eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Przygotowanie i dostawa posiłków dla podopiecznych DDP "Niedziela" w Skierniewicach oraz przygotowanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób uprawnionych w 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2022-11-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostawa posiłków dla podopiecznych DDP "Niedziela" w Skierniewicach oraz przygotowanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób uprawnionych w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005280866

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 4

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468809535

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@moprskierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.moprskierniewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla podopiecznych DDP "Niedziela" w Skierniewicach oraz przygotowanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób uprawnionych w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42c48211-6978-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448813

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl - (adres ePUAP Zamawiającego: /moprskce/SkrytkaESP ) oraz poczty elektronicznej: sekretariat@moprskierniewice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl - (adres ePUAP Zamawiającego: /moprskce/SkrytkaESP )
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi podać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych , przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@moprskierniewice.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza też możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@moprskierniewice.pl. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku .
10.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, Al. Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Danych Osobowych, iod@bodo24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp” lub „PZP”) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust.3 lit.b,d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa
w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPR.I.2301.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostawa posiłków (śniadań i obiadów dwudaniowych) dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Niedziela” ul. Lelewela 12, Skierniewice w 2023 roku. W okresie trwania zamówienia Wykonawca przygotuje maksymalnie 7550 śniadań i 7550 dwudaniowych obiadów. Posiłki powinny być dostarczane w stanie gotowym do spożycia, zgodnie z jadłospisem uzgodnionym raz w tygodniu z pracownikiem socjalnym DDP ”Niedziela”. Zamawiający zastrzega, że podana liczba posiłków jest liczbą szacunkową, w rzeczywistości może być mniejsza, maksymalnie o 20%.Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie.
Śniadania dostarczane będą do Domu Dziennego Pobytu „Niedziela” w Skierniewicach sześć razy w tygodniu od poniedziałku do soboty ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) pomiędzy godziną 7.15 a 7.45, w ich skład wchodzić będzie: zupa mleczna, chleb, masło, wędlina lub ser lub jaja, herbata, cukier, warzywa lub owoce.
Wymagane minimalne parametry jednej porcji śniadaniowej:
- zupa mleczna – 500 ml/os.
- chleb - 150 g/os.
- masło – 15 g/os.
- wędlina plastry lub na ciepło w całości – 100 g/os.
lub ser ( wszystkie rodzaje) – 100 g/os.
lub jaja gotowane – 2 szt./os
- herbata – 200 ml/os.
- cukier – 15 g/os.
- warzywo lub owoc 100 g/os.

Obiady dostarczane będą sześć razy w tygodniu od poniedziałku do soboty pomiędzy godziną 12.00 a 12.30 i składać się będą z zupy oraz drugiego dania, przy czym drugie danie dostarczane będzie cztery razy w tygodniu jako danie mięsne, jeden raz jako danie półmięsne i raz w tygodniu jako bezmięsne. Do wszystkich obiadów dodatki w postaci ziemniaków ( kasza , ryż , makaron), surówki lub warzyw gotowanych oraz kompot lub sok.

Wymagane minimalne parametry jednej porcji obiadowej:
- zupa – 500 ml/os.
- drugie danie, w tym:
- ziemniaki ( kasza, ryż, makaron) – 300 g/os.
- mięsa ( kotlet schabowy, drobiowy, mielony, gulasz) – 130 g/os.
lub porcje z kurczaka ( udko, 3 skrzydełka) – 150 g/os.
lub ryba – 130 g/os.
lub naleśniki z dodatkami – 300 g/os.
lub pierogi/ kluski (typu śląskie lub z mięsem) – 300 g/os.
- surówka lub jarzyny gotowane – 100 g/os.
- kompot, sok – 200 ml/os.
Temperatura dostarczanych posiłków powinna wynosić:
- zupy 75°C
- mięsa 70°C
- ziemniaki 70°C
- napoje gorące 80°C

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60;
2) Doświadczenie zawodowe kucharza (D) – waga kryterium 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kucharz

