eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Dostawy drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2023-2Ogłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2023-2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306874

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności im.Jana Pawła II 5

1.5.2.) Miejscowość: Pleszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627421103

1.5.8.) Numer faksu: 627428421

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dpspleszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dpspleszew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2023-2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3cd2822-6970-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044956/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy drobiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, odbywa się wyłącznie drogą
elektroniczną przy użyciu:
1) miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl;
2) poczty elektronicznej: adres e-mail:przetargi@dpspleszew.pl;
3) ePUAPu - dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP -
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal - Formularz do
komunikacji.
4) Adres skrytki ESP na platformie ePUAP: /DPSPleszew/SkrytkaESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto
na ePUAP.
3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP posiada dostęp do następujących formularzy:
1) Formularza do komunikacji;
2) Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Instrukcja korzystania z platformy miniPortal dostępna jest na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl –
zakładka – Instrukcje – Instrukcja Użytkownika systemu miniPortal- ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowa informacja zawarta w XXXI dziale SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta została w XXXI w dziale SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG.172.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w
roku 2023 r. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Dostawy realizowane przez Wykonawcę będą dostarczane w dwa miejsca:
1) do obiektów Zamawiającego znajdujących się przy Placu Wolności im. Jana Pawła II 5, 63-300 Pleszew – ok. 70% całości
asortymentu,
2) do obiektów Zamawiającego znajdujących się przy ul. Pleszewskiej 2 w Fabianowie, 63-330 Dobrzyca – ok. 30% całości
asortymentu.
3. Zamawiający wraz ze składanym każdorazowo zleceniem określi ilości towaru z podziałem na miejsce dostawy zgodnie z
postanowieniami pkt. III.2. SWZ.
4. Zamawiający będzie składał zlecenia za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w dni robocze w
godzinach 700-1500.
5. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać
obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących
najwyższą jakość.
6. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
7. Szczegółowy wykaz wszystkich produktów został określony w załączniku nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15131500-0 - Produkty drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest
zobowiązany złożyć:
1) formularz cenowy (załącznik nr 2 do SWZ)
2) pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców);
5) zobowiązanie innego podmiotu, do udostępnienia zasobów - jeżeli dotyczy;
6) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasób, w zakresie w jakim wykonawca powołuje
się na jego zasoby– o ile dotyczy;
7) dowód wniesienia wadium: Oryginał wadium w postaci elektronicznej (jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub
poręczenia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wniesienie wadium musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu PLN należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:
PKO BP S.A. o/Pleszew
nr 36 1020 2212 0000 5202 0302 9469
z podaniem tytułu: „Wadium, nr sprawy: OG.172.13.2022”.
Potwierdzenie polecenia przelewu zaleca się dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Uczestnicy postępowania ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez uczestników wspólnie biorących udział
w postępowaniu lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we
właściwym rejestrze lub ewidencji
Szczegółowa informacja zawarta została w dziale IX SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zmiany ogólne:
a) zmiana adresu / siedziby/ oznaczenia firmy wykonawcy;
b) zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy.
2) Rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenie podwykonawstwa w toku umowy.
3) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
4) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia.
7. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy zamawiającego albo wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
8. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez zamawiającego osobę. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika zamawiającego.
9. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem " Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku: dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesłać na skrzynkę podawczą zamawiającego : Nazwa Zamawiającego w portalu e PUAP: DPSPleszew Elektroniczna Skrzynka Podawcza://DPSPleszew/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.