eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach oraz w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy.Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach oraz w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY W TYCHACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365004185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 032 323 24 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mco.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mcotychy.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach oraz w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1e39976-6599-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020160/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach oraz szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub e-mail: zamowienia@mco.tychy.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
(inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP, lub
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana, lub e-mail: zamowienia@mco.tychy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając
z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, przyjmuje się datę ich przekazania na skrzynkę ePUAP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43 100 Tychy,
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@mco.tychy.pl lub telefonicznie +48327007499
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przepisu prawa w postaci ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z koniecznością przestrzegania zasady wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych, tj. w celu dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” , ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty, które świadczą Zamawiającemu wsparcie techniczne w szczególności w zakresie wykorzystywanych systemów teleinformatycznych.
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1) przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego;
2) archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z przepisów prawa:
• ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa zamówienia, jednak nie krócej niż do 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Osoba udostępniająca dane posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCO-SZP.261.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla rzecz Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach (dalej MCO) oraz obsługiwanych przez MCO szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy, zwanych dalej łącznie Administratorem Danych.
2. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wyznaczy zespół składający się z co najmniej 4 osób, jako „Zespół Inspektora Ochrony Danych”. W zespole tym co najmniej 1 osoba zostanie wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych we wskazanych przez Zamawiającego placówkach zgodnie z artykułem 37 ust. 3 o RODO.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia „Zespół Inspektora Ochrony Danych” oraz wyznaczona,
co najmniej 1 osoba do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych zobowiązani będą do realizacji zadań określonych Rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności art. 39 oraz innych zadań zleconych przez Administratora Danych, w tym w szczególności:

3.1. Zapewnienia pomocy Administratorowi Danych w zakresie tworzenia, modyfikacji i aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych,
3.2. Opiniowania i doradztwa w zakresie procesów wewnętrznych Administratora Danych, których wprowadzenie lub zaniechanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych,
3.3. Koordynacji procesu analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych,
3.4. Koordynacji procesu reakcji na incydenty dotyczące ochrony danych osobowych oraz obsługa zgłaszania naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
3.5. Niezwłocznego przygotowywania z zachowaniem należytej staranności propozycji odpowiedzi dla osób składających zapytanie w sprawie przetwarzania ich danych osobowych,
3.6. Nadzorowania zasad bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
3.7. Monitorowania zmian w przepisach prawnych i interpretacji organu nadzorczego dotyczących sposobu przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych,
3.8. Tworzenia wytycznych dla pracowników Administratora Danych dotyczących stosowania przepisów
o ochronie danych osobowych,
3.9. Współpracy z wyznaczonymi przez Administratora Danych osobami odpowiedzialnymi za IT,
3.10. Regularnych, co najmniej 1 raz w miesiącu wizyt w każdej z placówek objętych umową, w celu wydawania stosownych zaleceń dotyczących systemu ochrony danych osobowych i kontroli ich realizacji, a w razie potrzeby częściej,
3.11. Przeprowadzenie minimum raz na dwa miesiące kontroli procesu przetwarzania danych osobowych
w każdej placówce w zakresie uzgodnionym z Administratorem Danych,
3.12. Zapewnienie szkolenia dla wszystkich aktualnie zatrudnionych oraz nowoprzyjętych pracowników Administratora Danych z zasad przetwarzania danych osobowych za pomocą platformy e-learningowej,
3.13. Przeprowadzenia minimum raz na kwartał szkolenia stacjonarnego dla przedstawicieli wszystkich placówek z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Administratora Danych. Z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, szkolenia mogą także przyjąć formę on-line,
3.14. Przeprowadzenia minimum raz w roku kontroli treści publikowanych w BIP przez poszczególne placówki objęte umową, pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
3.15. Przeprowadzenia raz w roku audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego na zgodność z § 20 i 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3.16. Wykonania w czasie trwania umowy 5 audytów we wskazanych przez Zamawiającego placówkach pod kątem RODO wraz z przeprowadzeniem analizy ryzyka i przeszkoleniem pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji, czego potwierdzeniem będzie sprawozdanie złożone Zamawiającemu
do 14 dni od dnia zakończenia każdego audytu w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79417000-0 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (koszt) 100%

cena – 100 % (waga kryterium wyrażona w %)


2. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone następująco:
Kryterium: Wzór:
1 Cena

Kryterium to będzie rozpatrywane, na podstawie ceny oferty brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie


W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
6. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
7. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia OPZ (załącznik nr 2) – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, a które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
8. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
9. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium i jego wagi otrzyma najwyższą punktację – 100 pkt.
10. Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ) informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:
1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
11. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Uwaga: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Uwaga: Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są opisane z najwyższą starannością i precyzją w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym –
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
3.3.1. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
w okresie realizacji zamówienia posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności a w szczególności: przewidzianej w art. 39 RODO oraz działalności audytowej i doradczej w obszarze realizowanych zadań przez Wykonawcę obejmująca odpowiedzialność za jego podwykonawców i dalszych podwykonawców na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 )

