eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pilchowice › Przebudowa boiska LKS Żernica - zaprojektuj-wybuduj - powtórkaOgłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa boiska LKS Żernica - zaprojektuj-wybuduj - powtórka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PILCHOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257831

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Damrota 6

1.5.2.) Miejscowość: Pilchowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-145

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pilchowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pilchowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pilchowice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa boiska LKS Żernica - zaprojektuj-wybuduj - powtórka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a41f511-34f5-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000652/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa boiska LKS Żernica - zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350387/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą: „Przebudowa boiska LKS Żernica- zaprojektuj i wybuduj”. Działki na której zlokalizowana będzie inwestycja położone są w Żernicy przy ul. Górniczej 35. Zakres inwestycji obejmuje działkę nr 1211/71.
W ramach zadania inwestycyjnego Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania, niwelacji terenu, wymiany nawierzchni boiska na nową o wymiarach 100x60 m, wykonania chodników wokół boiska, wymiany trybun i ławek rezerwowych, budowy piłkochwytów, wymiany ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, wykonania nowego boiska trawiastego o wymiarach 20,0 x 26,0 m, wykonania zbiornika retencyjnego z infrastrukturą do odzysku wody, wykonania potrzebnego wyposażenia oraz małej architektury i zagospodarowania terenu.
Zamówienie składa się z trzech etapów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

44611500-1 - Zbiorniki na wodę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2078700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4751567,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2078700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Stadionbudowa Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Gosław Sport Center Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6472583408

7.3.3) Ulica: Cisowa

7.3.4) Miejscowość: 6

7.3.5) Kod pocztowy: 44-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2078700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.