eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Dęba › Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego do obiektów Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego do obiektów Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000563298

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M.C. Skłodowskiej 1 a

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: (15) 846 26 51 wew. 120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aoleszczuk@zoznowadeba.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoznowadeba.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego do obiektów Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ea26b19-6bcd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456469

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080543/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego do obiektów Szpitala.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe instrukcje użytkowania Platformy zakupowej Zamawiającego zwanej dalej Platformą, na której prowadzone będzie postępowanie znajduje się na tej Platformie - w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego” - ,,Instrukcje dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021”. Korzystanie z Platformy dla Wykonawcy jest bezpłatne.
Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo
- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający do komunikacji z Wykonawcami drogą e-mailową posługuje się skrzynkami pocztowymi w ramach platformy Microsoft 365 – MS Outlook. Aplikacja Outlook może działać w dwóch wariantach: webowym (przeglądarka) i desktopowym (instalacja na stacji roboczej). Aby móc skorzystać z aplikacji MS Outlook użytkownik musi posiadać:
• stały dostęp do sieci Internet
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje
• zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetowa obsługująca TLS 1.2.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem w/w poczty to 150 MB.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdP' zaleca się podpisywać formatem PadES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf', wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
3) prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę (jeżeli system komunikacji zakłada obowiązek szyfrowania) opatrzoną właściwym podpisem lub plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty podpisem nastąpiło przed zaszyfrowaniem oferty.
Dopuszczalne jest również, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu swoją ofertę w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem. Pozostałe wymagania zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 19 ust. 1 PZP w związku z art.13 ust.1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO) Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1 a, 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 846-26-51 wew. 120;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Ewę Fils, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zoznowadeba.pl oraz telefonicznie pod numerem: 15 846-26-51 wew. 168.
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy SPZZOZ w Nowej Dębie oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S. A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której SPZZOZ w Nowej Dębie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl .
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. (art.78 ust.4 PZP)
7) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w przepisanych Ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu.
8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Pozostałe zapisy dotyczące RODO zgodnie z SWZ rozdział XXIV.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ.NT-III.382.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 605451,22 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego do obiektów Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, przez okres 12 m-cy
Rodzaj zamówienia – dostawa
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowo – cenowy. Szacowane całkowite zużycie gazu (na podstawie zużycia za rok 2021) w okresie 12 miesięcy wynosi: 208 846 m³ tj. 2 326 741 kWh

