eGospodarka.pl
Ogłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
PALIWA PŁYNNE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470679401

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piekarnicza 6/10

1.5.2.) Miejscowość: Wiśniowa Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 213 24 57

1.5.8.) Numer faksu: 42 213 22 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk@andrespol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrespol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PALIWA PŁYNNE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f85e72e-6977-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023870/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Paliwa płynne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7f85e72e-6977-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
ePUAP: adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:/ZGKwisniowagora/SkrytkaESP
poczty elektronicznej e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zgk.andrespol.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, 95-020 Wiśniowa Góra, tel.: 042 213 24 57; e mail: przetargi@zgk.andrespol.pl, zgk@andrespol.pl ;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze jest Pani Karolina Student, e-mail: iod@andrespol.pl ;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania takich informacji na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, inne dane osobowe wskazane w złożonych ofertach oraz innych materiałach (np. wyjaśnieniach) przekazywanych w toku postępowania.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających;
7. Obowiązek podania danych osobowych przez Wykonawcę bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
9.1.Na podstawie i w zakresie określonym art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
9.2.Na podstawie i w zakresie określonym art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;
9.3.Nna podstawie i w zakresie określonym art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
9.4.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
10.1.W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
10.2.Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
10.3.Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu, składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.11.2022/2044/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU W OKRESIE od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidywanym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
- benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 780 litrów
- oleju napędowego ON w ilości do 30 000 litrów
Miejscem odbioru paliw (tankowania) będzie stacja paliw Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostawy w każdej grupie asortymentowej. Zakres zamówienia może być zmniejszony do 40% wartości zamówienia, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
3. Warunki zakupu paliwa:
a. tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych,
b. tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego.
4. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo, ilość pobranego paliwa będzie każdorazowo potwierdzana Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego.
5. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw oferenta z dnia zakupu, pomniejszone o wskaźnik obniżki cen podany w ofercie.
6. Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z 1-miesiecznym okresem rozliczeniowym (od 1-ego do ostatniego dnia każdego miesiąca).
7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych.
8. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
9. Wykonawca zapewni paliwa silnikowe – benzynę bezołowiową Pb 95 oraz olej napędowy ON, spełniające kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 października 2015 r. (Dz.U.. 2015 poz. 1680 oraz Dz.U. 2017 poz. 506) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz norm PN-EN 228:2013-04, PN-EN 590:2013-12.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawierają Ogólne Warunki Umowy stanowiące Załącznik nr 6 do oferty.

Oznaczenie w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny kod CPV: 09100000-0 - paliwa płynne
Dodatkowe kody CPV:
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
09134100-8 – olej napędowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 PZP oraz uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny, wymienionych poniżej.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

L.P. Nazwa kryterium Waga %
(maksymalna liczba punktów)
1 (U) Upust ceny brutto (niezmienny w okresie obowiązywania umowy) zł/litr brutto
60
2 (O) Odległość stacji od siedziby Zamawiającego ( w pełnych kilometrach)
25
3 (C) Cena brutto za całkowitą ofertę 15

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.1. Zamawiający od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego; poniższe oświadczenia składa Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby, jeżeli dotyczy:
5.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP;
e) art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zakres i warunki zmian zostały zawarte we wzorze umowy jako załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP jaki na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje:
1.1. składania ofert wariantowych,
1.2. zawarcia umowy ramowej,
1.3. wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy),
1.4. wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2,
1.5. udzielenia zamówień, o których mowa art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP,
1.6. przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej,
1.7. sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego,
1.8. rozliczania w walutach obcych,
1.9. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
1.10. obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,
1.11. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
1.12. wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,
1.13. udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji,
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
załączniki do SWZ
1. Załącznik nr 1 Identyfikator postępowania.
2. Załącznik nr 2 Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP
5. Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Załącznik nr 6 Wzór umowy
7. Załącznik nr 7 Oświadczenie Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. dot. Przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.