eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › Ochrona fizyczna osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Turku i w drugiej lokalizacji Sądu - Wydziale Ksiąg Wieczystych w TurkuOgłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Turku
i w drugiej lokalizacji Sądu - Wydziale Ksiąg Wieczystych w Turku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Turku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324151

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Legionów Polskich 4

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@turek.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turek.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Turku
i w drugiej lokalizacji Sądu - Wydziale Ksiąg Wieczystych w Turku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cb9507f-6970-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070289/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Turku usługi ochrony osób i mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4cb9507f-6970-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest w użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U z 2022 r., poz.344) za pośrednictwem platformy: https://ezamowienia.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „ Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamowienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https:// ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „ Centrum Pomocy”.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e- Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego pod numerem telefonu (32) 77 88 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce Zgłoś problem.
5. Komunikacja w postępowaniu , z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze.
6. Możliwość korzystania z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta Wykonawcy oraz zalogowania się.
7. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
10. W sytuacji awarii Systemu elektronizacji lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@turek.sr.gov.pl (nie dotyczy to składania ofert!).
11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu elektronizacji.
12. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: A.232-26/22
13. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Milena Kuśmierek tel. 63 240 72 04,
e-mail: zamowienia@konin.sr.gov.pl
14. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz.2452).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urzęd. Unii Europ, z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarza w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Turku z siedzibą przy ulicy Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, adres e-mail - dyrektor@turek.sr.gov.pl.
• Pan Sławomir Ratajkiewicz jest Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Turku a jego dane kontaktowe to: e-mail: iod@turek.sr.gov.pl,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego A.232-26/22 prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 tj.) - dalej Pzp.
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Ponadto odbiorcami Państwa danych są podmioty świadczące na rzecz sądu usługi w zakresie IT, niszczenia nośników danych, obsługi prawnej itp.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym, gdyby wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub konkursu.
• Ponadto ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, przy czym nie może to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, usunięcia danych po upływie terminów określonych prawem, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania z tym, że żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
• Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowania.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w Pani/Pana ocenie, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest niezgodne z przepisami RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-232-26/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektu
(osób i mienia) w Sądzie Rejonowym w Turku przy ul. Legionów Polskich 4 oraz pomieszczeń wynajmowanych na potrzeby Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Turku przy Pl. Sienkiewicza 5 w Turku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• Cena – 80%, czyli 80 pkt
• System Zarządzania Jakością wykonawcy – posiadanie przez wykonawcę systemu zarządzania jakością – „ISO” lub pokrewnego certyfikatu AQAP – 10%, czyli 10 pkt
• Własna grupa interwencyjna – 10%, czyli 10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 1.2 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONAWCY – POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – „ISO” LUB POKREWNEGO CERTYFIKATU AQAP

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 1.3 WŁASNA GRUPA INTERWENCYJNA

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że działa zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 tj.) - posiada koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia.

1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum dwie, trwające co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy oraz na jednym obiekcie użyteczności publicznej, usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto każda.

Przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

b) Wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 6 osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu przedmiotu zamówienia wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 poz. 1995 t.j.) – żadna z tych osób nie może posiadać statusu osoby niepełnosprawnej
Oraz
- grupą interwencyjną, która spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21.10.2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji tj. z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 992)*;

Dodatkowo wykaże, że dysponuje w ramach wszystkich osób (minimum 6) skierowanych do realizacji umowy ( poza grupą interwencyjną) osobami:
- posiadającymi zaświadczenie o przeszkoleniu BHP i ppoż,
- posiadającymi zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzory stanowią załącznik nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 2 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 2, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik 2 i 3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia dotyczącej podjazdów grupy interwencyjnej Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 2, także oświadczenie Podwykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego Podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania zamów ienia w części dotyczącej podjazdów grupy interwencyjnej Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę danych Podwykonawcy, o ile są mu znane.
6. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres, być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
7. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 2-7, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzić, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:
1.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników.

1.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis lub informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

1.3 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy zawarte zostały w Rozdziale VIII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.4 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
1.5 odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.3. pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdziale XIII SWZ pkt 11, jeżeli ustanowiono pełnomocnika.
6.4. w przypadku, gdy Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - każdy Podwykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzór – załącznik nr 2 do SWZ) – jeśli dotyczy,
6.5. w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, inny/inne podmioty składają (jeśli dotyczy):
- oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, których wzory stanowią załącznik nr 2 i 3 do SWZ, aktualne na dzień złożenia oferty,
- zobowiązanie podmiotu do oddan4ia Wykonawcy swoich zasobów (wzór załącznik nr 4 SWZ).
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają:
7.1. każdy z Wykonawców:
- oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, których wzory stanowią załącznik nr 2 i 3 do SWZ, aktualne na dzień złożenia oferty,
- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SWZ, aktualny na dzień złożenia oferty.
7.2. wspólnie:
- załącznik nr 1 do SWZ (formularz cenowy),
- pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w pkt. 11.
1.6 wstępnego wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
i doświadczenia oraz odbytych szkoleń z: zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, BHP i p.poż., a także zakresu wykonywanych przez czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór stanowi załącznik nr 5a.
1.7 Certyfikatu jakości świadczonych usług ISO 9001 lub Certyfikatu AQAP, który stanowi rozszerzenie wymagań norm uznanych za podstawowe czyli norm jakości serii ISO 9000.
1.8 Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca/Wykonawcy jest/są ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)- w przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z Wykonawców musi wykazywać spełnianie określonego w niniejszym punkcie warunku;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 2 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

13. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 2, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik 2 i 3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

14. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia dotyczącej podjazdów grupy interwencyjnej Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 2, także oświadczenie Podwykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego Podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania zamów ienia w części dotyczącej podjazdów grupy interwencyjnej Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę danych Podwykonawcy, o ile są mu znane.
15. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres, być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
16. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 2-7, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo opisane w załączniku nr 7 do SWZ, paragraf 10.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.