eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łupki › Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w 2023 roku w ramach programu "Za życiem" w siedmiu częściachOgłoszenie z dnia 2022-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w 2023 roku w ramach programu "Za życiem" w siedmiu częściach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001058473

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łupki 15

1.5.2.) Miejscowość: Łupki

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874234857

1.5.8.) Numer faksu: brak faksu

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osw-lupki@powiat.pisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswlupki.powiat.pisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w 2023 roku w ramach programu "Za życiem" w siedmiu częściach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f57defab-6a5c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00150056/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w 2023 roku w ramach programu "Za życiem" w siedmiu częściach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Przetargowa Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół
i Placówek w Piszu pod adresem:
https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub poczta elektroniczna: osw-lupki@powiat.pisz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, będzie odbywać się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Przetargowej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w
Piszu pod
adresem: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub poczty elektronicznej: osw-lupki@powiat.pisz.pl.
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy Przetargowej
dostępnymi pod adresem
https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy Przetargowej
dostępny pod adresem:
https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy Przetargowej udziela jej dostawca, tj.
Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od
poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
zostały szczegółowo opisane w Dziale VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej Rozporządzenie, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj. Powiat Piski- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, adres kontaktowy: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz, Łupki 15.
2) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:
biuro@infoic.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w
2023 roku w ramach programu "Za życiem" w siedmiu częściach, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji stosownie do ustawy Pzp oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 6 lit. c niniejszego ustępu i art. 18 ust. 3-6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach archiwalnych oraz zgodnie z art. 78 ustawy Pzp.
6)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
2. Zamawiający informuje, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp,do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
- przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia1);
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia2);
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia3), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 Rozporządzenia3).
- nie przysługują Pani/Panu prawa:
a) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
b) prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
1) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników
3) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOSW.26.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 267600,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 85440,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie zajęć przez oligofrenopedagoga z elementami hydroterapii w wymiarze maksymalnie 78 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 9360,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 340 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako oligofrenopedagog lub pedagog

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie zajęć przez oligofrenopedagoga z elementami terapii ręki w wymiarze maksymalnie 78 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 9360,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 340 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako oligofrenopedagog lub pedagog

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej w wymiarze maksymalnie 78 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 9360,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 340 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako pedagog

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie zajęć fizjoterapii w wymiarze maksymalnie 190 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 22800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 340 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako fizjoterapeuta dzieci

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie zajęć fizjoterapii w wymiarze maksymalnie 190 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 22800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 340 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako fizjoterapeuta dzieci

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie zajęć z dzieckiem ze spectrum Autyzmu w wymiarze maksymalnie 78 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 9360,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 340 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako oligofrenopedagog lub pedagog

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie zajęć przez surdopedagoga w wymiarze maksymalnie 20 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 2400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 340 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako surdopedagog lub pedagog

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki dotyczące zdolności zawodowej:
Dotyczy Części 1- Prowadzenie zajęć przez oligofrenopedagoga z elementami hydroterapii:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:
a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
posiada wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) ukończony kurs odnowy biologicznej,
d) co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako oligofrenopedagog lub pedagog.

Dotyczy Części 2- Prowadzenie zajęć przez oligofrenopedagoga z elementami terapii ręki:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:
a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
posiada wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) ukończony kurs terapii ręki,
d) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako oligofrenopedagog lub pedagog.

Dotyczy Części 3- Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:
a) wykształcenie wyższe,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej,
d) co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako pedagog.

Dotyczy Części 4- Prowadzenie zajęć fizjoterapii: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:
a) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie fizjoterapii,
b) ukończone kursy w zakresie kinezjologii rozwojowej wg metody Vojty i koncepcji Ndt- Bobath,
d) co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako fizjoterapeuta dzieci.

Dotyczy Części 5- Prowadzenie zajęć fizjoterapii: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:
a) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie fizjoterapii,
b) ukończone kursy w zakresie kinezjologii rozwojowej wg metody Vojty i koncepcji Ndt- Bobath,
d) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako fizjoterapeuta dzieci.

Dotyczy Części 6- Prowadzenie zajęć z dzieckiem ze spectrum Autyzmu: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:
a) wykształcenie wyższe,
b) ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie edukacji i rewalidacji osób z Autyzmem,
c) przygotowanie pedagogiczne,
d) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako oligofrenopedagog lub pedagog.

