eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbuczyn › Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych gminy ZbuczynOgłoszenie z dnia 2023-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych gminy Zbuczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbuczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Zbuczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-106

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zbuczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zbuczyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3838bfa2-5223-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych gminy Zbuczyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3838bfa2-5223-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00450272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089862/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych gminy Zbuczyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394665

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.35.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Dostawa i montaż systemu monitoringu
wizyjnego w szkołach podstawowych gminy Zbuczyn”. Zadanie dotyczy 6 placówek oświatowych:
- Szkoła Podstawowa w Zbuczynie z siedzibą ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn,
- Szkoła Podstawowa w Krzesku – Królowa Niwa, Krzesk – Królowa Niwa 23, 08-111 Krzesk,
- Szkoła Podstawowa w Ługach Wielkich z siedzibą, Ługi Wielkie39, 08-106 Zbuczyn,
- Szkoła Podstawowa w Czuryłach z siedzibą Cielemęc 44, 08-106 Zbuczyn,
- Szkoła Podstawowa w Dziewulach z siedzibą Dziewule - ul. Kościelna 10, 08-106 Zbuczyn
- Szkoła Podstawowa w Borkach – Kosach z siedzibą Borki-Kosy 24, 08-106 Zbuczyn.
Wskazane adresy szkół są jednocześnie miejscem dostaw i montażu zamawianego wyposażenia.
Szczegółowo zakres zamówienia przedstawia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz Schemat rozmieszczenia urządzeń stanowiący załącznik nr 6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 137327,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 265680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 137327,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Solid Group Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342374592

7.3.3) Ulica: ul. Postępu 17

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-676

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 137327,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.