eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Dostawa wyrobów do hemodializy ( dializatory ) - 3 pakietyOgłoszenie z dnia 2023-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyrobów do hemodializy ( dializatory ) - 3 pakiety

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 4

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 2271222

1.5.8.) Numer faksu: 2271233

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.kolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolbuszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.szpital.kolbuszowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyrobów do hemodializy ( dializatory ) - 3 pakiety

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a1ccdc7-520e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00446713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00393915

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Eap-2412/12/23/M

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 320980 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Dializator niskoprzepływowy o powierzchni 1,8m? - 6 000 szt.
2) Dializator wysokoprzepływowy o powierzchni 1,8m? - 1 000szt.
3) Dializator wysokoprzepływowy o powierzchni 2,2m? - 2000 szt.
Dializator powinien charakteryzować się :
- wysokim stopniem oczyszczania dla małych i średnich cząsteczek
- efektywną ultrafiltracją
- nie powinien powodować istotnej utraty ważnych życiowo związków spowodowanych ich
przechodzeniem przez błonę półprzepuszczalną
- pozostawieniem po hemodializie minimalnej ilości krwi , którą można łatwo wypłukać
- biozgodnością
- rodzaj błony - syntetyczna
- jednorazowego użytku

4.5.3.) Główny kod CPV: 33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej

4.5.5.) Wartość części: 242880 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 - Igły do hemodializy
1) Igła do hemodializy tętnicza z oczkiem - 9000 szt.
rozmiar - średnica zewnętrzna igły 15G, 16G, 17G
powinna charakteryzować się :
- z wysokiej jakości stali , silikonowana
- posiadająca ostre ścięcie
- skrzydełko obrotowe w kolorach odpowiadających rozmiarowi igły
- długość igły 20 - 25mm zakończonej drenem silikonowanym , zamkniętej koreczkiem
- na drenie zacisk typu Clamp.
2) Igła do hemodializy żylna bez oczka - 9000 szt.
średnica zewnętrzna igły 15G, 16G, 17G
powinna być:
- z wysokiej jakości stali , silikonowana
- posiadająca ostre ścięcie
- skrzydełko obrotowe w kolorach odpowiadających rozmiarowi igły
- długość igły 20 - 25mm zakończonej drenem silikonowanym zamkniętej koreczkiem
- na drenie zacisk typu Clamp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej

4.5.5.) Wartość części: 17600 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Filtr płynu dializacyjnego - 100 szt.
Opis produktu:
Filtr płynu dializacyjnego, usuwający z płynu do dializ mikrobiologiczne zanieczyszczenie,
- nadający się do automatycznego włączenia we wszystkie programy czyszcząco-
dezynfekujące aparatu do HD
- nadający się do połączenia z systemem hydraulicznym aparatu
- opakowanie jednostkowe foliowe + karton papierowy
- na opakowaniu; Data ważności, seria, data produkcji, dopuszczalny zakres temperatury składowania
Dane techniczne:
- współczynnik filtracji - >300 m/h x mmHg
- max ciśnienie filtracyjne 2 bary
- powierzchnia filtracyjna 2,2 m?

4.5.3.) Główny kod CPV: 33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej

4.5.5.) Wartość części: 60500 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 197456,4 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 209930,4 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 209930,4 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7831480785

7.3.3) Ulica: UL. KRZYWA

7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 60-118

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209930 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14191,2 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14191,2 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14191,2 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Color Trading Sp. z o .o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210082828

7.3.3) Ulica: Żołny

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-815

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14191 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62640 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62640 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62640 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7831480785

7.3.3) Ulica: UL. KRZYWA

7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 60-118

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62640 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.