eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › Dostawa płynów do wlewów i irygacjiOgłoszenie z dnia 2023-10-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa płynów do wlewów i irygacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 28

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.zlotow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa płynów do wlewów i irygacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11a4aa38-5b96-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00455742

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166711/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa płynów do wlewów i irygacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412659

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 21/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 232199,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 obejmuje sukcesywne dostawy asortymentu t.j.: Glucosum 5% + Natrii Chloridum 0,9%, Mannitolum 20%, Roztwory wieloelektrolitowe, Glucosum 5%, Natrii Chloridum 0,9%, Aqua pro iniectione

4.5.3.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.5.) Wartość części: 68066,74 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 obejmuje sukcesywne dostawy asortymentu t.j.: Żelatynowy roztwór osoczozastępczy 4%, Roztwory wieloelektrolitowe, Hipotoniczny płyn z jonami magnezu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33621400-3 - Substytuty krwi i roztwory do perfuzji

4.5.5.) Wartość części: 14509,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 obejmuje sukcesywne dostawy asortymentu t.j. płyny do dializy: Jałowy roztwór do hemofiltracji, Roztwór do hemodializy i hemofiltracji

4.5.3.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33692800-5 - Roztwory do dializy

4.5.5.) Wartość części: 50050,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 obejmuje sukcesywne dostawy asortymentu t.j.: Aqua pro iniectione, Glucosum, Natrii Chloridum 0,9%, Sol. Ringerii Lactate, Natrii Chloridum 0,9% ( butelka ) do irygacji, Glucosum 5% + Potassium Chloride, Woda sterylna do irygacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.5.) Wartość części: 73863,35 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 obejmuje sukcesywne dostawy asortymentu t.j.: Roztwory wieloelektrolitowe do stosowania u dzieci i młodzieży, Metronidazol 0,5%, Roztwory wieloelektrolitowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.5.) Wartość części: 25710,30 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84343,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 84343,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84343,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bialmed Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8490000039

7.3.3) Ulica: Kazimierzowska 46/48 lok. 35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-546

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84343,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-19 do 2024-10-19

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 04 października 2023 r. o godz. 09.00 upłynął termin składania ofert o udzielenie zamówienia. Do upływu terminu na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta w zakresie części nr 2.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59940,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Baxter Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8271818828

7.3.3) Ulica: Kruczkowskiego 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-380

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59940,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-19 do 2024-10-19

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88748,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88748,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88748,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bialmed Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8490000039

7.3.3) Ulica: Kazimierzowska 46/48 lok. 35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-546

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88748,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-19 do 2024-10-19

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27968,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27968,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27968,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bialmed Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8490000039

7.3.3) Ulica: Kazimierzowska 46/48 lok. 35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-546

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27968,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-19 do 2024-10-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.