eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Wykonanie usługi w ramach projektu pn: "Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - etap II"Ogłoszenie z dnia 2023-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie usługi w ramach projektu pn: „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363103799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 119

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdium-oferty@tomaszow-maz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/public/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-823a58d5-5786-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi w ramach projektu pn: „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-823a58d5-5786-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00448761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046510/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404442

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZP.271.1.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów oraz wszelkie prace związane z przygotowaniem i urządzeniem
skweru u zbiegu ulic Granicznej i Jana Pawła II, w tym:
a) rozbiórka starych nawierzchni i budowa nowych pod ławki i pergole;
b) przesadzenie istniejących krzewów berberysa i tawuły;
c) montaż pergoli drewnianych;
d) montaż systemu automatycznego nawadniania;
e) zakup i ustawienie głazu pamiątkowego;
f) montaż oświetlenia głazu pamiątkowego i platana;
g) montaż obrzeży trawnikowych i geokraty pod platanem oraz wyściółkowanie jej żwirem;
h) nasadzenia drzew, krzewów, pnączy i roślin cebulowych z wymianą gleby;
i) montaż systemów mocujących do drzew;
j) wyściółkowanie rabat korą;
k) założenie trawnika z rolki oraz z siewu;
l) montaż budek dla ptaków i domków dla owadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 173772 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237795,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 173772 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. Paweł Zięba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7731481035

7.3.4) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173772 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.