eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › REMONT DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 109867R SONINA PRZEZ WIEŚ "GRANICZNA" W MIEJSCOWOŚCI SONINAOgłoszenie z dnia 2023-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 109867R SONINA PRZEZ WIEŚ „GRANICZNA” W MIEJSCOWOŚCI SONINA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAŃCUT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 2A

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 225 2264

1.5.8.) Numer faksu: 172256536

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41fc3249-56cf-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 109867R SONINA PRZEZ WIEŚ „GRANICZNA” W MIEJSCOWOŚCI SONINA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41fc3249-56cf-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00451944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060730/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Remont drogi gminnej publicznej Nr 109 867R Sonina przez wieś "Graniczna" w miejscowości Sonina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402713

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP. 271.29.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia.
Celem inwestycji jest remont istniejącej nawierzchni drogi gminnej publicznej wraz z remontem nawierzchni na moście oraz z remontem poboczy i odcinka chodnika w celu poprawy komunikacji po drodze publicznej.
Dla projektowanej przebudowy drogi przyjęto następujące założenia projektowe:
- szerokość jezdni - 5,00 m,
- szerokość pobocza - 0,75m,
- szerokość chodnika – 2,00m,
Projektowana droga posiadać będzie następujące parametry
- długość drogi objęta remontem – 574,98 w km 0+856,92 – 1+431,90,
- długość jezdni objęta remontem – 460,00m w km 0+971,90 - 1+431,90,
- długość chodnika objęta remontem – 166,10m w km 0+856,92 – 1+033,96 (wyłączony odcinek na skrzyżowaniu z drogą gminną publiczną „Koło Szkoły”),
- remont nawierzchni mostu w km 1+144,52,
- promienie łuków poziomych od 25m (wg planu sytuacyjnego),
- pochylenie poprzeczne jezdni 2% o spadku jednostronnym lub daszkowym.
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna, przedmiary robót i SST.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.