eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Wykonanie robót w zakresie instalacji w lokalach mieszkalnych przy ul. Przy Torze 20a/5, ul. Przy Torze 20c/4, oraz ul. Kościuszki 20/1 w Pruszczu GdańskimOgłoszenie z dnia 2023-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót w zakresie instalacji w lokalach mieszkalnych przy ul. Przy Torze 20a/5, ul. Przy Torze 20c/4, oraz ul. Kościuszki 20/1 w Pruszczu Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192989246

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: GRUNWALDZKA 71A

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: moscicki@pruszcz-gdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: znk.pruszczgd.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/znk_pruszczgd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót w zakresie instalacji w lokalach mieszkalnych przy ul. Przy Torze 20a/5, ul. Przy Torze 20c/4, oraz ul. Kościuszki 20/1 w Pruszczu Gdańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-996b0005-516f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00448582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00316362/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie robót w zakresie instalacji w lokalach mieszkalnych przy ul. Przy Torze 20a/5, ul. Przy Torze 20c/4, oraz ul. Kościuszki 20/1 w Pruszczu Gdańskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394360

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 262992,54 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 115019,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na wykonaniu robót w zakresie instalacji elektrycznej (jeden lokal), instalacji wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych w trzech lokalach mieszkalnych odpowiednio przy ul. Przy Torze 20a/5, ul. Przy Torze 20c/4, oraz ul. Kościuszki 20/1 w Pruszczu Gdańskim. Koszt materiału i robocizny musi być wliczony w cenę oferty.
Remontowane mieszkania znajdują się w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103680,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 108703,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 103680,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Projektowe „Zodiak” Jacek Gorzoch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7181806844

7.3.3) Ulica: ul. Chełmońskiego 20/8

7.3.4) Miejscowość: Pruszcz Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 83-000

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 103680,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.