eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › BEZPOŚREDNIA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO W OSTRÓDZIE I PROKURATURY REJONOWEJ W OSTRÓDZIE -ZLOKALIZOWANYCH W OSTRÓDZIE I MORĄGUOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
BEZPOŚREDNIA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO W OSTRÓDZIE I PROKURATURY REJONOWEJ W OSTRÓDZIE -ZLOKALIZOWANYCH W OSTRÓDZIE I MORĄGU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323594

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 896425523

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marlena.gosiewska@ostroda.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroda.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Prokuratura Okręgowa w Elblągu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871061216

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Płk. Dąbka 8-12

1.11.4.) Miejscowość: Elbląg

1.11.5.) Kod pocztowy: 82-300

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: poelb@prokuratura.gov.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://elblag.po.gov.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BEZPOŚREDNIA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO W OSTRÓDZIE I PROKURATURY REJONOWEJ W OSTRÓDZIE -ZLOKALIZOWANYCH W OSTRÓDZIE I MORĄGU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70601027-6a68-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074471/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Ostródzie i Prokuratury Rejonowej w Ostródzie - zlokalizowanych w Ostródzie i Morągu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70601027-6a68-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs 1) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w Systemie, logując się, akceptuje warunki korzystania z Systemu, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/elearning oraz uznaje go za wiążący.
2) Szczegółowa instrukcja obsługi Systemu Smart PZP, zawierająca instrukcję korzystania z Systemu przez Wykonawcę jest zamieszczona pod adresem wskazanym w pkt 1, tj. https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/elearning.
3) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej możliwa jest w następujący sposób: 1) korespondencja przed upływem terminu składania ofert (w szczególności: wnioski o wyjaśnienie treściSWZ / pytania dotyczące postępowania): a) za pośrednictwem Systemu- w tym celu należy przejść do zakładki „PYTANIA DO POSTĘPOWANIA”, wybrać przycisk „ZADAJ PYTANIE” i postępować zgodnie z instrukcją użytkownika, o której mowa w ust. 5 pkt 2; b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: marlena.gosiewska@ostroda.sr.gov.pl; 2) korespondencja po upływie terminu składania ofert (w szczególności: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia Wykonawcy składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, wnioski wykonawcy): a) za pośrednictwem Systemu- po otwarciu ofert przez Zamawiającego- w zakładce „OFERTY” należy zaznaczyć numer złożonej oferty- w panelu poniżej pojawi się zakładka „KORESPONDENCJA”, która dotyczy wybranej oferty. W celu dodania pliku w korespondencji oferty należy wybrać, „DODAJ PLIK”, a następnie postępować zgodnie z instrukcją użytkownika, o której mowa w ust. 5 pkt 2;
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: marlena.gosiewska@ostroda.sr.gov.pl, wykonawca do komunikacji może użyć wyłącznie adresu poczty elektronicznej wskazanego w formularzu ofertowym lub adresu wskazanego w profilu wykonawcy w Systemie w zakładce „DANE OGÓLNE”; 7. Zamawiający, określa wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę w Systemie, tj.:
1) Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
a) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
- Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11; - lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
- jeden z systemów operacyjnych linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 lub och nowsze wersje, b) oprogramowanie wbudowane: - zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do
przeglądarki Szafir SDK Web;
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
2) Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Wykonawcę konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
3) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
4) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip,.rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg;
5) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) oferta złożona przez Wykonawcę w Systemie, nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
6) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do Systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, jn.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
a) Sąd Rejonowy w Ostródzie, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie, Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie oraz Ministra Sprawiedliwości – każdego z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12; tel/fax : (89) 642-55-32; adres e-mail: prezes@ostroda.sr.gov.pl; dyrektor@ostroda.sr.gov.pl.
b) Prokuratura Okręgowa w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Płk. Stanisława Dąbka 8-12 tel/fax (55) 50 65 197,
adres e- mail: anna.krych@prokuratura.gov.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest:
a) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 12 jest Pan Paweł Jastrzębski , adres e-mail: iod@ostroda.sr.gov.pl; tel. (89) 642 55 69;
b) w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Płk. Stanisława Dąbka 8-12 jest Pani Anna Krych adres e-mail: anna.krych@prokuratura.gov.pl; tel. (55) 50 65 197;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia Sądu Rejonowego w Ostródzie i Prokuratury Rejonowej w Ostródzie – w budynkach zlokalizowanych w Ostródzie i Morągu; znak sprawy: ZP- 2/ 2022, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1 ustawy Pzp;
4) dane osobowe, o których mowa w pkt 3, należą do kategorii danych zwykłych i są to: imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr NIP, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zakres wykonywanych czynności w ramach postępowania, o którym mowa w pkt 3 oraz zakres wykonywanych czynności w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku prowadzonego postępowania;
5) źródłem pochodzenia danych, o których mowa w pkt 3 i 4, są informacje pozyskane od Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 oraz informacje pozyskane z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.);
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty, instytucje i organy publiczne upoważnione na podstawie przepisów lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną, audytową i monitorującą wobec Sądu Rejonowego w Ostródzie;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Sądu Rejonowego w Ostródzie

