Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych, hydrantowych gazowych w ilości 5 szt;
3. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdy w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
4. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt oznacza to, że są one podane przykładowo i oznaczają minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
6. Za materiały lub urządzenia równoważne Zamawiający uzna takie, które posiadają parametry jakościowe i użytkowe co najmniej na poziomie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub lepsze.
7. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Formularzu cenowym - w załączniku nr 2 do SWZ.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy został określony w załączniku nr 5 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz w załączniku nr 11 do SWZ - Wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1074704,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1415132,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1074704,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogow - Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844 18 06 162

7.3.3) Ulica: Przytorowa 24

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wszystkie roboty poza bitumicznymi - na dzień złożenia oferty podwykonawcy nie zostali wybrani; nazwy firmy podane zostaną na etapie realizacji umowy.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1074704,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.