eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iłża › Zagospodarowanie terenu targowicyOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu targowicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IŁŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 11

1.5.2.) Miejscowość: Iłża

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48/3412210

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ilza@ilza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ilza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu targowicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92e450cc-6a44-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020799/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zagospodarowanie terenu targowicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ilza.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: poczta elektroniczna: ilza@ilza.pl; https://ilza.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest wyłącznie strona internetowa prowadzonego postępowania znajdująca się na Platformie zakupowej pod adresem: https://ilza.ezamawiający.pl. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Uwaga: Forma elektroniczna jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniem i innymi wymaganymi załącznikami za
pośrednictwem formularza ofertowego załączonego w zakładce „Dokumenty zamówienia” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem: https://ilza.ezamawiający.pl. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone podczas składania oferty w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U. z 2020r. poz. 2452/ w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z 2020r. poz. 1913/, Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Dodatkowo Zamawiający zaleca oby objęte tajemnicą przedsiębiorstwa fragmenty dokumentów zamieszczonych w takim pliku zostały odpowiednio przez Wykonawcę oznaczone. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wczytania do systemu za pośrednictwem formularza „Oferty” potwierdzonego komunikatem, że oferta została złożona. Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje składane/ przekazywane elektronicznie za pośrednictwem formularza „Dokumenty zamówienia” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdujące się na Platformie zakupowej pod adresem: https://ilza.ezamawiający.pl. Za datę złożenia/przekazania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu za pośrednictwem formularza „zapisz i wyślij” potwierdzonego komunikatem, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Formaty przesyłanych danych muszą być zgodne z formatami zawartymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r, w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych /Dz.U. z 2017r. poz. 2247/.3. Szczegóły znajdują się w Rozdziale XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły znajdują się w Rozdziale II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły znajdują się w Rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.23.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1785132,94 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie terenu targowicy w Iłży
Szczegółowy zakres obejmuje:
ROBOTY BUDOWLANE
- Prace przygotowawcze i pomiarowe
- Roboty ziemne
- Utwardzenie terenu (kostka brukowa, kratka ażurowa wraz z podbudową)
- Wykonanie terenów zielonych
- Dostawę i montaż elementów małej architektury
- Odprowadzenie wód deszczowych
- Rozbiórkę istniejących budynków
- Prace porządkowe
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- Zewnętrzne linie kablowe
- Instalacje elektryczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz SST stanowiącym załączniki Nr 7, 8 i 9 do SWZ.
Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu stacji ładowania pojazdów. Należy wycenić do oferty wszystkie koszty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową.
Zamawiający wymaga, by przewidziany do rozbiórki bruk oraz kostka betonowa, po rozebraniu zostały przekazane Zamawiającemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39113600-3 - Ławki

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

34996300-8 - Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zagospodarowaniu terenu w zakresie wykonania instalacji elektrycznych, utwardzenia terenu oraz kształtowanie terenów zielonych o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto.
b) dysponowanie Personelem Kierowniczym posiadającym doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje jak dla osób mogących pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia, które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniły funkcje kierowników budowy w odniesieniu do minimum jednej roboty budowlanej:
- osobą pełniącą funkcje Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej lub drogowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

UWAGA:
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej /Dz. U. z 2021r., poz. 1646 z późn. zm. /.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków zdolności ekonomicznej lub finansowej (ust. 2 pkt. 3 niniejszego rozdziału) oraz dysponowania kadrą techniczną (ust. 2 pkt. 4 lit. b niniejszego rozdziału) – dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców,
a w przypadku warunku dotyczącego doświadczenia w wykonaniu robót (ust. 2 pkt 4 lit. a niniejszego rozdziału) – przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe od Wykonawcy:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w niniejszym punkcie, dotyczy robót budowlanych,
w których wykonaniu Wykonawca ten będzie bezpośrednio uczestniczył;
3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
3. Tabela elementów scalonych;
4. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
5. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 (jeżeli dotyczy);
6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;
7. Odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w następującym zakresie i w następujących warunkach wprowadzenia tych zmian:
a) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, może zostać przedłużony proporcjonalnie do okresu zaistniałego opóźnienia lub odpowiednio do konsekwencji zaistniałego opóźnienia w przypadku:
- wystąpienia w trakcie prowadzenia prac zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia niezależnej od Wykonawcy,
- wystąpienia okoliczności, mających znamiona działania siły wyższej, rozumianych jako spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia,
- wystąpienia nietypowych warunków atmosferycznych, mających istotny wpływ na
prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania,
- przedłużania się procedur uzyskania przez Wykonawcę decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych, opinii, za które to przedłużanie się Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu wprowadzonych w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę,
- zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom lub zmiany podwykonawców zaangażowanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji,
- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
- opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub w przekazaniu dokumentów, do przekazania których zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający był zobowiązany,
- wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,
- zmiany Wykonawcy w sytuacji wystąpienia sukcesji określonej przepisami obowiązującego prawa,
- braku dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- zmian technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia i/lub zmian rozwiązań projektowych (powodujących istotne opóźnienia prac), wymuszonych np. stanowiskiem jednostek uzgadniających, opiniujących i innymi ujawnionymi w toku prac okolicznościami, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty,
- konieczności rozbiórki lub usunięcia niezaznaczonych w dokumentacji technicznej niewidocznych elementów;
b) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, może zostać przedłużony o liczbę dni każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym w przypadku:
- zażądania i zamówienia wykonania robót zamiennych,
- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych z tym związanych;
c) wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, może ulec zmianie w przypadku:
- konieczności wykonania robót zamiennych (w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej),
- ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT – w takim przypadku umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny netto;
d) wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, może ulec obniżeniu w przypadku:
- konieczności zaniechania przez Zamawiającego realizacji części zamówienia lub odstąpienia od umowy - w takim przypadku podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robót,
- ujawnienia, w czasie czynności odbioru końcowego robót budowlanych, wad nienadających się do usunięcia, ale umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
2. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ilza.ezamawiający.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.