eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowościach Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) - etap 1Ogłoszenie z dnia 2023-10-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowościach Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) - etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kluczborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774185218

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatkluczborski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowościach Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) - etap 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6e28fcf-5070-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00455682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043348/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowościach Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) - etap 1

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390314

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FP.272.15.2023.AM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku o długości 3,510 km (od km 7+078,00 do km 20+588,00) w miejscowości Jaśkowice i Gołkowice - etap 1. Remont drogi – etap 1 będzie obejmował 2 odcinki drogi od km 17+078,00 do km 18+000,00 (o długości 922 m) i od km 18+700,00 do km 20+588,00 (o długości 1 888 m).
2. W zakres robót wchodzą: 1) Roboty przygotowawcze: - demontaż istniejącego oznakowania (słupki + znaki),
- ścinka poboczy grb. 10 cm,
- frezowanie naw. bitumicznej o grb. 4 cm przed mostem, na obiekcie i za mostem,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie naw. bitumicznej.
2). Odwodnienie drogi - przepusty
-remont przepustów w km 18+277,00 i w km 18+588,00 (wymiana rur + ścianki czołowe)
- wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji nad przepustami,
a) podbudowa z kruszywa łamanego,
b) nawierzchnia z SMA 16 JENA,
- ustawienie barier energochłonnych na przepuście w km 19+520,00.
3). Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z SMA 16 JENA o grb. od 6 cm do 8 cm od km 17+078,00 do km 18+000,00 od km 18+700,00 do km 20 +517,00
- wykonanie nawierzchni betonu asfaltowego AC11S 50/70 – warstwa ścieralna grb. 4 cm od km 20+517,00 do km 20+588,00 ( przed mostem, na moście i za mostem).
4). Roboty wykończeniowe - utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- ustawienie oznakowania pionowego
- wykonanie oznakowania poziomego
5) remont dylatacji istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Prosną zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1311O w km 20+522 w miejscowości Gola
3. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 3 lata. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.
4. Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
5. 3) Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
6. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców.
7. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 7 i 8 wzoru umowy stanowiącego integralną część Specyfikacji tj. załącznik nr 7.
8.Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. zostały zawarte w Rozdziale V SWZ pkt. 14.
9. Wykonawca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, co najmniej w zakresie tożsamym z zakresem powierzonej do wykonania roboty budowlanej i na sumę gwarancyjną nie niższą niż kwota określona w umowie, ważne w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, którego dokumenty przedłoży Zamawiającemu po podpisaniu umowy, jednak nie później, niż w dniu protokolarnego przekazania terenu robót.
10. Termin wykonania: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 250 dni licząc od daty zawarcia umowy. Zgłoszenie gotowości do odbioru może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu czerwiec 2024 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1856844,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2106650,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1856844,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751839378

7.3.3) Ulica: Klonowa 11

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1856844,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.