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do budynków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu w nieodpłatne użytkowanie przez SPZZOZ w Nowej Dębie.
Gaz ziemny będzie dostarczany do następujących budynków:
- Kotłownia nr 1 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a; 39-460 Nowa Dęba;
Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły gazowe o mocy 575 kW każdy, moc zamówiona wynosi 65 m3 /h, dotychczasowa grupa taryfowa W-6.1., układ pomiarowy składa się z:
- Reduktora R/70
- Rejestratora Impulsów miechowego typ MAC R4
Szacowane zużycie gazu w okresie 12 miesięcy wynosi: 140 806 m³ tj. 1 570 554 kWh.
Nr ID punktu wyjścia PL0031935978.
- Kotłownia nr 2 ul. Kościuszki 1 c; 39-460 Nowa Dęba;
Kotłownia wyposażona jest w kocioł gazowy o mocy 250 kW, moc zamówiona wynosi 25 m3/h, dotychczasowa grupa taryfowa W-5.1., układ pomiarowy składa się z:
- Reduktora miechowego
- Rejestratora Impulsów MAC R4
Szacowane zużycie gazu w okresie 12 miesięcy wynosi 45 214 m3 tj. 503 986 kWh.
Nr ID punktu wyjścia PL0031935964.
- Kotłownia nr 3 ul. Rzeszowska 8;39-460 Nowa Dęba;
Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły gazowe mocy 65 kW każdy, moc umowna wynosi do 10 m3/h, dotychczasowa grupa taryfowa W-4, układ pomiarowy składa się z:
- Rejestratora Impulsów CRS-03
- Licznika BK-G10
Szacowane zużycie gazu w okresie 12 miesięcy wynosi: 22 823 m3 tj. 252 201 kWh
Nr ID punktu wyjścia PL008044480.
Oddziałem właściwym dla PSG dla każdego z punktów poboru jest Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.
Zamawiający posiada zawartą umowę na dostawę gazu ziemnego z firmą PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, na okres: od 01.01.2021 do 31.12.2022r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga posiadania w tym zakresie:
koncesji, zezwolenia lub licencji – na podjęcie działalności gospodarczej, wydanej przez odpowiedni organ, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, aktualnej na dzień otwarcia ofert (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji). Dokument ten będzie potwierdzeniem posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności.
Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie złożenie:
a) Jeżeli Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, do której przyłączone są instalacje wymienione w pkt. IV.2.b) SWZ – spełnieniem ww. warunku będzie posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) Jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, do której przyłączone są instalacje wymienione w pkt. IV.2.b) SWZ – spełnieniem ww. warunku będzie posiadanie podpisanej generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. W sytuacji, gdy umowa, o której mowa powyżej wygaśnie przed zakończeniem realizacji przedmiotowego zamówienia wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia ważności umowy generalnej z OSD do czasu wygaśnięcia umowy zawartej z Zamawiającym.
c) Jeżeli prawo nie nakłada obowiązku posiadania ww. dokumentów, wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym zamawiającego - w formie załączenia do oferty stosownego oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Koncesja, zezwolenie lub licencja – na podjęcie działalności gospodarczej, wydanej przez odpowiedni organ, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, aktualnej na dzień otwarcia ofert (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji).
Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie złożenie:
a) Jeżeli Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, do której przyłączone są instalacje wymienione w pkt. IV.2.b) SWZ – spełnieniem ww. warunku będzie posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) Jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, do której przyłączone są instalacje wymienione w pkt. IV.2.b) SWZ – spełnieniem ww. warunku będzie posiadanie podpisanej generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. W sytuacji, gdy umowa, o której mowa powyżej wygaśnie przed zakończeniem realizacji przedmiotowego zamówienia wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia ważności umowy generalnej z OSD do czasu wygaśnięcia umowy zawartej z Zamawiającym.
Dokument ten będzie potwierdzeniem posiadania przez Wykonawcę uprawnień i kompetencji do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności zawodowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa powyżej w pkt. XI.1 zgodnie z wzorem Załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. OŚWIADCZENIE zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty, aktualne na dzień składania ofert, w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp, a także art. 7 ust.1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa wyżej w punkcie XI.1., składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca przedkłada wraz z ofertą następujące formularze:
2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, zawierający w szczególności: wskazanie zakresu, opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową netto i brutto, zobowiązanie dotyczące warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
3. Wypełniony i podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ
4. Wzór umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)
5. zobowiązanie innego przedmiotu, o którym mowa w rozdziale VIII SWZ wraz z Oświadczeniem zgodnie z Załącznikiem nr 6 (jeżeli dotyczy)
7. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
8. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
a) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty do niniejszego postępowania, powołujące się na „Wykonawcę” powinni wpisać dane dotyczące podmiotu składającego ofertę wspólną, a nie np. pełnomocnika.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w Formularzu ofertowym - Załączniku nr 1 do SWZ pkt.10, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 stawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ww. Ustawy – Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej realizacji, w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego przedmiotu umowy, za zgodą Wykonawcy. Nowy termin obowiązywania umowy zostanie ustalony z Wykonawcą;
b) w przypadku obniżenia ceny dostarczanego przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę ceny na korzystniejszą dla Zamawiającego;
c) w przypadku wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT - cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, natomiast zmianie ulegnie tylko cena jednostkowa brutto. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. O zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
d) wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji rynkowych;
e) w zakresie zmiany cen urzędowych.
5. Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w § 4 ust. 12 z wyjątkiem § 4 ust. 12 pkt. b) i c) Umowy, musi być sporządzony i podpisany przez obie strony aneks. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności i będą dopuszczane w granicach objętych umową.

6. Strony dopuszczają zmiany umowy w przypadku zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
7. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1. Wniosek winien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z uzasadnieniem oraz z załączeniem dokumentów/dowodów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy propozycje te spełniają przesłanki umożliwiające dokonanie zmian umowy. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku lub wystosuje wezwanie do uzupełnienia wniosku, wezwanie to wstrzymuje czas na zajęcie stanowiska przez Zamawiającego. W przypadku uwzględnienia wniosku strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy i jego zawarcia.
8. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi - 7 %. Zmiana wynagrodzenia w tym przypadku może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od daty obowiązywania umowy i nie częściej niż raz na rok. Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może wynosić nie więcej niż 3%. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest w terminie do 4 dni od zmiany umowy do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa tylko na Platformie pod adresem: https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 310 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający nie przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki które Zamawiający zamierza przeznaczy na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 stawy Pzp.
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art.3 Ustawy PZP
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Umowa zawarta z dotychczasowym Wykonawcą obowiązuje do dnia 31.12.2022r.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego. Paliwo gazowe przechodzi na własność Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. Zamawiający oświadcza, że gaz dostarczony będzie wykorzystany na potrzeby własne.
11. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1385 z późn. zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360 z poźn. zm.) i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. aktów prawnych oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.