eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Wykonanie usługi w ramach projektu pn: "Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - etap II"Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie usługi w ramach projektu pn: „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363103799

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Warszawska 119

1.4.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdium-oferty@tomaszow-maz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/public/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406367

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00404442

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej
dwie usługi odpowiadające swoim zakresem i wartością świadczenie stanowiące przedmiot zamówienia. Za usługi
odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający będzie rozumiał usługi z zakresu
urządzania zieleni o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług
dla co najmniej dwóch podmiotów (referencje, protokoły odbioru prac).
2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami
ogrodniczymi, że posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające ukończenie co najmniej
szkoły średniej zawodowej oraz posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie ogrodnika lub inny związany z urządzaniem i
utrzymaniem terenów zieleni (co najmniej 1 osoba kierownika oraz 1 osoba ogrodnika).

Po zmianie:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej
dwie usługi odpowiadające swoim zakresem i wartością świadczenie stanowiące przedmiot zamówienia. Za usługi
odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający będzie rozumiał usługi z zakresu
urządzania zieleni o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług
dla co najmniej dwóch podmiotów (referencje, protokoły odbioru prac).
2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami
ogrodniczymi, że posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające ukończenie co najmniej
szkoły średniej zawodowej oraz posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie ogrodnika lub inny związany z urządzaniem i
utrzymaniem terenów zieleni (co najmniej 1 osoba kierownika oraz 1 osoba ogrodnika).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej dwie usługi
odpowiadające swoim zakresem i wartością świadczenie stanowiące przedmiot zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim
rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający będzie rozumiał usługi z zakresu urządzania zieleni o wartości co
najmniej 100 000 PLN brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług dla co
najmniej dwóch podmiotów (referencje, protokoły odbioru prac). zał. nr 6
2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami ogrodniczymi, że posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające ukończenie co najmniej szkoły
średniej zawodowej oraz posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie ogrodnika lub inny związany z urządzaniem i utrzymaniem
terenów zieleni (co najmniej 1 osoba kierownika oraz 1 osoba ogrodnika). zał. nr 5

Po zmianie:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej dwie usługi
odpowiadające swoim zakresem i wartością świadczenie stanowiące przedmiot zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim
rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający będzie rozumiał usługi z zakresu urządzania zieleni o wartości co
najmniej 100 000 PLN brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług dla co
najmniej dwóch podmiotów (referencje, protokoły odbioru prac). zał. nr 6
2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami ogrodniczymi, że posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające ukończenie co najmniej szkoły
średniej zawodowej oraz posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie ogrodnika lub inny związany z urządzaniem i utrzymaniem
terenów zieleni (co najmniej 1 osoba kierownika oraz 1 osoba ogrodnika). zał. nr 5

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.