eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bargłów Kościelny › Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów KościelnyOgłoszenie z dnia 2022-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bargłów Kościelny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000534049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Augustowska, 47

1.5.2.) Miejscowość: Bargłów Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-320

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87/ 642-40-11

1.5.8.) Numer faksu: 87/ 642-45-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@barglow.dt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8db655dc-6ac2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006010/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budową instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz remont sieci wodociągowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
miniPortalu ttps://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na Epuap i
udostępnionego na miniPortalu. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email przetargi@barglow.dt.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i
oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2; format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy; integracja z systemem ePUAP jest
wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest
powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla Firefox od wersji 15,Google Chrome od wersji 20. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, reprezentowany przez Wójta Gminy.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny jest Pan Piotr Czubaty kontakt: adres e-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl, telefon: 791 961 001.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny”.
2. Istniejące zagospodarowanie terenu to ujęcie wody Pomiany, na którym usytuowane są: budynek technologiczny stacji uzdatniania wody, dwie studnie głębinowe, dwa nadziemne, stalowe zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemności 100,0m3 każdy wraz z komorą zasuw, betonowy, podziemny wielokomorowy odstojnik popłuczyn o pojemności czynnej ok. 47,0m3 oraz instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i sieć wodociągowa. Teren stacji zlokalizowany jest w wiejskiej zabudowie kolonijnej. Od strony północno-wschodniej graniczy z drogą gminną stanowiącą główne powiązanie komunikacyjne. Budynek technologiczny to ogrodzony siatką na słupkach stalowych, niepodpiwniczony i nieogrzewany obiekt parterowy wykonany w technologii tradycyjnej – murowanej, stropodach pokryty papą termozgrzewalną.
3. Przedmiotowy budynek stanowi obiekt stacji uzdatniania wody zbudowany w drugiej połowie XX wieku. Bryła budynku w formie wieloboku wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej, z nośną konstrukcją stalową w osi budynku. Obiekt z przykryciem w formie stropodachu dwuspadowego, o konstrukcji z płyt korytkowych i wierzchnim pokryciem z papy. Nie przewiduje się zmiany funkcji i przeznaczenia istniejącej zabudowy. Obiekt kategorii PM po przebudowie służyć będzie nadal do produkcji, magazynowania i dystrybucji wody służącej dla zbiorowego zapatrywania ludności w wodę do picia, potrzeb gospodarstw domowych oraz produkcji artykułów żywnościowych. Po wykonaniu prac mających na celu wymianę technologii uzdatniania wody na obiekcie nie przewiduję się stałego zatrudnienia. Stacja pracować będzie w trybie automatycznym − bezobsługowo.
4. W związku z projektowaną przebudową budynku technologicznego przewidziano:
− wymianę części pokrycia dachowego z jego dociepleniem,
− w pomieszczeniu Nr 8 (pom. techniczne):
• wymianę posadzki,
• czyszczenie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitu,
− w pomieszczeniu Nr 9 (pom. agregatu):
• demontaż czerpni powietrza i uzupełnienie otworu,
• wykonanie otworu pod nową czerpnię ścienną,
− w pomieszczeniu Nr 10 (hala technologiczna):
• skucie istniejących płyt montażowych pod urządzenia technologiczne,
• wykonanie nowych żelbetowych płyt montażowych pod urządzenia technologiczne,
• wymianę posadzki z wykonaniem jej odwodnienia,
• czyszczenie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitu
• powiększenie otworu drzwiowego w miejscu istniejących wrót wejściowych i wymiana istniejących drzwi technologicznych na bramę segmentową, Nie zmienia się powierzchni zabudowy, ogólnej użytkowej ani też kubatury budynku.
5. Zakres opracowania w części sanitarnej obejmuje:
− remont sieci wodociągowej metodą bezwykopową (w-SW),
− budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej wody surowej (w-S),
− budowę zewnętrznej, grawitacyjnej instalacji kanalizacji popłuczyn (k-PG),
− budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej wody uzdatnionej ze zbiornika retencyjnego (w-ZH),
− budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej wody uzdatnionej na zbiornik retencyjny (w-ZR),
− budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji wód spustowo-przelewowych (k-SP),
− budowę zewnętrznej instalacji grawitacyjnej kanalizacji odnowieniowej budynku (k-O),
− budowę wewnętrznych instalacji wod-kan, grzewczych i wentylacyjnych,
− budowę wewnętrznej instalacji technologicznych służących uzdatnianiu wody,
− wymianę pionów tłocznych oraz pomp głębinowych studni wierconych,
6. Roboty winny być realizowane w sposób zapewniający ciągłość dostawy wody dla odbiorców.
7. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostały szczegółowo określone w dokumentacji projektowej, która stanowi podstawę do realizacji robót i stanowi załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł;

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony:
- przez Wykonawcę samodzielnie
lub
- przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum
jednego z Wykonawców występujących wspólnie

W przypadku, gdy wartość robót podana jest w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale X SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdz. IX SWZ, wykonawca będzie obowiązany dołączyć do oferty
1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego– wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ wraz z oświadczeniem
podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy)
3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VIII SWZ, wykonawca będzie obowiązany
dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert :
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 112 ust. 2 ustawy PZP – wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ wraz z oświadczeniem
podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy), Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –-
oświadczenie wykonawcy bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia Zamawiający, w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty
„Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych" zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SWZ wraz ze stosowną dokumentacją potwierdzającą, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
2. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania zawarte w:
1) deklaracjach zgodności,
2) certyfikatach,
3) kartach katalogowych produktu,
4) wyniki badań produktu
oraz innych ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
3. Brak załączenia „Wykazu materiałów i urządzeń równoważnych” stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ, jest równoznaczny z oświadczeniem wykonawcy, że dla kalkulacji ceny ofertowej przyjął
materiały/wyroby/urządzenia o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia /dokumentacji projektowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z rodziałem XIV SWZ Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a. Formularz Oferty – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
b. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ wraz ze stosowną dokumentacją potwierdzającą, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ, o których mowa w rozdziale X pkt 1 SWZ, o ile dotyczy.
c. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w rozdziale X pkt. 2 ppkt 1) lit. a) i b) SWZ, zgodne co do treści ze wzorami zawartymi w Załączniku nr 2 i 3 do SWZ.
d. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ), o ile dotyczy.
e. Oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, o ile dotyczy,
f. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 2 ppkt 1) oraz Rozdziale X pkt 2 ppkt 3) lit. b) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian umowy został określony w Załączniku nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal ) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.