eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安iecie › 名IADCZENIE USΣGI OCHRONY OS笅 I MIENIA W S.ZIE REJONOWYM W 名IECIU W ROKU 2023Og這szenie z dnia 2022-11-23

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
名IADCZENIE USΣGI OCHRONY OS笅 I MIENIA W S.ZIE REJONOWYM W 名IECIU W ROKU 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: S康 Rejonowy w 安ieciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321632

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: S康owa 12

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安iecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - 安iecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sad@swiecie.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: swiecie.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ kontroli pa雟twowej i ochrony prawa oraz s康 i trybuna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

orzecznictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

名IADCZENIE USΣGI OCHRONY OS笅 I MIENIA W S.ZIE REJONOWYM W 名IECIU W ROKU 2023

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f30574cd-6ad6-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00455151

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-23

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00090556/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 Ochrona os鏏 i mienia 2023 rok

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f30574cd-6ad6-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a
Wykonawcami, jest dost瘼na pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do
komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie oraz zalogowania si na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta
dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by
zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji
elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w
rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz
innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez Wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie
post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla
dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach
rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje si jako za陰czniki. W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造
bezpo鈔edniego zastosowania. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa
Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci
elektronicznej:
− w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i
przekazuje si jako za陰cznik),
− lub jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i
wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”).
W przypadku przekazywania w post瘼owaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddaj帷ym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawieraj帷ego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
jest r闚noznaczne z opatrzeniem wszystkich dokument闚 zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty spakowane nale篡 podpisa podpisem zewn皻rznym.
Zamawiaj帷y nie przewiduje sposobu komunikowania si z Wykonawcami w inny spos鏏 ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-3112-79/22

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest ca這dobowa ochrona os鏏 i mienia w S康zie Rejonowym w 安ieciu, mieszcz帷ym si przy:
1. ul. S康owej 12
Us逝ga b璠zie wykonywana 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ci庵u doby, w ramach bezpo鈔edniej ochrony fizycznej. Sk豉d
dwuosobowy w trakcie godzin urz璠owania S康u (poniedzia貫k od 7,30 do 18,00 a od wtorku do pi徠ku od 7,30 do 15,30),
poza tymi godzinami sk豉d jednoosobowy.
2. ul. Mestwina 4
Us逝ga b璠zie wykonywana 5 dni w tygodniu, 8 godziny w ci庵u doby (7:30-15:30), w ramach dwuosobowego stanowiska
bezpo鈔edniej ochrony fizycznej.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: do鈍iadczenie os鏏 skierowanych do realizacji zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przyjazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y uzna za spe軟ienie warunku posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub
zawodowej, je瞠li Wykonawca wyka瞠 瞠 posiada koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g
ochrony os鏏 i mienia, zgodnie z ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 838),
wa積 w dniu sk豉dania oferty, z terminem wa積o軼i na czas realizacji zam闚ienia oraz obszarem 鈍iadczenia us逝g
obejmuj帷ym siedzib Zamawiaj帷ego;
Zamawiaj帷y uzna za spe軟ienie warunku posiadania zdolno軼i technicznej lub zawodowej , je郵i Wykonawca w okresie
ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym
okresie zrealizowa - minimum 2 us逝gi ochrony (na podstawie odr瑿nych um闚) 鈍iadczone w obiekcie u篡teczno軼i
publicznej – ka盥a o warto軼i nie mniejszej ni 200.000,00 z (s這wnie : sto pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych) brutto.
Przy czym Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa definicj poj璚ia obiekt u篡teczno軼i publicznej zawart w tre軼i
rozporz康zenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunk闚 technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej
z這瞠niem;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 2)
aktualn koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, wydan zgodnie z
obowi您uj帷ymi przepisami ustawy o ochronie os鏏 i mienia.
3) wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i
podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy us逝gi
zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty
sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s
wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie
wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty
potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y; wz鏎 wykazu us逝g stanowi
Za陰cznik nr 4 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i: 5 000,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y
z這tych 00/100 );

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy okre郵ony zosta we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 6 do SWZ . Z uwagi na
ograniczon ilo嗆 znak闚 Zamawiaj帷y nie umie軼i ich w tym miejscu

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-01 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 12:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-12-30

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.