eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stoszowice › BUDZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnychOgłoszenie z dnia 2023-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stoszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718455

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stoszowice 97

1.5.2.) Miejscowość: Stoszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-213

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748164510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@stoszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stoszowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.stoszowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2673c04f-464d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00446666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031391/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00381970

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 818, 843, 652 obręb Budzów w gminie Stoszowice. Jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowo-ziemnej, nie posiada kanalizacji deszczowej. W chwili obecnej nawierzchni charakteryzuje się złym stanem technicznym z licznymi zapadnięciami i nierównościami. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na pobocza gruntowe.
Początek robót: km 0+000 na drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej zlokalizowanej na dz. nr 751. Koniec robót: km 0+842,42 na granicy z działką nr 383/3, będącą pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 385.
Na całym odcinku drogi wykonana zostanie nawierzchnia tłuczniowa o szerokości 3,0 m ze spadkiem jednostronnym z obustronnymi poboczami gruntowymi, odwodnienie powierzchniowe na pobocza. Istniejąca konstrukcja z kruszywa i poszerzenia stanowią podłoże pod projektowaną konstrukcję drogi. Na całym odcinku niweleta drogi zostanie dostosowana do istniejącej sytuacji w terenie w celu zminimalizowania robót ziemnych. W ramach utwardzenia nawierzchni należy też utwardzić istniejące wjazdy na działki przyległe do drogi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 245193,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 288624,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 245193,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZBYLBRUK Piotr Zbyl

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8871071674

7.3.4) Miejscowość: Bobolice

7.3.5) Kod pocztowy: 57-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 245193,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.