eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › KOMPLEKSOWA USŁUGA CATERINGOWA W ZAKRESIE: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW DZIENNEGO DOMU "SENIOR-WIGOR" W DĄBROWIE GÓRNICZEJOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KOMPLEKSOWA USŁUGA CATERINGOWA W ZAKRESIE:
PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW
DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR”
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzienny Dom "Senior-WIGOR"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241975858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Morcinka 15

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-303

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 264 70 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ddsw@ddsw.dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://seniorwigordg.naszdps.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWA USŁUGA CATERINGOWA W ZAKRESIE:
PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW
DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR”
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1eeeb021-6a45-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451223

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023539/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 KOMPLEKSOWA USŁUGA CATERINGOWA W ZAKRESIE: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:// seniorwigordg.naszdps.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:/ddsw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ddsw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.02.DDSW.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 277777,78 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi cateringowej w zakresie: przygotowania i dostarczania posiłków dla klientów Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej

2. Przewidywana ilość pensjonariuszy z pełnym wyżywieniem wynosi: maksymalnie 135 osób dziennie, minimalnie 50 osób dziennie.
3. Ilość posiłków określana w niniejszym punkcie SWZ będzie ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy społecznej, w ramach wyczerpania maksymalnej kwoty zabezpieczonej w budżecie Zamawiającego na ten cel. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania w przypadku nie zapewnienia przez Zamawiającego minimalnej ilości posiłków, gdyż ilość ta jest jedynie szacunkowa, a ryzyko z tego tytułu zgodnie z wolą stron obciąża Wykonawcę.
4. Posiłki dostarczane będą pod adres:
- Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Morcinka 15,
- Dzienny Dom „Senior-WIGOR” Filia Nr 1 w Dąbrowie Górniczej ul. Korczaka 9a,
- Dzienny Dom „Senior-WIGOR” Filia Nr 2 w Dąbrowie Górniczej ul. Jaworowa 4a.
5. Godziny dostarczania posiłków:
a) śniadanie w godzinach:
Filia nr 2 – do godz. 7.50
Filia nr 1 – do godz. 8.05
DDSW Morcinka – do godz. 8.20

b) obiad w godzinach:
Filia nr 2 – od godz. 11.30 do godz. 12.00
Filia nr 1 – od godz. 12.00 do 12.30
DDSW Morcinka – od godz. 12.30 do godz. 13.00
6. Usługa obejmuje:
a) śniadanie codziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze.
b) dwudaniowy obiad codziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Termin realizacji przedmiotu umowy:
1. Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.08.2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
2. Umowa może zostać przedłużona do 31.12.2023 r. pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków finansowych na powyższy cel.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dokonywania zmian ilości zamawianych posilków

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art.112 ust 2 ustawy Pzp , Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106 poz. 730), posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia – co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwaniu wpisu do rejestru / decyzji, o których mowa powyżej.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150.000zł. na okres obowiązującej umowy.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1 Wykonawca dołączy do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ i złożone oświadczenie jest dowodem potwierdzającym brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

1) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1 niniejszego rozdziału składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
1.4 Oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) – Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106 poz. 730), wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia – co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwaniu wpisu do rejestru / decyzji, o których mowa powyżej.

1.3 Oświadczenie na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej – Załącznik nr 3 do SWZ.
Rodzaj czynności – przygotowywanie posiłków, dostarczanie posiłków.
Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U 2021 poz 573 z późn. zm).
1.5 Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1)

1.6 Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 5 (potencjał podmiotu trzeciego) SWZ
w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy.

1.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
 którego postępowania o zamówienie publiczne dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnictwa oraz zakresu pełnomocnika.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z art 274 ust 1 ustawy PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty w celu wykazania braku przesłanek wykluczenia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1 Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 2.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2.2 w celu wykazania spełnienia warunku - rozdział VI ust. 1.2 pkt. c)
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego jn.
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000 zł lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy Pzp są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3 pkt 3 rozdział XIV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Uwaga! Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3 pkt 2. rozdziału XIV SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 6 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę postanowień umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ tj.:
a. Zaistnienia omyłki pisarskiej,
b. Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, zagrożenia epidemiologiczne i inne zdarzenia) mającej wpływ na realizację umowy,
c. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
d. Zmiany stawki podatku powstałej w odniesieniu do stawki ofertowej, niezależnie od przyczyny takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem niezmienności wysokości dotychczasowego wynagrodzenia,
e. Zmiany oświadczeń Wykonawcy i sposobu płatności za realizację usługi związaną z zastosowaniem systemu podzielonej płatności (split payment).
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy istniejąca w kraju sytuacja epidemiczna bądź zagrożenia epidemicznego w szczególności w zakresie ustalonych obostrzeń, zakazów lub nakazów w ocenie Zamawiającego uniemożliwia należytą realizację niniejszej umowy. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od uzyskania informacji i podjęcia decyzji w tym zakresie. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, związanych z niezrealizowanym przedmiotem umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3)Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:/ddsw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.