eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Regimin › MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ZEŃBOK (KOMPLEKSOWE WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ZEŃBOK)Ogłoszenie z dnia 2022-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ZEŃBOK
(KOMPLEKSOWE WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ZEŃBOK)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA REGIMIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Rzewuskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Regimin

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-461

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 6811755

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@regimin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.regimin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ZEŃBOK
(KOMPLEKSOWE WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ZEŃBOK)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a15430dd-6b23-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.regimin.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji zostały przedstawione w SWZ rozdział VII oraz XI, która została zamieszczona jako załącznik do ogłoszenia naszej stronie: www.bip.regimin.pl
1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza): dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zostały przedstawione w SWZ rozdział VII oraz XI, która została zamieszczona jako załącznik do ogłoszenia naszej stronie: www.bip.regimin.pl
Ofertę oraz wszystkie załączniki, w tym oświadczenie, składa się pod rygorem nieważności przy użyciu środków elektronicznych, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym kwalifikowanym , zaufanym lub osobistym.

1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza):
dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub numerem referencyjnym (ID) postępowania).

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, na adres podany przez nich w złożonej ofercie Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.

10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest
wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając
ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), zwanego dalej rozporządzeniem informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Regiminie, ul Adama Rzewuskiego nr 19. 06-461 Regimin.
2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane pod następującym adresem: Urząd Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin Kontakt telefoniczny: tel. (23) 6811756 , faks (23) 6858008; Adres e-mail: ug@regimin.pl Adres skrytki domyślnej Urzędu Gminy Regimin na platformie ePUAP : /1402082/SkrytkaESP.
3) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - kontakt: e-mail: tomasz@kp.olsztyn.pl.
4) Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) wskazanego wyżej rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
5) Odbiorcą danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych, podmioty którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
6) Powierzenie danych osobowych może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów realizujących zadania w imieniu Administratora Danych Osobowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
7) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy – kodeks cywilny.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rozporządzenia;
d) skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych osobowych.
10)Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celu ich przetwarzania tj. zawarcia u wykonania umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IDB.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 226000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest opracowanie dokumentacji i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną, opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych oraz wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem i podłączeniem jej do SUW Zeńbok ( ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest na działce nr ewid. 436/2 obręb ewidencyjny nr 24 Zeńbok, gmina Regimin, powiat Ciechanowski).

1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
– Wykonanie kompleksowej dokumentacji na likwidację otworu studziennego oraz wykonanie nowego w zakresie wynikającym z przepisów ustaw m.in. „Prawo geologiczne i górnicze”, „Prawo wodne” i „Prawo Budowlane” wraz z aktami wykonawczymi tj. m.in. projektu prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z jego zatwierdzeniem, dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia ustalającej zasoby wraz z zatwierdzeniem, operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Dokumentacje projektowa należy opracować w ilości niezbędnej do realizacji zadania Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę studni /lub zgłoszenie robót na wykonanie studni/ oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Dla celów pozyskania niezbędnych zezwoleń Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwo Wykonawcy w tym zakresie.
- roboty ziemne związane z likwidacją otworu studziennego jak i jak i wykonaniem nowego
otworu
– Wykonanie robót inżynieryjnych w zakresie wiercenia studni do projektowanej głębokości ok.40m.
Przewidywane prace wykonania studni głębinowej metodą udarową o następującej konstrukcji:
- wiercenie rurami stalowymi średnicy ø508mm ( 20”) do głębokości 28,00 mb (zostaną
zabudowane w otworze
- wiercenie rurami stalowymi średnicy ø456mm (18”) do głębokości 50,00 mb (do
usunięcia na powierzchnię)
- zabudowa filtra z rur stalowych ø350mm (14”) do długości ok. 30 mb
- wykonanie filtrowania i pompowania studni
– Wykonanie prac budowlanych związanych obudową studzienną z laminatu poliestrowo-szklanego z wypełnieniem pianką poliuretanową wraz z kompletnym wyposażeniem (w tym wodomierz).
– Montaż fabrycznie nowej wraz z podłączeniem pompy głębinowej, dostosowanej do uzyskanej i zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej studni. Zakładana wydajność teoretyczna: Qe = 40,0 m3/h, .
– Montaż rur pompowych tłocznych celem podłączenia studni awaryjnej z istniejąca siecią wodociągową stalową dn 100 na terenie obiektu tj. ujęcia wody w Zeńboku.
– Montaż armatury: wodomierza, min. DN 150, zaworu zwrotnego kołnierzowego, zasuwy odcinającej przed i za wodomierzem oraz przygotowanie punktu do poboru wody surowej z rurociągu tłocznego.
– Montaż urządzenia regulującego naprzemienną pracę ujęć wody. (Zamawiający wymaga aby woda była pobierana np.: jednego dnia z istniejącego ujęcia, natomiast dnia następnego z ujęcia awaryjnego).
– Podłączenie do istniejącej sieci energetycznej zlokalizowanej na terenie SUW do projektowanej studni.
– Przygotowanie i przedłożenie dokumentacji określającej parametry studni wraz z dostosowaniem do nich systemu ujęcia wody.

Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie użytkowania studni, zabudowanych urządzeń oraz obsługi
-szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładu teoretycznego i zajęć praktycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi zabudowanych urządzeń (np. zgodnie z DTR urządzenia, warunkami gwarancji i prawidłowej eksploatacji):

Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia przedstawiony został w SWZ, we wzorze umowy oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zamieszczonych na naszej stronie (https://bip.regimin.pl/)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

71351910-5 - Usługi geologiczne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje dotyczące oceny ofert zostały przedstawione w
SWZ rozdział XIII oraz XIV, która została zamieszczona jako załącznik do ogłoszenia na naszej stronie: www.bip.regimin.pl

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe geologa-hydrogeologa

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym art. 113 Pzp,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej art 114 Pzp,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej art. 115 Pzp,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej art.116 Pzp,

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

a) Przy wykazie robót Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum jedno robotę
odpowiadającą rodzajem przedmiotowemu zamówieniu. Wartość roboty za minimum
50 000,00 zł brutto. Wykonawca może wykazać roboty związane z budową studni
głębinowej)

Ocena spełniania warunku będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, roboty zostały wykonane należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone,

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym
na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz
doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaki zostaną im powierzone.
Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko:

- Kierownik budowy w zakresie instalacji i sieci sanitarnych – 1 osoba
Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalnościach oraz posiadająca, co najmniej 8 letnie doświadczenie zawodowe.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował, co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej

- Kierownik prac geologicznych sprawujący dozór hydrogeologiczny w zakresie geologa-
hydrogeologa – 1 osoba

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z poniższym wymogiem:

Funkcję dozoru geologicznego może sprawować w trakcie wiercenia hydrogeologicznego uprawniony hydrogeolog lub geolog posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Art. 50 – 52 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)


Wskazana osoba winna posiadać, co najmniej 8 letnie doświadczenie zawodowe.


c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu informacji o osobach, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia a w czasie jej realizacji do możliwości skontrolowania przez zamawiającego czy wymienione osoby z wykazu rzeczywiście wykonują roboty przy realizacji inwestycji.
Wykonawca może przedłożyć w/w wykaz najpóźniej w dniu podpisania umowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 9)

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., nr 63, poz. 65).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji

3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 275.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 8
do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty,(załącznik nr 7)

2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy,(załącznik nr 8)

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami (załącznik nr 9).

W celu informacji o osobach które zostaną skierowane do realizacji zamówienia a w czasie jej realizacji do możliwości skontrolowania przez zamawiającego czy wymienione osoby z wykazu rzeczywiście wykonują roboty przy realizacji inwestycji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie
podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3) Wzory umów stanowią element informacyjny i nie podlegają ocenie zał. 3 (nieobowiązkowy do
załączenia do oferty)

5) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (stanowi element pomocniczy oraz informacyjny i
nie podlega on ocenie)

6) Oferowane warunki gwarancji

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały przedstawione w SWZ rozdział VII pkt. 5 i 8 oraz V i XI pkt. 3, która została zamieszczona jako załącznik do ogłoszenia naszej stronie: www.bip.regimin.pl

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania
poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację
określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie
odpowiednio termin realizacji zamówienia.
b) zaistnienia okoliczności po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy –
zmianie mogą ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu albo
c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją
warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w
szczególności terminu realizacji zamówienia i jego zakresu.
d) jeżeli w trakcie robót ziemnych nastąpi kolizja z zabytkami archeologicznymi, gdzie trzeba
będzie wstrzymać roboty budowlane aby móc przeprowadzić stosowne badania archeologiczne
zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia
e) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) gdy niemożność dotrzymania pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy, stanowią
konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, niestanowiących jego i
podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, któremu
nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy
wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Strony
uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pożar, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji korzystania z mini portal zamieszczonym na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP dostępnym na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/regulamin. Zaszyfrowaną ofertę przeba przesłać na Adres skrzynki ePUAP:/1402082/skrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.