eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wydzieleniu korytarzy na odcinki za pomocą drzwi dymoszczelnych w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w KielcachOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wydzieleniu korytarzy na odcinki za pomocą drzwi dymoszczelnych w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 45

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-736

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413671259

1.5.8.) Numer faksu: 413660014

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.wojcik@wszzkielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wszzkielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wydzieleniu korytarzy na odcinki za pomocą drzwi dymoszczelnych w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9323c5de-3fbc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048414/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50m za pomocą drzwi dymoszczelnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku Świetokrzyskiego Centrum Kardiologii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.wszzkielce.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej magdalena.wojcik@wszzkielce.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): pkt 49 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ/181/2022/MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wydzieleniu korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Przedmiot umowy jest podzielony na następujące etapy: a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotowego zamówienia, niezbędnej do uzyskania przez
Zamawiającego właściwej decyzji administracyjnej na realizację zadania (zgłoszenie/pozwolenie na budowę) - etap I; b) wykonania wszelkich prac budowlano montażowych na podstawie zaakceptowanego i odebranego przez Zamawiającego projektu budowlanego, dostawy i montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowego uruchomienia sytemu oraz wykonania
kompletnej dokumentacji powykonawczej - etap II; c) świadczenie usług serwisowych dla zainstalowanych systemów oraz urządzeń w okresie gwarancji/rękojmi - etap III Szczegóły w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zawiera Załącznik nr 1a) do SWZ - Program
funkcjonalno-użytkowy (PFU) (załącznik nr 1 do umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1b) do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (załącznik nr 2 do umowy). Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + termin realizacji zamówienia
+ dodatkowy okres gwarancji).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 5), 7), 8) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.: 1)posiadają właściwe zdolności techniczne lub
zawodowe: a)dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie nadzoru oraz kierowania robotami budowlanymi tj.: minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej oraz posiada co najmniej trzy letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, b)zrealizowali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynku jednostki służby zdrowia/podmiotu leczniczego (szpital, klinika, przychodnia) o wartości brutto zrealizowanych robót budowlanych min. 100.000,00 zł. 2)Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy/ów oraz podmiotu trzeciego
na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca w oparciu o przesłanki wskazane w art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 5), 7), 8) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Zgodnie z treścią art. 110 ust 3 u.p.z.p. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 7‒8, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 1)naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 2)wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 3)podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: a)zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b)zreorganizował personel, c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w:  art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy u.p.z.p  art. 108 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 2) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p. 3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 5 do SWZ), o których mowa: • w art. 108 ust 1 pkt 1,2,3,4 i 6 u.p.z.p., • w art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 u.p.z.p. • w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) 6) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostepniających zasoby w następującym zakresie: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w:  art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy u.p.z.p  art. 108 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, b) oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ), o których mowa: • w art. 108 ust 1 pkt 1,2,3,4 i 6 u.p.z.p., • w art. 109 ust 1 pkt. 5 oraz pkt. 7 – 8 u.p.z.p., • w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca w w/w wykazie wskazuje wyłącznie roboty
budowlane o charakterze związanym z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do ich weryfikacji. Do wykazu dla co najmniej jednej roboty Wykonawca ma obowiązek załączyć dowód, iż roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej w myśl § 9 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 5) wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz zakresu
wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazaćosobę/y, która/e będzie/będą brała/y udział w realizacji zamówienia i posiadają uprawnia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności związanej z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji
do weryfikacji uprawnień.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) oferta Wykonawcy winna zawierać: • wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ryczałtową brutto, wartość podatku VAT,
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, zobowiązanie dotyczące okresu dodatkowej gwarancji, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zastrzeżeń. b) w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą: • oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 125, iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7‒8 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a i 3b do SWZ), • oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 118
u.p.z.p.), składanego w oparciu o art. 125 ust 5 u.p.z.p., iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 7‒8 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz.
835) oraz odpowiednio iż spełnienia warunki udziału w postepowaniu określone w SWZ w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4a i 4b do SWZ). • w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust 1 u.p.z.p. w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępnianego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów. c) pozostałe dokumenty które winien Wykonawca załączyć do oferty: • aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w formularzu ofertowym. • w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, • w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako dokumentu równoważnego z pełnomocnictwem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunki udziału w postepowaniu określone w pkt 11 ppkt. 1) może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenia składane w oparciu o art. 125, iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7‒8 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia winny potwierdzać brak podstaw do
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostepniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w formularzu ofertowym, musi złożyć każdy z wykonawców lub podmiotów. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację z Krajowego Rejestru Karnego musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Informację o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 składają wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z2020r. poz. 358 ze zm.). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:
a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy,
b) zmiany danych teleadresowych,
c) zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie,
d) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów
szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia).
e) zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
2. Zmiany terminów określonego w §1 niniejszej umowy spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy.
3. Zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (modyfikacja zakresu świadczenia).
4. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość.
b) obniżenia wynagrodzenia na skutek ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w toku
realizacji niniejszej umowy okaże się, że określone elementy nie są konieczne z punktu widzenia celu realizacji niniejszej
umowy, co spowoduje uznanie ich jako zbędne – w takim wypadku w zakresie zaniechanym wynagrodzenie nie będzie
Wykonawcy przysługiwało; w przypadku odstąpienia od danego elementu przedmiotu umowy, obliczenie niewykonanej
części nastąpi na podstawie ustalenia procentowego lub kwotowego w stosunku do wartości całego elementu;
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane
będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian o których mowa w pkt. 1 a-b, d dla których
skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony.
6. Podstawę do zmiany umowy wprowadzanej w formie aneksu do umowy stanowił będzie sporządzony przez Wykonawcę
protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Protokół konieczności może zostać sporządzony
wyłącznie na wniosek Zamawiającego lub po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany na wniosek
Wykonawcy.
7. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztów zmiany w oparciu o czynniki cenotwórcze ustalone przez strony w oparciu o dokumenty określone przez strony, w szczególności przy wykorzystaniu średnich ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty, rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie.
8. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian oraz sporządzonej wyceny.
9. W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu świadczenia wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 7, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu
do umowy.
10. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez wyczerpania procedury
określonej w niniejszym §.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną zaszyfrowaną przy użyciu aplikacji dostępnej na miniPortalu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć zgodnie z pkt 28 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna potwierdzona protokołem.
a) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej budynku w celu faktycznego potwierdzenia zakresu rzeczowego prac oraz uzyskania wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu wizyty pod nr tel. 41 36-71-226 Dział Techniczny WSzZ w
Kielcach Pan Tadeusz Śliwka. Termin odbycia wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na okres od 06.10.2022 r. do 10.10.2022 r.
b) Oferta Wykonawcy złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.
c) Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca.
d) W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej Zamawiający zastrzega sobie prawo podzielenia przedstawicieli Wykonawców na mniejsze grupy lub zmiany terminu wizji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wizji lokalnej obowiązują zasady wynikające z wewnętrznego zarządzenia dot. sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym.
e) Z odbytej wizji lokalnej Wykonawca otrzyma stosowne zaświadczenie, które należy załączyć do oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.