eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › "Dostawa fabrycznie nowego ekranu projekcyjnego oraz projektora na potrzeby wyposażenia żłobka nr 5" Nr postępowania: WZŻ.DZP/95/2022.Ogłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego ekranu projekcyjnego oraz projektora na potrzeby wyposażenia żłobka nr 5”
Nr postępowania: WZŻ.DZP/95/2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021545051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 15

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-609

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 0717186246

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi opiekuńcze, pilęgnacyjne, wychowawcze i edukacyjne dla dzieci zdrowych od kończenia 20 tyg do 3 lat

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego ekranu projekcyjnego oraz projektora na potrzeby wyposażenia żłobka nr 5”
Nr postępowania: WZŻ.DZP/95/2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afad79e0-6982-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001845/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.76 Dostawa ekranu projekcyjnego oraz projektora na potrzeby wyposażenia Żłobka nr 5

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z platformy zakupowej opisane zostały na stronie internetowej pod adresem:https://wzz-wroc.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html.
7. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
8. Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy firma Logintrade S.A.
9. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną +48 71/787 37 57; +48 71/787 35 34; +48 71/787 37 27; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Danych Osobowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków jest Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków, adres: ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, nr kontaktowy 71 718 62 46, e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków dostępny jest pod adresem e-mail: renata.karpinska@wzz.wroc.pl, nr kontaktowy 71 718 62 53
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr postępowania: WZŻ.DZP/95/2022.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się transportem Wykonawcy lub na jego koszt do budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu.
3. Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowego ekranu projekcyjnego oraz projektora na potrzeby wyposażenia żłobka nr 5
,zgodnie z nomenklaturą CPV (Wspólny Słownik Zamówień),
38652100-1 Projektory
38653400-1Ekrany projekcyjne
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamówienie ma charakter jednorodny i stanowi całość. Możliwość składania ofert częściowych zagrażałoby realizacji całości zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt. 8,
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
11. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy,
12. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy,
13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy,
14. Zamawiający nie wprowadza obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i 121 ustawy,
15. Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.
16. Szczegółowy zakres zamówienia określa:
Formularz asortymentowo – cenowy– załącznik nr 1A do SWZ, który zawiera opis przedmiotu zamówienia, specyfikację, funkcjonalność, jednostkę miary, ilość.
1) Projekt (Wzór) umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
17. Wykonawca nie może oferować sprzętu o parametrach, gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
18. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenie lepsze (tj. o parametrach lepszych).
19. Opisane w niniejszej informacji minimalne parametry techniczne stanowią dolną granicę równoważności produktu tj. Zamawiający uzna za produkt równoważny każdy produkt spełniający każdy z minimalnych parametrów wskazanych w niniejszym dokumencie. Zamawiający uzna za produkt równoważny produkt oferujący parametry wyższe/lepsze niż wskazane jako minimalne.
20. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez zamawiającego w szczególności przedstawiając pełną informację o produkcie udawadniającą zaoferowanie produktu nie gorszego pod względem każdego wymaganego przez zamawiającego parametru.
21. Oferowany sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
22. Termin realizacji zamówienia: 7 dni po podpisaniu umowy (wymagalny) Szczegółowe zapisy dotyczące terminu realizacji zawarte są w rozdziale XI SWZ oraz we wzorze umowy.
Zaoferowany termin realizacji Wykonawca musi podać w dniach w Formularzu oferty.
23. Gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia: nie może być krótsza niż 12 miesięcy. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w rozdziale XI SWZ oraz we wzorze umowy.
24. Obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XI SWZ OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBEM OCENY OFERT:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na ekran projekcyjny G 2

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na lampę projektora G 3

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na projektor G 4

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia T

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie poda nazwy, modelu, symbolu producenta zaoferowanego sprzętu lub informacje będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6) Pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji np. w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki,
7) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane w przypadku wskazanym w Rozdziale III pkt 12 (wzór, załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Wykonawca w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę, która musi zawierać m. in.:
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego (załącznik nr 1 do SWZ),
2) Formularz asortymentowo – cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego (załącznik nr 1A do SWZ),
wraz z podaniem nazwy, modelu, symbolu producenta zaoferowanego sprzętu.
Jeżeli wykonawca nie poda nazwy, modelu, symbolu producenta zaoferowanego sprzętu lub informacje będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert (wzór, załącznik nr 2 do SWZ),
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór, załącznik nr 2a do SWZ),
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór, załącznik nr 3 do SWZ), lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
6) Pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji np. w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki,
7) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane w przypadku wskazanym w Rozdziale III pkt 12 (wzór, załącznik nr 4 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.