eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brodnica › Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy w 2023 rOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy w 2023 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340750290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karbowo, ul. Wczasowa 46

1.5.2.) Miejscowość: Brodnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.zdp@brodnica.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-brodnica.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Trwały zarząd drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy w 2023 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1825352f-68ee-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335076/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb ZDP w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8a931b13-e4fe-4b0e-a781-a409d84c0a17

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub za pomocą poczty elektronicznej na skrzynkę email Zamawiającego sekretariat.zdp@brodnica.com.pl z zastrzeżeniem, że składanie ofert odbywa się wyłącznie za pomocą miniPortalu.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu i instrukcji użytkownika systemu miniPortalu dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub za pomocą poczty elektronicznej. Korespondencja przesłana za pomocą tych form komunikacji nie może być szyfrowana.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat.zdp@brodnica.com.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica
tel. 56 49-828-59, Fax  56 49-340-31.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy jest Pani Agnieszka Jabłońska: agnieszka.jablonska@brodnica.com.pl, tel. 56 49-828-59*;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb
Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy w 2023 r”, Nr sprawy: TN.3211-12/22, oraz zawarcia umowy na to zadanie a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia publicznego, a jeżeli czas realizacji zamówienia przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TN.3211-12/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest
Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy w 2023 r.
Sukcesywny zakup paliw do samochodów, ciągników i sprzętu drogowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON na całodobowych stacjach paliwowych na terenie całego kraju w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje szacunkowy zakup paliwa w ilości:
a) benzyna bezołowiowa PB 95 3 000 litrów
b) olej napędowy ON 46 000 litrów
2. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rzeczywista ilość paliw będzie wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości.
3. Zakupy w/w paliw dokonywane będą za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny samochodu lub na imię i nazwisko kierowcy. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie częściej niż dwa razy w miesiącu, termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty wystawienia faktury. Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, cena 1 litra paliwa i wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego opustu, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu).
W chwili obecnej Zamawiający posiada:
- 5 samochodów ciężarowych; 5 ciągników, 2 koparko-ładowarki,
1 odśnieżarka, sprzęt drogowy - napędzane olejem napędowym
- 1 samochód osobowy napędzany benzyną bezołowiową 95, sprzęt drogowy - napędzany benzyną bezołowiową 95;
4. Karty nowe wydawane są Zamawiającemu bezpłatnie, a w razie ich utraty Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne wg cennika obowiązującego u Wykonawcy. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży.
5. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
6. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014, poz. 1853 z późn. zm.) oraz umożliwiające dokonywanie transakcji bezgotówkowych za pomocą wydanych Zamawiającemu kart bezgotówkowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Uzasadnienie:
Zamawiający, po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkości zamówienia, a także charakterystyki Wykonawców którzy biorą udział w tego rodzaju zamówieniach (duże przedsiębiorstwa) uznał iż, podział zamówienia jest niezasadny i nie ogranicza udziału w postępowaniu małym i średnim firmom. Na zdecydowanej większości stacji paliw (nawet tych należących do małych i średnich firm) dostępny jest zakup zarówno oleju napędowego jak i benzyny bezołowiowej PB 95, więc brak podziału nie wyklucza udziału właścicieli tych stacji w postępowaniu. Podział zamówienia zaś wiązałby się z nadmiernymi trudnościami w rozliczaniu transakcji i płatności w przypadku gdy każdą część zamówienia wygrałby inny podmiot i zawarte byłyby osobne umowy na dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB 95.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp oraz
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz
1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy pzp
i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Wykonawcy są zobowiązani spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące (wymagane w postępowaniu):
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
2.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 czynną całodobowo stacją paliw, zlokalizowaną na terenie miasta Brodnicy.
Stacje paliw muszą spełniać wymogi przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.) i umożliwić dokonywanie transakcji bezgotówkowo za pomocą wydanych Zamawiającemu kart flotowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Koncesję na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm)
2) Wykaz stacji paliw na terenie Brodnicy wraz z informacją wskazującą podstawę do dysponowania stacjami - potwierdzającego spełnienie warunku opisanego w rozdziale IX. ust. 2 pkt 2.4) – wg załącznika nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określił przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca dołącza również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
4) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów udostępniających zasoby należy złożyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 4 do SWZ (art. 118 ust. 3 ustawy).
5) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 9 dotyczące robót/usług/dostaw, które wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązani są do załączenia do oferty oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim dany Wykonawca wykazuje spełnianie warunków – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty oświadczenie z art. 117 ust. 4 z informacją, które warunki udziału w postępowaniu spełniają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określił katalog dopuszczalnych zmian umowy w §
12 wzoru umowy (załącznik 6 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy za pośrednictwem ESP ePuap: /ZDPBRODNICA/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.