eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w latach 2023 - 2024Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w latach 2023 – 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PLESZEWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 79

1.5.2.) Miejscowość: Pleszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 627429652

1.5.8.) Numer faksu: +48 627429665

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatpleszewski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatpleszewski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w latach 2023 – 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c297a5b-6a34-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035614/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie na lata 2023 – 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7dd4885b-b496-4a59-8e3d-b82b3f06cb1b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu: dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), adres skrytki ESP na platformie ePUAP: /o2u1i99sgf/skrytka oraz przy użyciu poczty elektronicznej: adres e-mail: przetargi@powiatpleszewski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na ePUAP. 2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP posiada dostęp do następujących formularzy: Formularza do komunikacji oraz Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcja korzystania z platformy miniPortal dostępna jest na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl – zakładka: Instrukcje – Instrukcja Użytkownika systemu miniPortal- ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Pleszewski z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel. 62 742 96 52. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pleszewie jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 7429 600 lub pod adresem e-mail: iod@powiatpleszewski.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w latach 2023 – 2024”, numer sprawy: NR.272.24.2022, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm). Szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 6 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NR.272.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych zwyczajnych jednorzędowych, dwurzędowych, motocyklowych, ciągnikowych, motorowerowych, indywidualnych, samochodowych jednorzędowych zmniejszonych i zabytkowych, zabytkowych motocyklowych, tymczasowych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych, oraz odbiór i złomowanie tablic wycofanych. Szacuje się następujące ilości dostaw tablic rejestracyjnych: tablice zwyczajne jednorzędowe - 20.000 sztuk, tablice zwyczajne dwurzędowe - 300 sztuk, tablice motocykl, ciągnik – 1.400 sztuk, tablice motorower - 400 sztuk, tablice indywidualne samochodowa - 400 sztuk, tablice indywidualna motocyklowa - 10 sztuk, tablice zabytkowe samochodowe - 30 sztuk, tablice zabytkowe motocyklowe -20 sztuk, tablice tymczasowe samochodowe - 200 sztuk, tablice tymczasowe motocyklowe - 30 sztuk, tablice tymczasowe motorowerowe – 30 sztuk, tablice samochodowe jednorzędowe zmniejszone – 300 sztuk. 3. Wskazane ilości tablic są ilościami szacunkowymi. Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości tablic. 4. Dostarczane tablice rejestracyjne muszą być zgodne ze wzorami i wymaganiami określonymi w przepisach obowiązujących na dzień ich dostawy do siedziby zamawiającego, w szczególności z: 1). Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 988 ze zm); 2). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31.08.2022r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów ( t.j. Dz. U z 2022, poz. 1847 ze zm.); 3). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546); 4). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 547); 5). Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 maja 2012r w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (tj. Dz.U z 2022r poz. 1885). 5. Wykonawca udzieli zamawiającemu na czas trwania umowy licencję na korzystanie z oprogramowania umożliwiającego składanie zamówień drogą elektroniczną. 6. Odbiór i złomowanie tablic. 1).Odbiór i złomowanie tablic musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm ); 2). Odbiór i likwidacja wycofywanych tablic będzie się odbywała na koszt wykonawcy; 3). Odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych odbywać się będzie przynajmniej raz na miesiąc z siedziby zamawiającego. 4). W okresie jednego roku szacuje się odbiór i złomowanie około 12.000 tablic wycofanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928470-3 - Elementy oznakowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostaw wtórników tablic rejestracyjnych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
1). wykonawca musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, prowadzonego przez Marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 75 a do 75ac ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2022r, poz. 988 ze zm) lub jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub aktualne zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w.w ustawy. 2). wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (co najmniej w zakresie zbierania) wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (t. j. Dz.U z 2022r, poz.699 ze zm); 3). wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę wykonawcy (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach, t. j. Dz.U z 2022r, poz. 699 ze zm);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022r, poz. 835). 2. W celu potwierdzenia braku wykluczenia o którym mowa w pkt 1 wykonawca składa Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) następujących aktualnych na dzień złożenia dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne marszałka województwa w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych – zgodnie z art. 75a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 988 ze zm) lub jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub aktualnego zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów w.w ustawy.
2. zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (co najmniej w zakresie zbierania) wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach, t. j. Dz.U z 2022r, poz. 699 ); 3. wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę wykonawcy (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach, t. j. Dz.U z 2022r, poz. 699 ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, spełniają określone przez zamawiającego cechy, wykonawca złoży wraz z ofertą zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. aktualny certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi o których mowa w art.75a ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 988 ze zm) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 08 sierpnia 2022r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracja pojazdów (Dz. U 2022r, poz. 1847).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania do oferty należy załączyć odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00 / 100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1). pieniądzu; 2). gwarancjach bankowych; 3). gwarancjach ubezpieczeniowych; 4). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku wskazanym przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2) – 4), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Uczestnicy postępowania ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez uczestników wspólnie biorących udział w postępowaniu lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, warunki określone w pkt VI ust. 2 SWZ wykonawcy mogą spełniać łącznie. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących okolicznościach:
1. Rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenie podwykonawstwa w toku umowy. 2. Zmiany cen jednostkowych spowodowane: 1). zmianą ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizowania umowy - cena (należność brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowana. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego), z uwzględnieniem stosownych przepisów przejściowych; 2). zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 3). zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego. 4). zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U z 2020r., poz. 1342). Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu, jaki poniesie wykonawca na osoby bezpośrednio wykonujące zamówienie, który będzie skutkiem zmiany wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym pływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zmiany terminów dostaw w przypadku ogłoszenia na terenie RP jednego ze stanów nadzwyczajnych, jeżeli będzie to miało wpływ na terminowość dostaw. 5. Zmiana ceny jednostkowej nastąpi, jeżeli strona umowy, która wnioskuje o tą zmianę, w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania umowy, udowodni wpływ zmian, o których mowa w ust. 2 na koszty wykonania zadania. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w ust.2 nastąpi w formie aneksu do umowy, który obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany. 7. W wypadku zmiany, o której mowa w ust.2 wysokość wynagrodzenia wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 8. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy zamawiającego albo wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 9. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez zamawiającego osobę. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesłać na skrzynkę podawczą zamawiającego. Adres skrytki ESP na platformie ePUAP : /o2u1i99sgf/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.