eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieluń › Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa z budową ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem"Ogłoszenie z dnia 2023-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa
z budową ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELUŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kazimierza Wielkiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 043 886 0249

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85929789-55f1-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa
z budową ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85929789-55f1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00450902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050530/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa z budową ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405974

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.28.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 211382,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa z budową ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
W zakres zadania wchodzi przebudowa i rozbudowa ulicy Wodnej w Wieluniu (zgodnie z załącznikiem graficznym), polegająca na wykonaniu projektu przebudowy i rozbudowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem na całym odcinku drogi. Do Wykonawcy należy zakwalifikowanie jaki dokument będzie upoważniał inwestora do rozpoczęcia prac budowlanych objętych dokumentacją projektową. W dokumentacji projektowej powinny zostać zaznaczone drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki wraz z dokładnym opisem i dokumentacją fotograficzną. W przypadku wystąpienia drzew przeznaczonych do wycinki należy uwzględnić nasadzenia zastępcze.
Lokalizacja inwestycji została zaznaczona na mapie, stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 255840,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 256824,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 255840,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT Grzegorz Lewowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020799973

7.3.3) Ulica: Sędzisław 50

7.3.4) Miejscowość: Marciszów

7.3.5) Kod pocztowy: 58-410

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 255840,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 290 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.