eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sępopol › UTWORZENIE NOWOCZESNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL /4 postępowanie/Ogłoszenie z dnia 2023-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
UTWORZENIE NOWOCZESNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL /4 postępowanie/

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SĘPOPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 7

1.5.2.) Miejscowość: Sępopol

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-210

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897613181

1.5.8.) Numer faksu: 896790821

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sepopol@sepopol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sepopol.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819616

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTWORZENIE NOWOCZESNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL /4 postępowanie/

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fbe36fb-56d5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00450037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051394/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopol

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403083

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.III.271.1.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2439024,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z rozbudową budynku centrum sportowego na terenie gminy Sępopol wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Zakres prac w ramach zamówienia będzie obejmował roboty ziemne i fundamentowe, wykonanie ścian parteru, stropu nad parterem, wykonanie
ścian piętra, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie zadaszonego tarasu, wykonanie elewacji, roboty wykończeniowe. Teren przy budynku ma zostać zagospodarowany poprzez wykonanie nowego ogrodzenia murawy stadionu oraz placu zabaw, który należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu jak i wyrównanie i rozplantowanie terenów zielonych. W ramach zamówienia jest również przebudowa chodników i drogi prowadzącej do obiektów sportowych oraz wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na 29 miejsc + 2 miejsca dla osób
niepełnosprawnych. Zamówienie obejmuje również wykonanie garażu, skateparku, ogólnodostępnej infrastruktury fitness oraz montaż systemu instalacji fotowoltaicznej. Teren przy budynku należy wyposażyć w ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci i tablicę informacyjną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W budynku istniejącym, sąsiadującym z nowym
obiektem, wymianie ulegną schody, elewacja oraz dach.
2.Zakres robót obejmuje:
a) Przebudowę wraz z rozbudową istniejącej części budynku,
b) Roboty wykończeniowe nowej i istniejącej części,
c) Wykonanie zadaszonego tarasu,
d) Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
e) Wykonanie nawierzchni utwardzonych – kostka betonowa,
f) Wykonanie ogrodzenia,
g) Wykonanie garażu,
h) Wykonanie placu zabaw, skateparku, infrastruktury fitness,
i) Wycinkę drzew.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych. Komplet dokumentacji projektowej jest załącznikiem do SWZ udostępniony na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
4.Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWi O RB, a wiec w dokumentachopisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norma, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom i nie
towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne”,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej złożonej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4638947,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9000000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.