eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Czyszczenie i ocena stanu technicznego separatorów.Ogłoszenie z dnia 2023-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Czyszczenie i ocena stanu technicznego separatorów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790011345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. W. Sikorskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 875676053

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.kramkowska@pwik.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pwik.suwalki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Czyszczenie i ocena stanu technicznego separatorów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e7b3f8b-57ae-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00448283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405792

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AD.242.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190533,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Czyszczenie i ocena stanu technicznego separatorów.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu, konserwacji i sprawdzeniu stanu technicznego 31 separatorów substancji ropopochodnych oraz 16 osadników w punktach podczyszczania wód opadowych w Suwałkach na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów o kodzie 13 05 08* (mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach) zgodnie z wykazem separatorów (Załącznik nr 1). Wykonawca, który będzie wykonywał usługę, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach będzie wytwórcą odpadów i wszystkie obowiązki związane z wytwarzaniem, transportem i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca usługi zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji odpadów na kartach ewidencji i kartach przekazania odpadów w bazie BDO. Wykonawca zobowiązany jest przekazać potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów w formie Karty Przekazania Odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 130680,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 211332,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 130680,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKO SYSTEM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393860073

7.3.3) Ulica: ul. Lubelska 43D

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-410

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 130680,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.