eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wydzieleniu korytarzy na odcinki za pomocą drzwi dymoszczelnych w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w KielcachOgłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wydzieleniu korytarzy na odcinki za pomocą drzwi dymoszczelnych w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 45

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-736

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413671259

1.5.8.) Numer faksu: 413660014

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.wojcik@wszzkielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wszzkielce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.wszzkielce.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wydzieleniu korytarzy na odcinki za pomocą drzwi dymoszczelnych w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9323c5de-3fbc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048414/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50m za pomocą drzwi dymoszczelnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku Świetokrzyskiego Centrum Kardiologii

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369389/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EZ/181/2022/MW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wydzieleniu korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Przedmiot umowy jest podzielony na następujące etapy: a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotowego zamówienia, niezbędnej do uzyskania przez
Zamawiającego właściwej decyzji administracyjnej na realizację zadania (zgłoszenie/pozwolenie na budowę) - etap I; b) wykonania wszelkich prac budowlano montażowych na podstawie zaakceptowanego i odebranego przez Zamawiającego projektu budowlanego, dostawy i montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowego uruchomienia sytemu oraz wykonania
kompletnej dokumentacji powykonawczej - etap II; c) świadczenie usług serwisowych dla zainstalowanych systemów oraz urządzeń w okresie gwarancji/rękojmi - etap III Szczegóły w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zawiera Załącznik nr 1a) do SWZ - Program
funkcjonalno-użytkowy (PFU) (załącznik nr 1 do umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1b) do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (załącznik nr 2 do umowy). Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu złożono jedną ofertę przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, została ona odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 c), gdyż Wykonawca w przewidzianym terminie nie złożył podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 864690,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 864690,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.