eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › Dostawa kruszywa do powierzchniowego utrwalenia dróg w ilości 1300 ton do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.Ogłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszywa do powierzchniowego utrwalenia dróg w ilości 1300 ton do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT HAJNOWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleksego Zina 1

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856832001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdphajnowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa do powierzchniowego utrwalenia dróg w ilości 1300 ton do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-324c5cd5-6652-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012487/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa kruszywa do powierzchniowego utrwalenia dróg w ilości 1300 ton do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.p

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@zdphajnowka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wszystkie trzy możliwości są równorzędne. Oferta składana w formie elektronicznej musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast oferta składana w postaci elektronicznej musi zostać podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP, Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym
podpisem XadES – Wykonawca powinien wówczas pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
sekretariat@zdphajnowka.p

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41, telefon: 85 683 20 01;b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce jest Pani Magdalena Niesteruk, e-mail:
sekretariat@zdphajnowka.pl;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa kruszywa do powierzchniowego utrwalenia dróg w ilości 1300 ton do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce (Znak sprawy DT.26.23.2022), prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; e) Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas rwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;h) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;− na podstawie art. 18
rozporządzenia RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania, o którym mowa w lit. c; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
rozporządzenia RODO;− na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych określonego w art. 16
rozporządzenia RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. Skorzystanie z prawa żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa kruszywa do powierzchniowego utrwalenia dróg w ilości 1300 ton do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.26.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa grubego łamanego frakcji 2/5 mm lub grysu frakcji 2/5 mm przeznaczonego do powierzchniowego utrwalenia dróg w ilości około 1300 ton,
2. Wykonawca dostarczy własnym transportem przedmiotowe kruszywo w ilości około 1300 ton samochodami samowyładowczymi do siedziby Zamawiającego. Adres siedziby : ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka
3. Oferowana cena jest ceną ryczałtową tzn. będzie uwzględniać koszt kruszywa, jego transportu oraz wyładowania, a także wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Dostarczone kruszywo przeznaczone będzie musi spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.
5. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dołączyć do oferty : dokument (np. certyfikat, atest, świadectwo jakości, deklaracja zgodności) potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych zgodnie z obowiązującymi normami lub specyfikacjami technicznymi nie starszy niż wydany w 2021 lub wydany wcześniej ale obowiązujący w 2022r.
6. Dostarczone kruszywo nie może być zapylone ani posiadać zanieczyszczeń.
7. Na okoliczność odbioru dostawy zostanie sporządzony protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
8. Dostawy kruszywa będą odbierane w godzinach. 7.00-15.00 przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego,
9. W przypadku dostarczenia kruszywa nieodpowiedniej jakości (tzn. niespełniającej wymagań określonych w wyżej wspomnianych normach) , Wykonawca dokonana jej wymiany na własny koszt w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wraz z zabraniem dostarczonej partii nie spełniającej wymagań.
10. Wyżej określona ilość kruszywa jest średnią ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w zależności od potrzeb pod warunkiem posiadania zdolności finansowych, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Zmniejszenie ilości dostaw nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.
11. Cena jednostkowa tony kruszywa jest stała przez czas trwania umowy i nie podlega zmianie,
12. Zapłata za wykonane dostawy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za faktycznie dostarczone kruszywo w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania , przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części [art. 91 ust. 2 ustawy pzp]:
- zamówienie nie ogranicza udziału w nim małych i średnich przedsiębiorstw.
- podzielenie zamówienia na części spowoduje jego zbyt duże rozdrobnienie co mogło by zniechęcić do udziału w nim przedsiębiorców
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w ofercie zakresu dostaw, którego realizację zamierzają powierzyć podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym].
16. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą ocenienie na podstawie dów kryteriów:
- cena wykonania dostaw ; waga 60 punktów
-Termin wykonania dostawy : waga 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1.1. Posiadają zdolność techniczną umożliwiającą prawidłowe wykonanie zadania. :
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy kruszywa o wartości minimum 100 000, 00 zł brutto każda.
1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie określonych wymogów
1.3. Warunku udziału dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy
1) Wykonawca musi posiadać zdolność finansową do realizacji przedmiotowego zadania.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie określonych wymogów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [wg załącznika nr 2b do SWZ];

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu służą następujące oświadczenia i dokumenty,
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg załącznika nr 2a do SWZ];
1.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [wg załącznika nr 2b do SWZ];
1.3 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt 1.1 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane [wg załącznika nr 3 do SWZ];
1.4 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy ujęte w wykazie wykonanych zamówień zostały wykonane, określające, czy usługi te zostały wykonane należycie (inne odpowiednie dokumenty, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów);
1.5 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w zw. z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – [wg załącznika nr 4do SWZ],
1.6 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty, oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – [ wg załącznika nr 5 do SWZ].

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dołączyć do oferty : dokument (np. certyfikat, atest, świadectwo jakości, deklaracja zgodności) potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych zgodnie z obowiązującymi normami lub specyfikacjami technicznymi nie starszy niż wydany w 2021 lub wydany wcześniej ale obowiązujący w 2022r.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia wymienione w pkt 1.1 i 1.2. SWZ Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Podmioty udostępniające zasoby składają oddzielnie oświadczenia wymienione w pkt 1.1 i 1.2, SWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 8
Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia w zakresie zwiększenia lub ograniczenia ilości soli drogowej w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
2. Zwiększenie dostaw kruszywa nie może przekroczyć 10% wartości niniejszej umowy.
3. W trakcie realizacji umowy jej postanowienia mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp,
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
a) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę; w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału, w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
b) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu dostaw,
c) w sytuacji gdy wystąpią zmiany w obowiązujących przepisach prawa powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,
d) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, w sytuacji zmiany powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,
5. zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności wojny, klęski żywiołowe, działania terrorystyczne oraz zakłócenia spowodowane wprowadzeniem przepisów przeciwdziałającym takim zagrożeniom.
6. Każda zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca nie może bez zgody zmawiającego dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. W przypadku gdyby Wykonawca dokonał takiej cesji to będzie ona bezskuteczna.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.