eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU PTASZARNI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU (Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie)Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU PTASZARNI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU (Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021125219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Z. Wróblewskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 3483024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.banach@zoo.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ogrody zoologiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU PTASZARNI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU (Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-451181a4-6bd3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcami na platformie zakupowej - https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji opisano szczegółowo w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. stosowania RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w stosowaniu RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22/06/TP/RB/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ptaszarni w ZOO Wrocław Sp. z o.o. przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu, Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie”

Zakres robót obejmuje następujące elementy:
1) Przebudowa i remont ciągów pieszo-jezdnych wraz ze zmianą ich geometrii ;
2) Zagospodarowanie terenu zieleni;
3) Dostawa i montaż elementów małej architektury;
4) Niwelacja i remont istniejących studni i wpustów, instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz przeniesienie opraw oświetlenia parkowego;
5) Remont murka oporowego

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do SWZ, tj:
1) Projekt zagospodarowania terenu – ZAŁĄCZNIK NR 1
2) Projekt budowlany z dnia 12.06.2017 r. zatwierdzony przez Prezydenta Wrocławia decyzją nr 3032/2017 z dnia 12.06.2017r. udzielającą pozwolenia na budowę., zmienioną decyzją Nr 1072/2019 z dnia 15.03.2019r. oraz decyzją Nr 2676/2020 z dnia 10.07.2020r – ZAŁĄCZNIK NR 2
3) Projekt wykonawczy – ZAŁĄCZNIK NR 3
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – ZAŁĄCZNIK NR 4 ,
5) Przedmiar robót (dokument wyłącznie pomocniczy) – ZAŁĄCZNIK NR 5
6) Projekt umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach
o których mowa w art. 95 Pzp określone są w § 10 projektu umowy (Załącznik nr 6)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy, winni wykazać, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy dróg i zagospodarowania terenu - o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto,

Dla potrzeb oceny spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami uprawnionymi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
- Kierownik budowy - wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń,oraz minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.

Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w Prawie budowlanym i rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1646 ze zm.).

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.) dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 2.4. polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.( art. 118 uPzp)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2uPzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020r., poz. 1076 i 1086) ,
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do SWZ)
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawyPzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawyPzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6uPzp.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3) lit a)powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3) lit a) powyżej;Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed tym organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w ust. 2 pkt 2) lub ust. 3 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

5. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów dokumenty określone w ust. 2 pkt 2) lub ust. 3 składa każdy z tych podmiotów.

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność (art. 127 ust 2Pzp).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza :
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ. (art. 125 ust. 1 uPzp). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia , spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składnia ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 3 uPzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

1a) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby:,
a) przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 uPzp) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9A do SWZ oraz
b) składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 uPzp). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.

1b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 Pzp).
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 3 i 4 Pzp).
c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3) Wadium, jeżeli jest składane w formie określonej w rozdziale XII ust. 3 lit b) – d) SWZ.

2. Zgodnie z art. 274 ust 1ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, (Wykaz wykonanych robót - Załącznik nr 11)
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,(wzór wykazu– Załącznik nr 10).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7.790,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w SWZ i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j z dnia 25.02.2020 Dz.U. 2020r, poz.299

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI ust. 2 punkt 2.4. oceniane będzie łącznie tj. wykazane przez Wykonawców zdolności techniczne i zawodowe są sumowane.
4.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 117 ust. 3 uPzp).
4.6. W przypadku, o którym mowa w pkt 4. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 uPzp).
4.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 uPzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę, w tym celu Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.