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób uprawnionych na podstawie decyzji administracyjnej MOPR w Skierniewicach w 2023 roku.
1. Zamówienie będzie realizowane według następujących zasad:
- przygotowanie w okresie trwania umowy maksymalnie 7.530
posiłków;
- posiłki będą przygotowane przez Wykonawcę w obiektach lub
obiekcie wpisanych do rejestru zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- wydawanie przygotowanych posiłków do spożycia w obiekcie Wykonawcy lub w formie "na wynos", w naczyniach jednorazowego użytku, których dostarczenie należy do obowiązków Wykonawcy.
- posiłki będą wydawane w obiekcie Wykonawcy (bez względu na tytuł prawny do obiektu) znajdującym się na terenie (w granicach) miasta Skierniewice.
2. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt, gorącego posiłku w stanie gotowym do spożycia do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, która z powodu stanu zdrowia nie może osobiście dotrzeć do miejsca wydawania posiłków.
3. Ilość przygotowanych i wydawanych posiłków może ulec zmniejszeniu stosownie do zaistniałych okoliczności (w zależności od liczby osób objętych tą formą pomocy).
4. Wymagane parametry jednej porcji obiadowej:
a) zupa z obowiązkową wkładką mięsną i pieczywem (o pojemności 500
ml/os i wartości kalorycznej minimum 600 Kcal);
b) temperatura dostarczanej zupy powinna wynosić 75°C.
5. Gorący posiłek będzie wydawany w postaci zupy.
6. Zamawiający zastrzega, że podana liczba posiłków jest liczbą szacunkową,
w rzeczywistości może być mniejsza, maksymalnie o 20%.Wykonawca nie może mieć
w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy
w mniejszym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60;
2) Doświadczenie zawodowe kucharza (D) – waga kryterium 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 poz. 2097), posiadał aktualny wpis do Rejestru zakładów urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 poz. 1570) aktualizowany zgodnie z przepisami.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Dysponowanie środkiem transportu dopuszczonym przez właściwego inspektora sanitarnego do przewozu żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia.
4.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. W tym 1 osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia – kucharza oraz osobę odpowiedzialną za sporządzanie jadłospisu z podaniem gramatury i kaloryczności posiłków. Wykonawca potwierdzi to wykazem osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje.
4.3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę zbiorowego żywienia, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy), realizowanej nieprzerwalnie przez okres minimum 6 miesięcy. Przez jedną usługę zamawiający rozumie usługę wykonywaną w ramach jednej umowy. W przypadku zamiaru wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi powtarzającej się lub ciągłej (będącej w trakcie realizacji), zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część usługi została już wykonana na kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto, a realizacja wykonanej części usługi trwała co najmniej 6 miesięcy (część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymóg określony przez zamawiającego). Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane w sposób należyty.
4.4. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje na czas realizacji zamówienia lokalem gastronomicznym dostosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie spełniającym poniżej opisane wymogi.
Wymogi dotyczące lokalu
Wykonawca musi dysponować lokalem gastronomicznym lub restauracyjnym przeznaczonym na działalność zgodną z przedmiotem zamówienia. Lokal wraz z zapleczem musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu i jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2020 r. poz.2021).
Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w Rozdziale VII SWZ.
Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem zdolności technicznej i zawodowej sprawdzi czy wykaz i załączone dokumenty potwierdzają spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku zdolności technicznej i zawodowej w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznik nr 12 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny wpis do Rejestru zakładów urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 poz. 1570) aktualizowany zgodnie z przepisami;
2) postanowienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu do użytkowania pojazdu, którym będą dowożone posiłki;
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wyksztalcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ;
4) wykaz głównych zamówień o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podmiotu na rzecz którego było realizowane zamówienie, okresu realizacji zamówienia oraz ilości wydanych posiłków. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ, do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane w sposób należyty;
5) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu lokalem gastronomicznym lub restauracyjnym przeznaczonym na działalność zgodną z przedmiotem zamówienia, który posiada decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu i jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( załącznik nr 10 do SWZ) oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym realizowane będzie zamówienie (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy itp. ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b. i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
2) zmiany, których łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy i nie powodują one zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.