eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie jednostki podległej Gminie Mikołów - Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie w ramach programu "Cyfrowa Gmina".Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie jednostki podległej Gminie Mikołów – Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - Gmina Mikołów

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351839530

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Karola Miarki 9

1.11.4.) Miejscowość: Mikołów

1.11.5.) Kod pocztowy: 43-190

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cuw.mikolow.eu

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://cuw.mikolow.eu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie jednostki podległej Gminie Mikołów – Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fa47b82-6bdb-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021756/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup sprzętu do wideokonferencji i urządzeń multimedialnych oraz sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt: „Cyfrowa Gmina” nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow. Zamawiający wymaga aby wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa
według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przedmiotowe środki dowodowe składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie (pliku), który następnie przesyła do systemu. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie formatów: .xml (tylko dla dokumentów podpisanych profilem zaufanym), .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg. jpeg), ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp. .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w SWZ w Rozdziale XII i XV.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.Administratorem danych osobowych jest: Gmina Mikołów Urząd Miasta Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów, 2. z Inspektorem Ochrony Danych, można kontaktować się - pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, - poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: grzegorz.szymanski@mikolow.eu, 3. Dane osobowe, o których
mowa w pkt 1 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.Odbiorcami danych
osobowych, o których mowa w pkt 1 będą: - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, - Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, - osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, -podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora. 5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania względem osób, których te dane dotyczą decyzji w sposób zautomatyzowany ani ich profilowania, stosowanie do art. 22 RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania tych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. Posiada Pan/Pani - na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem art. 19 ust.3 ustawy Pzp prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 8. Nie przysługuje Pani/Panu: -w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, - na podst. art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Jednocześnie przypominam o ciążącym na Pani/Panu
obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu i których danych nie pozyskał bezpośrednio od tych osób lecz z innych źródeł, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń tego obowiązku, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/9/2022/UM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 78933,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie jednostki podległej Gminie Mikołów – Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
5. Miejsce dostawy: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, ul. Karola Miarki 9, 43 – 190 Mikołów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt = 60 %
Termin realizacji zamówienia – 20,00 pkt = 20 %
Okres gwarancji – 20,00 pkt = 20 %
1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
cena najniższa z ważnych ofert/ cena badanej oferty x 60
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
1.2 W kryterium „Termin realizacji zamówienia” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
20 pkt – do 15 dni od dnia podpisania umowy,
10 pkt – do 30 dni od dnia podpisania umowy,
0 pkt – do 45 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku gdy termin realizacji zamówienia nie zostanie wskazany, oferta zostanie odrzucona.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Termin realizacji zamówienia” wynosi 20.
1.3. W kryterium „Okres gwarancji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
20 pkt – 36 miesięcy gwarancji na oferowany sprzęt,
0 pkt – 24 miesiące gwarancji na oferowany sprzęt.
W przypadku gdy okres gwarancji nie zostanie wskazany, oferta zostanie odrzucona.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Okres gwarancji” wynosi 20.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt związana z kryteriami pozacenowymi wg zasad przedstawionych powyżej.
Wyjaśnienia: CN - cena oferty najtańszej, CO - cena oferty badanej
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie tj. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie
uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw (wskazanych w Rozdziale VIII pkt 2) wykonanych lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania, wraz z podaniem nazwy i modelu sprzętu/ oprogramowania, modelu procesora oraz nazwy i wersji zainstalowanego systemu operacyjnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
2) karty producenta oferowanego sprzętu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania, wraz z podaniem nazwy i modelu sprzętu/ oprogramowania, modelu procesora oraz nazwy i wersji zainstalowanego systemu operacyjnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
2) karty producenta oferowanego sprzętu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
4. Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji wynika z umowy spółki, wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: do 45 dni od daty podpisania umowy, w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) . (Rozdział IX pkt 3 SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.