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1. Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi wykaz usług:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

3.4.1.1. W tym zakresie Zamawiający wymaga:

a) co najmniej dwóch usług, z których każda świadczona była przez okres co najmniej 12 miesięcy na podstawie odrębnej umowy, polegających na pełnieniu funkcji/ wykonywaniu zadań Inspektora Ochrony Danych w szkołach i placówkach oświatowych lub CUW wykonującym zadania oświatowe,
w zakresie tożsamym z zadaniami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) przy czym wartość przypadająca za wykonanie każdego z tych zamówień powinna wynosić co najmniej 150 000,00 złotych brutto,
b) 5 audytów pod kątem RODO w szkołach i placówkach oświatowych lub CUW wykonującym zadania oświatowe,
c) 5 innych audytów pod kątem RODO w jednostkach administracji publicznej,
d) 10 innych audytów w zakresie ochrony danych osobowych,
e) 5 audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego w dowolnego typu podmiotach pod kątem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
f) co najmniej 5-letniego doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
g) co najmniej 5-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji/wykonywaniu zadań Inspektora Ochrony Danych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz wykonywania audytów pod kątem ochrony danych osobowych.

Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

3.4.2. Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi wykaz osób:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3.4.2.1. W tym zakresie Zamawiający wymaga:

Skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie co najmniej 4 osób z czego:
a) co najmniej 3 osoby muszą posiadać: wykształcenie wyższe z zakresu ochrony danych osobowych lub wykształcenie wyższe dowolne oraz studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych, oraz wykształcenie wyższe prawnicze lub wykształcenie wyższe dowolne i studia podyplomowe z zakresu prawa, a także - co najmniej roczne doświadczenie trenera prowadzącego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych w jednym podmiocie tj. jednostce oświatowej lub CUW wykonującym zadania oświatowe,
b) co najmniej 1 osoba musi posiadać: wykształcenie wyższe informatyczne lub wykształcenie wyższe dowolne oraz studia podyplomowe informatyczne, a także co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych w jednym podmiocie i co najmniej roczne doświadczenie w administrowaniu siecią informatyczną w jednym podmiocie,
c) co najmniej 1 osoba spośród wszystkich wymienionych powyżej musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych w szkołach i placówkach oświatowych lub CUW wykonującym zadania oświatowe,
d) osoby wyznaczone do realizacji będą zobowiązane do bezpośredniego jego wykonywania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec podmiotu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego).
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:
a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy.
- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) i art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W celu wykazania spełniania warunku z rozdziału XI ust. 3.4.1.
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
W celu wykazania spełniania warunku z rozdziału XI ust. 3.4.2.
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Kopię zawartej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z potwierdzeniem opłaty składek na kwotę minimum 400 000 zł (czterysta tysięcy zł 0/100)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1.1. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. W przypadku wykonawców będących spółką cywilną, zaleca się aby pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników jako wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostało podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, zgodnie z rozdziałem XVIII ust. 2 pkt. 2.3 SWZ.
1.2. W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dołączonego pełnomocnictwa, Zamawiający w toku postępowania wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w złożonym na wezwanie pełnomocnictwie lub w odrębnym oświadczeniu, potwierdzili czynności dokonane przez tzw. pełnomocnika rzekomego w okresie, kiedy nie posiadał on stosownego umocowania, pod rygorem nieważności czynności prawnej dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z Wykonawców.
1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia określonego przez Zamawiającego w rozdziale XI ust. 3 pkt. 3.4.1. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane – załącznik 1b do Formularza Ofertowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, w art. 439 Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

3. Strony dopuszczają możliwość waloryzacji cen w drodze porozumienia stron zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm).
3.1. Podstawą waloryzacji jest wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w relacji miesiąca,
w którym złożono wniosek o waloryzację w stosunku do miesiąca, w którym zawarto umowę, ustalony według danych ogłoszonych w tabelach Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS ustalonych według wskaźników cen i usług konsumpcyjnych publikowanych miesięcznie w informacjach sygnalnych.
3.2. Waloryzacja powodująca zwiększenie lub zmniejszenie cen przyjętych w umowie może być dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zgłoszony pisemnie drugiej stronie, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach obowiązywania umowy.
3.3. Waloryzacja polega na zwiększeniu lub zmniejszeniu miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w
§9 ust. 7 projektowanych postanowień umowy.
3.4. Każda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swoją korzyść.
3.5. Nowa wartość umowy będzie obowiązywała od daty wskazanej na aneksie do umowy, ale nie wcześniejszej niż dzień złożenia wniosku,
3.6. Maksymalny wzrost wartości umowy nie może przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa
w §9 ust. 7 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom (dotyczy zarówno Podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, jak i Podmiotów udostępniających zasoby) i podania ich firm. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.