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.
12) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
13) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2026/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
14) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) ochronę obiektów przed włamaniem;
2) ochronę przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektów oraz dokumentów będących własnością Zamawiającego;
3) kontrolę wszystkich osób wchodzących i wychodzących do i z obiektów w czasie godzin pracy instytucji;
4) zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektów Zamawiającego, w tym patrolowanie terenu przynależnego do obiektów objętych przedmiotem zamówienia;
5) kontrolę wszystkich pracowników Zamawiającego oraz innych osób (przy wcześniejszym pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego) wchodzących i wychodzących do i z obiektów poza godzinami pracy instytucji oraz dokonywania dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury przy wejściu u pracowników i interesantów;
6) wykonywanie czynności ochrony i dozoru poprzez obsługę istniejących systemów kontrolnych i zabezpieczających, tj. obsługę bramek magnetycznych, prześwietlania bagażu oraz sytemu monitoringu;
7) monitorowanie sygnałów systemu alarmowego i p.poż w systemie całodobowym i podejmowanie interwencji przez załogi interwencyjne w przypadku otrzymania sygnału alarmowego;
8) zapewnienie każdorazowego przyjazdu zespołu interwencyjnego w czasie 10 minut, licząc od chwili wezwania przez pracownika Zamawiającego lub pracownika ochrony, bądź od momentu otrzymania sygnału wyemitowanego przez monitorowane lokalne systemy alarmowe i p.poż chronionych obiektów.
zgodnie z projektem umowy (zał. nr 3 do SWZ); zakresem obowiązków pracowników ochrony - zał. nr 1 do projektu umowy stanowiącego zał. nr 3 do SWZ oraz zał. 6 – instrukcja ochrony do SWZ , zakresem obowiązków pracowników ochrony oraz ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika ochrony

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów jest wykazanie, że:

a) Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, tj. aktualną koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021r. poz.1195 z późn.zm.) wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych

UWAGA:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.a) – musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który faktycznie świadczył będzie usługę ochrony fizycznej, dla świadczenia której wymagane jest posiadanie wskazanych uprawnień.

3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest wykazanie, że:


a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia w systemie pracy ciągłej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych,

U W A G A:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się odrębnym doświadczeniem nabytym w ramach bezpośredniej ochrony fizycznej i mienia;
2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4 lit. a – musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowieni pkt 3 uwagi.
3) Dopuszcza się możliwość wykazania, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiada wymagane doświadczenie w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej i mienia
4) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wskazane przez niego usługi muszą dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.:
 co najmniej jedną osobą, której zamierza powierzyć obowiązki kierownika ochrony obiektu. Wskazana osoba musi być wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji oraz musi posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia; Dopuszcza się aby osoba wskazana na kierownika ochrony była zarazem wskazana na członka zespołu interwencyjnego;
 co najmniej dwiema osobami, które będą wchodziły w skład zespołu (patrolu) interwencyjnego. Wskazane osoby muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji oraz muszą posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w ramach zespołu (patrolu) interwencyjnego. Dopuszcza się aby osoba wskazana na członka zespołu interwencyjnego była zarazem wskazana na kierownika ochrony;
 co najmniej:
• w zakresie ochrony obiektu w Ostródzie - siedmioma osobami,
• w zakresie ochrony obiektu w Morągu – dwiema osobami,
o którym zamierza powierzyć obowiązki pracowników ochrony obiektów. Wskazane osoby muszą posiadać co najmniej jednoroczne doświadczenie w pracy polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia. Dopuszcza się aby osoba wskazana na pracownika ochrony była zarazem wskazana i/lub na pracownika wchodzącego w skład zespołu interwencyjnego.

U W A G A:
1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4 lit. b – musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.
2) Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imiona i nazwiska osoby której zamierza powierzyć obowiązki kierownika ochrony obiektu wraz z informacją o doświadczeniu tej osoby – w zakresie w jakim oferta będzie podlegała ocenie w kryterium oceny ofert „Doświadczenie kierownika ochrony”, o którym mowa w § 14 pkt 2 SWZ (pkt 7 Formularza ofertowego – zał. nr 1 do SWZ).
3) Nie dopuszcza się możliwości wskazania kierownika ochrony jako jednego z wymaganych – odpowiednio siedmiu (obiekt w Ostródzie) i dwóch (obiekt w Morągu) pracowników ochrony.


2. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 4 lit. a, b SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 12 i § 17 SWZ.
1.1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia:
1.1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie § 12 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
1.2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 12 ust. 2 pkt 1 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – z zastrzeżeniem postanowienia § 18 ust. 5 pkt 1 SWZ;1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 1 ppkt 2) Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. P

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 12 i § 17 SWZ.
1.1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.1.3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z § 17 ust. 2 SWZ – jeśli dotyczy.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie:a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert;b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca, który składa ofertę, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 01.12.2022 r. do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3 oraz ust. 11. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu- datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego;
2) w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 - data zapisania dokumentu na serwerach Systemu;
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Olsztyn 88 1130 1017 0021 1002 3690 0004
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na nazwę postępowania.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców:
a) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1)zmiany, o których mowa w § 3 ust. 7-8; § 6 ust. 5-13; § 7; § 9 ust. 3; § 14 ust. 3; § 19 – powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:
a)konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b)wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2)Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b)w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
3)zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2;gdy )łączna wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.