eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milicz › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: DPS w Miliczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000796594

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kombatantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Milicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 071 38 41 446

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsmilicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsmilicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3b0b413-6be8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.milicz-powiat.pl/m,195,dom-pomocy-spolecznej-w-miliczu.html, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 poz. 2415). Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także
oświadczenia o jakich mowa w SWZ składa się, pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wymagania techniczne
i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi,
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna
dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w roku 2022”,
c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a
także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4
lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 7 do
SWZ,
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim
dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO,
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
Zamawiającego,
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w
treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,
h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w
postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w
załączniku nr 1 do SWZ → pkt. 8 lit b) – oświadczenia wykonawcy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPSMilicz.ZP.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 1 zamówienia: art. spożywcze – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.
7 i 8 p.z.p. – do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 2 zamówienia: pieczywo – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.
7 i 8 p.z.p. – do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 3 zamówienia: nabiał – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.
7 i 8 p.z.p. – do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 4 zamówienia: jaja – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.
7 i 8 p.z.p. – do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 5 zamówienia: ryby – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.
7 i 8 p.z.p. – do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 6 zamówienia: mięso i przetwory drobiowe, mięso wieprzowe, wędliny wieprzowe - zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.
7 i 8 p.z.p. – do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 7 zamówienia: warzywa, warzywa kwaszone, owoce, owoce sezonowe – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.
7 i 8 p.z.p. – do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 8 zamówienia: warzywa i owoce mrożone – zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.
7 i 8 p.z.p. – do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej;
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta składana jest odrębnie dla każdego zadania (każdej części zamówienia), tj. na odrębnym formularzu, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dołącza do oferty oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
w rozdziale VII i VIII SWZ (załącznik nr 3 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w niniejszej SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, składane jest pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
6. Do oferty wykonawca załącza również:
a) Pełnomocnictwo
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do
SWZ)
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SWZ)
• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów
e) Wymagania dotyczące wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku
postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (oświadczenie własne Wykonawcy).
g) Formularz cenowy (załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 do SWZ – odrębne dla każdej z
części zamówienia)
Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.
h) Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez
zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z
jego opisem lub normami.
Wymagana forma:
Wszystkie dokumenty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo, Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zobowiązanie podmiotu trzeciego, Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
Formularz cenowy, Wykaz rozwiązań równoważnych.
2. Zamawiający informuje, że ilości towarów określone w Załącznikach nr od 2.1 do 2.8 do SWZ
mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zakresie i w okolicznościach wskazanych w
umowie. Wykonawca nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania
całości przedmiotu zamówienia. W ciągu okresu trwania umowy Zamawiający nie jest
zobowiązany do wykorzystania całej szacunkowej ilości artykułów spożywczych przewidzianej w
niniejszym postępowaniu. Z tytułu niewykorzystania całej szacunkowej ilości artykułów
spożywczych Wykonawcy nie przysługuje żądanie zapłaty ani inne odszkodowanie.
3. Miejsce dostawy: Dom Pomocy Społecznej w Miliczu, ul. Kombatantów 1, 56-300 Milicz.
4. Dostawy każdego rodzaju asortymentu odbywać się będą na podstawie zamówień
telefonicznych lub za pomocą poczty elektronicznej.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z częstotliwością i w ilościach
wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminach:
- część nr 1 zamówienia: art. spożywcze – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00,
- część nr 2 zamówienia: pieczywo – od poniedziałku do piątku w godz. 5:30 – 6:30,
- część nr 3 zamówienia: nabiał – od poniedziałku do piątku w godz. 5:30 – 6:30,
- część nr 4 zamówienia: jaja – od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 10:00,
- część nr 5 zamówienia: ryby – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00,
- część nr 6 zamówienia: mięso i przetwory drobiowe, mięso wieprzowe, wędliny wieprzowe - od
poniedziałku do piątku w godz. 5:30 – 6:30,
- część nr 7 zamówienia: warzywa, warzywa kwaszone, owoce, owoce sezonowe – od
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00,
- część nr 8 zamówienia: warzywa i owoce mrożone – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 –
15:00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i
odbioru określają:
a. opis przedmiotu zamówienia – formularze asortymentowo cenowe – stanowiące załączniki nr
od 2.1 do 2.8 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.• Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.• Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.• Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w
której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta
umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę
projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych
postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455 ustawy
p.z.p., w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być także zmieniona w
stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
1) w stosunku do wartości umowy:
a) w razie zmiany urzędowej stawki podatku VAT – w celu dostosowania do aktualnie
obowiązującej stawki – bez zmiany wartości netto produktów objętych zmianą, jednak nie
wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Zmiana umowy w tym zakresie może być
wprowadzona na wniosek Wykonawcy;
b) zamiana ilości poszczególnych pozycji określonych w formularzu asortymentowo - cenowym
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa i maksymalna
wartość umowy brutto nie ulegną zmianie,
2) inne:
a) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową, w przypadku
zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uzyskania zgody przez
Zamawiającego;
b)w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem
dostawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie
gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez
Zamawiającego.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać
na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot
trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
pzp.1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o
miejscu i
terminie zawarcia umowy.2) Wykonawca przed zawarciem umowy:- poda wszelkie informacje
niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,Jeżeli zostanie wybrana
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do
kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy
czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie
potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Pozostałe zapisy nieujęte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu zawarte są w Specyfikacji
Warunków Zamówienia,
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest integralną częścią niniejszego
ogłoszenia i dostępna jest pod adresem http://bip.milicz-powiat.pl/m,195,dom-pomocyspolecznej-
w-miliczu.html

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.