Dotyczy Części 7- Prowadzenie zajęć przez surdopedagoga: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:
a) wykształcenie wyższe z zakresu surdopedagogiki lub
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
b) ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie surdopedagogiki,
c) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako surdopedagog lub pedagog.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) dokumentów wymienionych w pkt a dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu osób, o których mowa w Dziale IV ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy [wg załączników Nr 1a i/lub 1b i/lub 1c i/lub 1d i/lub1e i/lub 1f i/lub 1g do SWZ]. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu [na Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3 do SWZ];
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby- tylko w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby [na Załączniku Nr 4 do SWZ];
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- tylko w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
4) dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, jeżeli umocowanie do ich reprezentacji nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy- w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia;
6)dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę - w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, której/-ych umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wspólnych. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę", w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

"1) Zmiany terminu obowiązywania umowy, w następstwie:
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i
zapobieżenia, kt. nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności,a które uniemożliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć
wszelkich starań w celu ograniczenia do min. opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych,powstałego na
skutek działania siły wyższej, b)wystąpienia innych szczególnych okoliczności za kt. Wykonawca nie jest odpowiedzialny, do
których należą m.in. długotrwała choroba członka rodziny,śmierć członka rodziny,inne uzas. okoliczności nie pozwalające
Wykonawcy realizować umowy,
c)zmiany przew. okresu realizacji programu „Za życiem”-– skrócenie lub przedłużenie terminu realizacji programu w
następstwie okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy,w szczególności, gdy konieczność wprowadzenia zmian
będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,w szczeg.
Skarbem Państwa, a także innymi instytucjami, które na podstawie przep. prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,
d)wstrzymania, przerwy w realizacji programu „Za życiem”,wystąpienie innych sytuacji nieprzewidzianych w trakcie realizacji
programu,kt. Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w następstwie okoliczności nie leżących
po stronie Wykonawcy,
2)Zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie ob. przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedm. zam. z zastrzeżeniem pkt. 3.
3)Zmiana umowy w przypadku zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wysokości wynagr.należnego
Wykonawcy,każdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.Zmiana wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
zrealizowanej,zgodnie z terminami ustalonymi Umową, od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy,do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług. Zmiana umowy, o której mowa w pkt 3,dla swej ważności nie wymaga pisemnej zmiany umowy (aneksu).
2.Zamawiający dopuszcza również zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia)
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia.Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci
wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 15 %.
3.Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy przy wzroście wskaźnika cen usług o co najmniej 15 % w
stosunku do wskaźnika cen usług z listopada 2022 r. ustalanego i publ. przez Prezesa GUS w Informacji sygnalnej w Tablicy
2:Wskaźniki cen towarów i usług konsump. w listopadzie 2022 r. (wiersz Usługi).Wniosek Wyk.powinien zawierać szcz.
wyliczenia proponowanej nowej wysokości tych cen oraz dok. poświadczające dokonane kalkulacje i wyliczenia, na pods.
których będzie określany wpływ zmian cen materiałów lub kosztów na koszt wykonywania zamówienia. 4.Zmiana
wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnej informacji Zamawiającego złożonej Wykonawcy przy spadku
wskaźnika cen usług o co najmniej 15 % w stosunku do wskaźnika cen usług z listopada 2022 r. ustalanego i publ. przez
Prezesa GUS w Informacji sygnalnej w Tablicy 2:Wskaźniki cen towarów i usług konsump. w listopadzie 2022 r. (wiersz
Usługi).Informacja Zam. powinna zawierać szcz. wyliczenia proponowanej nowej wysokości tych cen oraz dok. pośw.
dokonane kalkulacje i wyliczenia, na podst. których został określony wpływ zmian cen materiałów lub kosztów na koszt
wykon. zam ."
Dalsza część zmian została zawarta w Sekcji IX Pozostałe informacje ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 16:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu adresem: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 16:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zmiany postanowień umowy- dalsza część z Sekcji VII- Projektowane postanowienia umowy pkt 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
"5. Wniosek i informację, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, można złożyć nie wcześniej niż po upływie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Ceny jednostkowe netto za świadczoną usługę mogą podlegać waloryzacji nie częściej niż co 3 miesiące liczone od początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia.
6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych wyliczeń i dokumentów, jeżeli przedstawione przez Wykonawcę uzna za niewystarczające. Zamawiający zobowiązuje się do uwzględniania prawidłowo wyliczonych zmian i zawarcia stosownego aneksu do umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem żądanych dokumentów. Zmiana wysokości cen nastąpi od dnia zawarcia aneksu do umowy.
7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie przekroczy 10% całkowitej wartości umowy określonej w § 7 ust. 2.
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
10. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia.
11. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności,warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów."

Zamawiający informuje, że przewiduje obligatoryjne wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835, 1713).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.