eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokołów Podlaski › Kompleksowe ubezpieczenie majątku spółki, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 'Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. na rok 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie majątku spółki, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej ‘Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. na rok 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "SOKOŁÓW" W SOKOŁOWIE PODLASKIM SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Oddział zamawiającego: Antonina Orłowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000617195

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ząbkowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Sokołów Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pks_sekretariat@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkssokolow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Starostwo powiatowe spółka akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe ubezpieczenie majątku spółki, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej ‘Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. na rok 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afc5117d-6b40-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

12. Zamawiający informuje o charakterze poufnym części dokumentacji SWZ.
13. Wykonawca może uzyskać dostęp do dokumentacji poufnej poprzez złożenie wniosku – Załącznik nr 12 do SWZ.
14. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek do dołożenia wszelkich możliwych starań w celu zabezpieczenia informacji poufnych przed ich utratą oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania zasady poufności określonej na podstawie art. 35 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej( tj. Dz. U. z 2021. poz. 1130 z późn. zm.) i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych od Zamawiającego w toku prowadzonego postępowania, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowaniu oferty.
16. Zamawiający informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia- OPZ
Załącznik nr 3 Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych do I części zamówienia
Załącznik nr 4 Wykaz pojazdów do II części zamówienia

Załącznik nr 5 Wykaz budynków do I części zamówienia
Załącznik nr 13 Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia do I części zamówienia
Załącznik nr 14 Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia do II części zamówienia

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 18. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452)
19. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
20. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
21. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
22. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
23. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PKS S.A. 2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.
a. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
b. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
c. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia;
d. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Kryterium Fakultatywne warunki ubezpieczenia „Klauzule Fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć II – Ubezpieczenia komunikacyjne
a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. (OC);
b. Ubezpieczenie Zielona Karta (ZK);
c. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów(NNW);
d. Ubezpieczenie usługi Assistance komunikacyjne ( ASS).

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Kryterium Fakultatywne warunki ubezpieczenia „Klauzule Fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zezwolenie właściwego organu do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz. 895)
3. Zamawiający z uwagi na charakter zamówienia nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 Ustawy Pzp.
4. Usługa ubezpieczenia polega na spełnieniu określonego świadczenia pieniężnego w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, czynności prowadzone przez Wykonawcę nie wymagają stałego zaangażowania osób, a jednie jednostkowego wkładu, a w tym samym czynności w zakresie realizacji zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy określony w ustawie z dnia 26 czerwca 19974r. w art. 22 § 1 Kodeksu pracy ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1320 ze zm.).
5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób przewidzianych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
6. Wykonawcy działający w formie Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych dołączają oświadczenie, że zawarcie ubezpieczeń nie będzie się wiązało z nabyciem lub utrzymaniem członkostwa w TUW.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, tj. oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
11. Forma składanych podmiotowych oświadczeń:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) lub podpisem osobistym
b) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w lit. a) przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej lub za pomocą poczty elektronicznej: pks_sekretariat@wp.pl

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć przez ePuap przy wykorzystaniu miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.