eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krempna › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy KrempnaOgłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KREMPNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krempna 85

1.5.2.) Miejscowość: Krempna

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-232

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134414045

1.5.8.) Numer faksu: 134414045

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@krempna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krempna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8120245e-6979-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039818/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krempna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 123 i 730).
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krempna zwanej dalej Platformą.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/krempna. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/krempna na samym dole w zakładce Regulamin, a dalej Instrukcje. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) Zgłoszenie do postępowania nie wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu, ale zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania formularza składania oferty lub wniosku Wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od Zamawiającego w systemie lub wycofania oferty.
2) W celu założenia konta użytkownika na platformazakupowa.pl konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3) W celu założenia konta użytkownika, Wykonawca powinien wypełnić formularz wpisując odpowiednie dane (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, NIP firmy, nazwa firmy, kraj pochodzenia) i przesłać do Usługodawcy - operatora platformazakupowa.pl. Następnie Wykonawca otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia konta oraz link aktywacyjny.
4) Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; po wypełnieniu formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania (należy sprawdzić poprawność oferty, załączonych plików oraz ich ilości), a następnie kliknąć przycisk Złóż ofertę. Po kliknięciu przycisku Złóż ofertę system zaszyfruje ofertę lub wniosek Wykonawcy. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. Zamawiający określa następujące minimalne wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj: przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji; z włączoną obsługą języka JavaScript; akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
- Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach: .com, .exe, .bat, .msi.
Aktualna instrukcja składania oferty poprzez platformę zakupową dostępna jest pod adresem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4g4slS4t76IZVKPbkyD/view
oraz została zamieszczona jako Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ
5) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna” prowadzonego w trybie zamówienia podstawowego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krempna 38-232 Krempna 85 reprezentowana przez Wójta Gminy Krempna,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ugkrempna@wp.pl, tel. 13 4414310.
Z administratorem można się skontaktować telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby administratora.
c) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: ugkrempna@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UG.271.1.33.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium „Cena” (C) Waga kryterium – 60 %
W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt).
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
Cena (C) – waga 60 %
C = C of. min. / C of. bad. x 100 pkt x 60%
gdzie:
C – ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
C of. min. - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C of. bad. – cena oferty badanej

2. Kryterium „Termin płatności faktury (TP)” Waga kryterium – 40 %
Termin płatności liczony jest w dniach, przy czym:
a) Minimalny termin płatności: 14 dni
b) Maksymalny termin płatności: 30 dni
Liczba punktów liczona będzie według formuły:
(Tof.b/Tmax). x 40% = liczba punktów, gdzie:
Tmax – najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert (max. 30 dni),
Tof.b – termin płatności oferty badanej,
40 % – procentowe znaczenie kryterium termin płatności .
Oferty z terminem płatności dłuższym niż 30 dni oraz oferty, w których nie zostanie określony termin płatności będą traktowane jako nie spełniające warunków zamówienia i odrzucone.
Łączną liczbę punktów oferty stanowi suma punktów oferty osiągnięta w każdym z kryteriów oceny (P=C+T).
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.
Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale II podrozdziale 7 niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży:
a) aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Krempna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.),
b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1622),
d) aktualny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej – minimalne poziomy zdolności w tym zakresie:
a) posiadający wiedzę i doświadczenie ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie)
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie świadczone w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, którego przedmiotem był odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o masie co najmniej 300 Mg,
b) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym, w tym pojazdy oraz baza magazynowo - transportowa ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował:
a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) co najmniej 1 samochód przystosowany do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
d) pojazdy oznakowane trwale i czytelnie w widocznym miejscu z podaniem nazwy i danymi adresowymi firmy oraz numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne,
e) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia bazą magazynowo – transportową usytuowaną w Gminie Krempna lub odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Krempna,
Zarówno baza magazynowo - transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

3. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2) Aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Krempna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).
3) Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).
4) Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1622).
5) Aktualny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).
6) Opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł, wraz z dowodem opłacenia składki.
7) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ.
8) Wykaz potencjału technicznego, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.
9) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
10)Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
11)W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r., Poz. 2415 z póz. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., Poz. 2452, z póz. zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane razem z ofertą:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – dotyczy Wykonawcy (wzór) – Zał. Nr 2
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – dotyczy Podmiotu trzeciego (wzór) – Zał. Nr 3 – jeśli dotyczy
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór) – Zał. Nr 9 – jeśli dotyczy
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji
zamówienia (wzór) – Zał. Nr 10 – jeśli dotyczy
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie
pełnomocnictwa – Zał. Nr 11 - jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwo
• gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.
W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z załączonym wzorem do SWZ – załącznik nr 11
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w Rozdziale II podrozdziale 8 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarte są w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/krempna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.