eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustka › Zakup samochodu dla Straży Gminnej Gminy UstkaOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu dla Straży Gminnej Gminy Ustka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wójt Gminy Ustka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979878

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dunina 24

1.5.2.) Miejscowość: Ustka

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-270

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ustka.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ustka.ug.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.ustka.ug.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu dla Straży Gminnej Gminy Ustka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b24d5d3-4e10-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024689/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup samochodu dla Straży Gminnej Gminy Ustka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396488/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.38.2022.MA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 168555,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup nowego samochodu dla Straży Gminnej Gminy Ustka. Pojazd służyć będzie strażnikom Straży Gminnej Gminy Ustka w trakcie realizacji zadań i czynności służbowych podejmowanych na terenie Gminy Ustka.
2. Szczegółowy opis samochodu, stanowiący przedmiot umowy zawiera Opis techniczny pojazdu załącznik nr 5 do SWZ, stanowiący integralną część niniejszej umowy.
Pojazd będący przedmiotem zamówienia: fabrycznie nowy, nieużywany, gotowy do pracy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Samochód, stanowiący przedmiot niniejszej umowy, musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, wszelkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5 do Specyfikacji warunków zamówienia oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE.
4. Zamawiający informuje, że ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, nazwy własnej lub innych określeń w rozumieniu art. 99 ust. 4 ustawy PZP nie oznacza wymogu zastosowania tego materiału lub urządzenia (wskazanego nazwą), a jedynie takie wskazania stanowią sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Dla uniknięcia wątpliwości zamawiający informuję, że dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego i na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy PZP określa następujące kryterium dla oceny równoważności, które to kryterium ma zastosowanie do wszystkich materiałów (produktów) i urządzeń określonych w całej dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach opisu przedmiotu zamówienia, a mianowicie warunkiem zastosowania materiału lub urządzenia równoważnego jest spełnienia łącznie następujących wymagań:
− materiał (zamiennie produkt) lub urządzenie równoważne musi zapewnić osiągniecie tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
− materiał lub urządzenie równoważne musi zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ,
− równoważne materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym przepisami,
− Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, jest zobowiązany uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ,
− Wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność zastosowanych materiałów lub urządzeń.
W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.
5. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 oraz w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania:
Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia (art. 121 w zw. z art. 266 PZP).
Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazane informacje takie należy umieścić na Ofercie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34136000-9 - Samochody półciężarowe

34131000-4 - Pikapy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193159,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193159,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 193159,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: YORGO Jerzy Piotrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7981172430

7.3.3) Ulica: Kielecka 159

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19315900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 oraz w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania:
Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.