eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lwówek Śląski › Dostosowanie geometrii klatek schodowych do wyników ekspertyzy p.poż. - prace realiz. ze wzg. na wyst. wspólnych pionowych dróg transp. chor. na COVID-19 i niezakaż. przeb. w szpit. z in. przycz. med.Ogłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostosowanie geometrii klatek schodowych do wyników ekspertyzy p.poż. - prace realiz. ze wzg. na wyst. wspólnych pionowych dróg transp. chor. na COVID-19 i niezakaż. przeb. w szpit. z in. przycz. med.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020832110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Morcinka 7

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 514 732 567

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lklimowski@pczlwowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczlwowek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pczlwowek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie geometrii klatek schodowych do wyników ekspertyzy p.poż. - prace realiz. ze wzg. na wyst. wspólnych pionowych dróg transp. chor. na COVID-19 i niezakaż. przeb. w szpit. z in. przycz. med.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a1185a1-3b2b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362155/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 19/geometria klatek schodowych/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostosowanie geometrii klatek schodowych do wyników ekspertyzy p.poż. - prace realizowane ze względu na występowanie wspólnych pionowych dróg transportu chorych na COVID-19 i niezakażonych przebywających w szpitalu z innych przyczyn medycznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – zakres prac remontu klatek schodowych – załącznik nr 2 do SWZ,
2) Przedmiary robót – załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników wykonujących czynności w zakresie (wszystkie osoby za wyjątkiem Kierownika budowy): prace instalacyjne, montażowe, elektryczne, rozbiórkowe, remontowe, ogólnobudowlane oraz wszystkie inne roboty budowlane szczegółowo określone w dokumentacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 t.j. ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207 t.j.) przez cały okres realizacji Umowy. To samo zobowiązanie dotyczy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawcy. Wymagania w zakresie art. 134 ust. 2 pkt. 14 Ustawy PZP precyzyjnie opisano we wzorze umowy – załącznik nr 10 do SWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w w/n zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 799500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1057084,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 799500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ORION" Grzegorz Krawczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6261233290

7.3.3) Ulica: ul. Stolarzowicka 78n/46

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 40-908

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 799500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.