eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych w 2023 r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76, z podziałem na dwie części.Ogłoszenie z dnia 2023-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych w 2023 r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76, z podziałem na dwie części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Obsługi Administacyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bodzentyńska 32/40

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-308

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 367 64 49, 344 37 30

1.5.8.) Numer faksu: 41 344 37 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: centrum@copw.mopr.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: copwkielce.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c97d21e-53bc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


przygotowywanie posiłków na rzecz dzieci uczęszczających do żłobków, dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy Kielce oraz klientów pomocy społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych w 2023 r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76, z podziałem na dwie części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c97d21e-53bc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00453680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00229218/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych w 2023 r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy: ul. Kołłątaja 4, ul. Krzyżanowskiej 8 i ul. Jagiellońskiej 76 z podziałem na dwie części.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399110

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Adm.26.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: dostawa pieczywa w 2023 r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76 według ilości i asortymentu określonego w załączniku nr 1A.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1A formularz cenowy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przed datą wymaganej dostawy lub w nagłych przypadkach po telefonicznym uzgodnieniu. Podane w załączniku nr 1A ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do zamówienia zastrzega sobie prawo:
- rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania;
- zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,
- zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu / produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.
Minimalny zakres zamówienia będzie nie mniejszy niż 30% ilości wskazanych w umowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15612500-6 - Produkty piekarskie

15811000-6 - Pieczywo

4.5.5.) Wartość części: 60074,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: dostawa wyrobów cukierniczych w 2023 r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76 według ilości i asortymentu określonego w załączniku nr 1B.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1B formularz cenowy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przed datą wymaganej dostawy lub w nagłych przypadkach po telefonicznym uzgodnieniu. Podane w załączniku 1B ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.
Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:
- rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania;
- zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,
- zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu / produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.
Minimalny zakres zamówienia będzie nie mniejszy niż 30% ilości wskazanych w umowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15612500-6 - Produkty piekarskie

15812100-4 - Wyroby ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 20821,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51806,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58324,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51806,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych MISTER Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp. Jawna Zakład Pracy Chronionej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 003690755

7.3.3) Ulica: Jeziorko 99c

7.3.4) Miejscowość: Nowa Słupia

7.3.5) Kod pocztowy: 26-006

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51806,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18784,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18784,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18784,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych MISTER Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp. Jawna Zakład Pracy Chronionej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 003690755

7.3.3) Ulica: Jeziorko 99c

7.3.4) Miejscowość: Nowa Słupia

7.3.5) Kod pocztowy: 26-006

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18784,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.