eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ko這 › Termomodernizacja Szko造 Podstawowej im. Or豉 Bia貫go w Powierciu, gm. Ko這.Og這szenie z dnia 2022-11-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja Szko造 Podstawowej im. Or豉 Bia貫go w Powierciu, gm. Ko這.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Ko這

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620868

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 23

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ko這

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koni雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 632407000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gminakolo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Szko造 Podstawowej im. Or豉 Bia貫go w Powierciu, gm. Ko這.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9d5e7f44-6be2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00457564

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00026996/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.6 Termomodernizacja Szko造 Podstawowej im. Or豉 Bia貫go w Powierciu, gm. Ko這.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kolo

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kolo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami s:
Marek Sza貫k - inspektor
2. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kolo
3. W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane by造 za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y dopuszcza, awaryjnie, komunikacj za po鈔ednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@gminakolo.pl
4. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi您ek sprawdzania komunikat闚 i wiadomo軼i bezpo鈔ednio na platformazakupowa.pl przes豉nych przez zamawiaj帷ego, gdy system powiadomie mo瞠 ulec awarii lub powiadomienie mo瞠 trafi do folderu SPAM.
6. Zamawiaj帷y, zgodnie z 11 ust. 2 ROZPORZ.ZENIE PREZESA RADY MINISTR紟 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotycz帷e specyfikacji po陰czenia, formatu przesy豉nych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f) Platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (b璠帷ego osob fizyczn) jest Gmina Ko這, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Ko這 dane kontaktowe Zamawiaj帷ego; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ko這 Inspektor Ochrony Danych: adres mail: informatyk@gminakolo.pl.
2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn. Termomodernizacja Szko造 Podstawowej im. Or豉 Bia貫go w Powierciu, gm. Ko這. Post瘼owanie prowadzone w trybie podstawowym.
3. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p.
4. Dane osobowe Wykonawcy b璠 przechowywane przez okres, kt鏎y wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz闚 akt oraz instrukcji w sprawie dzia豉nia archiw闚 zak豉dowych, chyba 瞠 przepisy szczeg鏊ne stanowi inaczej;
5. obowi您ek podania przez Wykonawc danych osobowych bezpo鈔ednio Wykonawcy dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy p.z.p., zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy p.z.p.;
6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Wykonawcy dotycz帷ych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 瞠 przetwarzanie danych osobowych dotycz帷ych Wykonawcy narusza przepisy RODO;
8. Wykonawcy nie przys逝guje:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw p.z.p. oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.
** Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zam闚ienie obejmuje kompleksow termomodernizacj Szko造 Podstawowej im. Or豉 Bia貫go w Powierciu. Termomodernizacja dotyczy b璠zie przede wszystkim przegr鏚 budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciep貫j wody u篡tkowej.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty wzakresie zak豉dania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45233250-6 - Roboty wzakresie nawierzchni, zwyj徠kiem dr鏬

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261900-3 - Naprawa ikonserwacja dach闚

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C)– waga kryterium 60 %
2) Okres dodatkowej r瘯ojmi i gwarancji – waga kryterium 40%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej r瘯ojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y stawia nast瘼uj帷e warunki w zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona nale篡cie zadanie z zakresu termomodernizacji budynku u篡teczno軼i publicznej o warto軼i nie mniejszej ni 1 500 000,00 z這tych brutto wraz z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty –wz鏎 wykazu rob鏒 budowlanych stanowi za陰cznik nr 3 do SWZ;
3. Warunek zdolno軼i technicznej lub zawodowej musi spe軟ia samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjant闚 lub samodzielnie jeden podmiot udost瘼niaj帷y zasoby zdolno軼i technicznej lub zawodowej. Do鈍iadczenie w/w podmiot闚 nie sumuje si. Wykonane zam闚ienie musi opiewa na kwot odpowiadaj帷 warto軼i i zakresowi zam闚ienia wskazanego przez Zamawiaj帷ego.
4. Ocena spe軟iania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formu陰 „spe軟ia / nie spe軟ia”, w oparciu o informacje zawarte w z這穎nych dokumentach. Z tre軼i za陰czonych dokument闚 musi wynika jednoznacznie, i w/w warunki Wykonawca spe軟i.
5. W przypadku z這瞠nia przez Wykonawc闚 dokument闚 zawieraj帷ych dane przedstawione w walutach obcych, Zamawiaj帷y jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 鈔edni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Je瞠li w tym dniu nie b璠zie opublikowany 鈔edni kurs NBP, Zamawiaj帷y przyjmie kurs 鈔edni z ostatniej tabeli przed wszcz璚iem post瘼owania.
6. Zamawiaj帷y mo瞠 na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowi您any jest do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z Za陰cznikiem nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w pkt 1 sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 ubiegaj帷y si o zam闚ienie.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w pkt 1, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby,
4. Informacje zawarte w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt 1 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, por闚nywalnych z robotami budowlanymi stanowi帷ymi przedmiot zam闚ienia, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty –wz鏎 wykazu rob鏒 budowlanych stanowi za陰cznik nr 3 do SWZ

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Okre郵ono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane/dostawy/us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy okre郵a 10 wzoru umowy tj.
1. Zamawiaj帷y poza mo磧iwo軼i zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zam闚ie publicznych z dnia 19 wrze郾ia 2019 r. przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie umowy tak瞠 w stosunku do tre軼i oferty na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy w nast瘼uj帷ych okoliczno軼iach i warunki tych zmian okre郵a nast瘼uj帷o:
1) Zmiana terminu realizacji umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany:
a) z powodu dzia豉 os鏏 trzecich uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie prac, kt鏎e to dzia豉nia nie s konsekwencj winy kt鏎ejkolwiek ze stron;
b) zmiany spowodowane nadzwyczajnymi warunkami tj. niewypa造, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;
c) zmiany b璠帷e nast瘼stwem wstrzymania rob鏒 przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikaj帷ych z winy wykonawcy i zamawiaj帷ego;
d) dzia豉nia si造 wy窺zej utrudniaj帷ej i uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
e) z powodu aktualizacji rozwi您a ze wzgl璠u na post瘼 technologiczny lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa (np. wycofanie z obrotu materia堯w i urz康ze);
f) z powodu zmiany obowi您uj帷ych przepis闚, je瞠li zgodnie z nimi konieczne b璠zie dostosowanie tre軼i umowy do aktualnego stanu prawnego;
g) gdy wyst徙i okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷e prowadzenie rob鏒, je瞠li za te okoliczno軼i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno軼i;
h) je瞠li wyst徙i brak mo磧iwo軼i wykonania rob鏒 z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy tj. w szczeg鏊no軼i z powodu wyst徙ienia kolizji z robotami innego Wykonawcy lub gdy wykonanie przez wykonawc rob鏒 jest zale積e od wcze郾iaczego wykonania rob鏒 przez innego wykonawc, a inny wykonawca nie rozpocz掖 prac w terminie lub prowadzi je w spos鏏 瞠 uniemo磧iwia wykonawcy prowadzenie rob鏒;
i) W przypadku konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych lub rob鏒 dodatkowych, nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym;
Dalsze zapisy w 10 wzoru umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kolo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-07

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.