eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pasłęk › Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka - Drugie postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka - Drugie postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524447

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. św. Wojciecha 5

1.5.2.) Miejscowość: Pasłęk

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552482001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paslek@paslek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: paslek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka - Drugie postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0dc1d564-6bdb-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00328881/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś-Rydzówka-Kolonia Rydzówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.paslek.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono w regulaminie korzystania z
platformy ZETO PZP oraz instrukcji obsługi systemu PZP ZETO przeznaczonej dla Wykonawcy po likiem
https://zamowienia.paslek.pl/#/help

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w § XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w § XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.22.2022.ŁZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka oraz sieci
wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś.
2. W ramach zadania zaplanowana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej średnicy 200mm,
160mm, 150mm, 110mm, 90mm, 50mm o dł. około
14 305,40m., z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej z rur PE 100 RC średnicy 90mm, 110mm o długości
około 2 059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny gmina Pasłęk
odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Pasłęk. W ramach zadania będzie wykonana rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś, gm. Pasłęk.
Zaprojektowano sieć wodociągową z rur odpornych na zarysowanie (w technologii bezwykopowej – za pomocą
horyzontalnego przewiertu sterowanego). Projekt obejmuje również wykonanie odgałęzień wodociągowych o śr. 40mm i dł.
około 14m.
3. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa opracowana przez: Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM”
Jarosław Pawłowski, 14-400 Pasłęk, ul. Kolonie Zdroje 25, zgodnie z;
1) Zaświadczeniem: Starostwo Powiatowe z dnia 16-01-2020 znak AB.6743.6.29.2019.WR na roboty budowlane
obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przepompowniami ścieków oraz sieć
wodociągowej dla zadnia inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kolonia Rydzówka
położonych na działkach nr: 69, 91, 9, 4/2, 26, 25, 20/15, 20/27, 19/6, 16/52, 4/6, 17, 28 położonych w obrębie
ewidencyjnym Rydzówka; na działkach nr: 295, 306, 307/1, 307/2, 326/1, 321, 86/5 ,214, 250, 217, 218, 219, 234, 273,
285/1, 245/1, 165/1, 151/3, 144, 243/1, 173, 172/2, 140, 107, 226, 232, 80, 122/2, 297/3, 309, 290/3, 126/1, 138/4, 225,
224/3, 109/3, 129/4, 122/3, 137, 154/2, 151/2, 151/3, 166/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś; na działkach
nr: 42, 25, 23/2, 7, 8, 20/4, 20/3, 19/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Brzeziny w gminie Pasłęk; na działce nr 59,
położonej w obrębie ewidencyjnym 03 Pasłęk, na działce nr 20/5 położonej w obrębie ewidencyjnym 04 Pasłęk. 2) Decyzją Nr Pasł/003/20 z dnia 18.03.2020 r. WIN-II.7840.2.2.2020 budowa sieci kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu z
linią kolejową nr 220 relacji Olsztyn -Bogaczewo w km ok. 72,430 i km ok. 73,330 na działce ew. nr 83/1, obr. 0029 Nowa
Wieś, jedn. Ewid. 280407_5 Pasłęk – obszar wiejski, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogi
krajowej nr S7 – na terenie działek nr 156/1, 155/1, 154/1, obr. 0029 Nowa Wieś, jed. ewid. 280407_5 Pasłęk – obszar
wiejski, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka”
4. Wymagania organizacyjne w trakcie realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczną przejezdność drogi dla służb między innymi, Pogotowie Ratunkowe i
inne, Straż, Policja, jak również dla podmiotów gospodarczych występujących w rejonie prowadzonych robót oraz
mieszkańców.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie prowadzonych robót.
3) Wykonawca na czas prowadzonych robót przygotuje i uzgodni z Zamawiającym organizację ruchu, którą będzie
uaktualniał w trakcie postępu prac.
4) Wykonawca w ofercie skalkuluje koszty związane z przywrócenie terenu do stanu pierwotnego oraz odtworzeniem
nawierzchni dróg, które od czasu sporządzenia projektu mogły ulec zmianie.
5) Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzić oględziny w terenie w celu potwierdzenia stanu
faktycznego i możliwość realizacji zgodnie z projektem i Zaświadczeniem: Starostwo Powiatowe z dnia 16-01-2020 znak
AB.6743.6.29.2019.WR oraz Decyzją Nr Pasł/003/20 z dnia 18.03.2020 r. WIN-II.7840.2.2.2020. Szczegółowe informacje zawarto w dodatkach do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena oferty– 60%,
2) Okres wydłużenia rękojmi– 40%
Szczegółowo określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres wydłużenia rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp: 1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań;
2) w zakresie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej; - Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę zdolności kredytowej lub środków finansowych w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł.;
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – jedno zadanie polegające na budowie sieci wodno – kanalizacyjnej o łącznej długości 2 500 m., z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenie bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zadania osobę posiadającą uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane) w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która może pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych,
d) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, to znaczy zatrudnia co najmniej 12 pracowników, rozumiane jako przeciętna roczna liczba zatrudnionych pracowników z okresu ostatnich pełnych trzech lat kalendarzowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w § VII ust. 1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, określonej w § VIII ust. 2 pkt 3 SWZ.
2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, w zakresie zgodnym z § VIII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ.
3) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z § VIII ust. 2 pkt 4 lit. b, c SWZ.
4) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z § VIII ust. 2 pkt 4 lit. d SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 50 000,00 zł.(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym, wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca nie mógł przewidzieć wzrostu niniejszych kosztów przed dniem składania ofert.
4) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
a) zmiany wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumie się przez to zarówno wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie. Podstawą do waloryzacji wynagrodzenia będzie zmiana wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny,
b) stronom przysługuje uprawnienie do żądania zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ustawy PZP oraz postanowieniami niniejszej umowy gdy średnioroczna zmiana cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszona przez GUS przekroczy poziom 10%
c) za początkowy termin ustalenia zmiany ceny wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień zawarcia umowy,
d) zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć wynagrodzenia za roboty budowlane lub usługi jeszcze niewykonane, przewidziane w Etapie II przedmiotowego zadania,
e) w celu wyliczenia zwaloryzowanego wynagrodzenia wykonawcy należy pomnożyć wynagrodzenie brutto, wskazane w § 6 ust. 1 umowy przez aktualny (na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia) wskaźnik ceny produkcji budowlano–montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku ogłoszony przez GUS,
f) maksymalna wartość waloryzacji wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia,
g) każda ze stron umowy w terminie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia uznanego za początkowy termin ustalenia zmiany i nie później niż przed terminem zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 5 umowy, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienione okoliczności, nie więcej jednak niż raz w okresie obowiązywania umowy
h) Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawcy zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów realizacji zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących terminu realizacji zamówienia w przypadku:
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac,
2) zmiany technologii realizacji robót, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym terminie jest niemożliwa,
3. Wykonawca bezzwłocznie zawiadomi Przedstawiciela Zamawiającego w celu określenia wpływu ww. sytuacji na realizację zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.paslek.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.